مشمولان غایب
 

افراد زیر مشمول غایب شناخته می شوند

الف- دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل، انصراف، اخراج یا ترک تحصیل نموده و حداکثر تا 6 ماه بعد از ورود به سن مشمولیت خود را معرفی ننمایند.

 ب- دانش آموزانی که بعد از ورود به سن مشمولیت فارغ التحصیل، انصراف، اخراج یا ترک تحصیل نموده و تا یک سال پس از فراغت از تحصیل انصراف، اخراج یا ترک تحصیل خود را معرفی نکنند.

پ- دانشجویان و طلاب مشمول داخل و خارج از کشور که حداکثر تا یک سال پس از فراغت از تحصیل انصراف، اخراج یا ترک تحصیل خود را معرفی نکنند.

ت- مشمولانی که خود را در تاریخ تعیین شده از سوی سازمان برای اعزام و یا رسیدگی معرفی نکنند.

ث- افرادی که برگ معافیت موقت (پزشکی، کفالت و موارد خاص) دریافت نموده و پس از انقضای مدت اعتبار آن، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند.

ج- متعهدین خدمت در دستگاه های غیر نظامی مشمول قانون و سایر قوانین مربوط و همچنین کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح که حداکثر تا 6 ماه پس از اعلام رهایی از خدمت (استعفاء، اخراج یا برکناری) خود را معرفی ننمایند.

چ- اتباع خارجی که پس از تحصیل تابعیت ایرانی، حداکثر تا 6 ماه خود  را معرفی نکنند.

ح- مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و حداکثر تا 6 ماه پس از صدور شناسنامه، خود را معرفی نکنند.

خ- مشمولانی که قبل از ورود به مرحله غیبت، به تحمل کیفر حبس محکوم شده و پس از آزادی از زندان ظرف 6 ماه خود را معرفی ننمایند.

د- مشمولانی که قبل از ورود به مرحله غیبت، به تحمل مجازات تبعید محکوم شده و پس از اتمام مدت تبعید ظرف 6 ماه خود را معرفی ننمایند.

ذ- مشمولانی که به هردلیل از طرف نهادهای مربوطه در خصوص اسناد سجلی ممنوع الخدمات گردیده و پس از رفع ممنوعیت و اخذ شناسنامه ظرف مدت 6 ماه خود را معرفی ننمایند.