خدمات الکترونیک پلیس +10
 

خدمات دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس+10) :

1.ثبت درخواست اعزام

2.ثبت درخواست معافیت پزشکی

3.ثبت درخواست معافیت کفالت

4.ثبت درخواست معافیت موارد خاص

5. ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی

6.ثبت درخواست معافیت تحصیلی معافیت تحصیلی دانش آموزی

7.ثبت درخواست معافیت تحصیلی طلاب

8.ثبت درخواست انتقال دانشجویان

9.ثبت سابقه تحصیلی (ورودی های ماقبل 90)

10.ثبت کمیسیون مواردخاص دانشگاهها

11.ثبت درخواست المثنی کارت پایان خدمت

12. ثبت درخواست المثنی کارت معافیت

13. ثبت درخواست تعویض کارت پایان خدمت

14. ثبت درخواست تعویض کارت معافیت

15.ثبت درخواست تمدید و تعجیل اعزام

16.ثبت درخواست اصالت کارتهای پایان خدمت و معافیت

17.ثبت درخواست توجیه غیبت مشمولان

18.ثبت درخواست اطلاعات مشمولین موقت

19.ثبت اطلاعات کارتهای مفقودی

20.چاپ برگه اعزام به خدمت

21.ثبت درخواست معاینه اولیه مشمولان

22.ثبت اصلاح آدرس

23.ثبت اعتراض به رای شورای پزشکی

24.ثبت و تحویل مدارک متقاضیان جریمه مشمولان غایب

25.صدور و چاپ برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش 

26.ثبت مجوز فعالیت های ورزشی ورزشکاران

 

تعرفه های خدمات وظیفه عمومی در دفاتر پلیس +10 :

ردیف نوع خدمات نرخ (ریال) توضیحات
1 ثبت درخواست اعزام 155،000
2 ثبت درخواست معافیت پزشکی 175،000
3 ثبت درخواست معافیت کفالت 175،000
4 ثبت درخواست معافیت موارد خاص 175،000
5 ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجوئی 52،000
6 ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانش آموزی 52،000
7 ثبت درخواست معافیت طلاب 52،000
8 ثبت درخواست انتقال دانشجویان 52،000
9 ثبت سابقه تحصیلی (ورودی ماقبل 90) 40،000
10 ثبت کمیسیون موارد خاص دانشگاهها 40،000
11 ثبت درخواست المثنی کارت پایان خدمت 160،000
12 ثبت درخواست المثنی کارت معافیت 160،000
13 ثبت درخواست تعویض کارت پایان خدمت 160،000
14 ثبت درخواست تعویض کارت معافیت 160،000
15 ثبت درخواست تمدید و تعجیل اعزام 11،500
16 ثبت درخواست اصالت کارتهای پایان خدمت و معافیت 46،000
17 ثبت درخواست توجیه غیبت مشمولان 47،000
18 ثبت درخواست اطلاعات مشمولین موقت رایگان
19 ثبت اطلاعات کارتهای مفقودی رایگان
20 چاپ برگه اعزام به خدمت 3500
21 ثبت درخواست معاینه اولیه مشمولان رایگان
22 ثبت اصلاح آدرس 11500
23 ثبت اعتراض به رای شورای پزشکی 40،000
24 پیش ثبت نام مشمولان غایب واریز فیش به مبلغ100،000ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی
25 ثبت و تحویل مدارک متقاضیان جریمه مشمولان غایب واریز فیش به مبلغ200،000ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی
26 ثبت مجوز فعالیت های ورزشی ورزشکاران 45،000
27 ثبت درخواست ترخیص خدمتی مشمولان جهت تحصیل 40،000