پایان مرداد ماه آخرین فرصت ثبت درخواست طرح جریمه مشمولان غایب
 

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای تحقق ماده 58 مکرر الحاقی قانون خدمت وظیفه عمومی و به منظور اجرای آن ، تعداد قابل توجهی از مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی توسط مبادی مختلف مورد شناسائی قرار گرفته اند و برای آنان پیامکی نیز بدین شرح ارسال گردیده است:

" بر اساس اطلاعات موجود ، شما در سامانه جامع وظیفه عمومی به عنوان مشمول غائب محسوب شده و ضرورت دارد جهت تعیین تکلیف خدمتی ، حداکثر ظرف مدت 10 روز به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) مراجعه نمایید . پس از تاریخ مذکور بر اساس ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با شما رفتار خواهد شد. "

این اطلاعیه می افزاید : از این رو به منظور پاسخگویی و ساماندهی مناسب به این طیف از مشمولان به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+ 10 ) تحت پوشش ابلاغ شده است که  با مراجعه متقاضیان به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی به شرح ذیل اقدام نمایند .

الف ) چنانچه مراجعه کننده دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت قدیمی می باشد و تا کنون نسبت به تعویض آن اقدام ننموده است ، نسبت به ثبت درخواست تعویض کارت در سامانه اقدام شود .

ب ) چنانچه مراجعه کننده یکی از شرایط انواع معافیت ها اعم از پزشکی ، کفالت ، موارد خاص و جریمه مشمولان غائب را دارا می باشد ، نسبت به ثبت در خواست در سامانه اقدام شود.

ج ) چنانچه مراجعه کننده در شمول بندهای الف و ب فوق قرار نداشته باشد، نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت وی در سامانه اقدام شود .

سازمان وظیفه عمومی ناجا تاکید کرد :  مشمولان غایبی که تا پایان مردادماه وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند از سوی این سازمان به آدرس این افراد اخطاريه هاي کتبي از طریق پست و کلانتری ها  ارسال مي شود و در صورت عدم تعیین وضعیت  بر اساس ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.