پرسش های متداول
 


معافیت مواردخاص

1-شرایط استفاده از معافیت سنی را توضیح دهید؟

جواب :
اين معافيت با توجه به مدرك تحصيلي و سن مشمول به 5 گروه تقسيم مي گردد:
زير ديپلم ، ديپلم ، فوق ديپلم ( متولدين تا پايان 1354 )
ليسانس ( متولدين تا پايان 1354 )
فوق ليسانس ( متولدين تا پايان 1352 )
دكتري غيرپزشكي ( متولدين تا پايان 1350 )
دكتري پزشكي و دامپزشكي ( متولدین تا پایان 1344 )

2-آیا مشمولانی که دارای 50 سال سن می باشند نیاز به دریافت کارت معافیت دارند؟

جواب :مشمولینی که بیش از 50 سال از سن آنان سپری شده نیازی به درخواست معافیت ندارند و شناسنامه عکسدار آنان مشروط بر اینکه تغییرات سنی نداشته به منزله روشن بودن وضعیت وظیفه عمومی آنان می باشد.

3-آیا داشتن غیبت مانع استفاده از این نوع معافیت می گردد؟

جواب :خیر غیبت مانع نمی گردد.

4- شرایط معافیت سنی برای متولدین زیردیپلم ،دیپلم،فوق دیپلم چگونه میباشد؟

جواب :متولدین تا پایان سال 1354 می توانند از این نوع معافیت استفاده نمایند.

5-شرایط معافیت سنی برای متولدین لیسانس چگونه میباشد؟

جواب :متولدین تا پایان سال 1354 می توانند از این نوع معافیت استفاده نمایند.

6-شرایط معافیت سنی برای متولدین فوق لیسانس چگونه میباشد؟

جواب :متولدین تا پایان سال1352 می توانند از این نوع معافیت استفاده نمایند.

7-شرایط معافیت سنی برای متولدین دکتری غیر پزشکی چگونه میباشد؟

جواب :متولدین تا پایان سال 1350 می توانند از این نوع معافیت استفاده نمایند.

8-شرایط معافیت سنی برای متولدین پزشکی و دامپزشکی چگونه میباشد؟

جواب :متولدین تا پایان سال 1344 می توانند از این نوع معافیت استفاده نمایند


جانبازان

1- حد نصاب درصد جانبازي براي امتياز معافيت يك فرزند چند درصد است ؟

جواب : حداقل 25 درصد جانبازي .

2-جانبازان چند فرزند خود را مي توانند از خدمت معاف كنند ؟

جواب : به ازاي هر 25 درصد جانبازي يكي از فرزندان آنان از خدمت معاف مي شوند .

3-آيا امتياز جانبازي براي برادران آنان لحاظ مي گردد ؟

جواب : درصورتي كه جانباز فاقد فرزند پسر باشد امتياز به برادر جانباز تعلق مي گيرد .

4-درصورتي كه جانباز فاقد فرزند پسر باشد چند نفر از برادران وي از خدمت معاف مي شوند ؟

جواب : براي جانباز باحداقل 25درصد جانبازي وبالاتر به هر ميزان جانبازي فقط يك برادر وي از خدمت معاف مي گردد .

5-نحوه انتخاب ومعرفي يكي از برادران تني واجد شرايط براي بهره مندي از معافيت جانبازي به چه صورت مي باشد ؟

جواب :انتخاب برادر با جانباز مي باشد در صورت فوت جانباز با پدر ودر صورت فوت پدر با مادر ودر صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگي بنياد شهيد مي باشد .

6-در صورتي كه جانبازمتوفي فاقد فرزند پسر فاقد برادر تني باشد انتخاب از برادران ناتني به چه صورت مي باشد ؟

جواب : حق تقدم با برادري است كه از مادر با جانباز تني باشد در صوت نداشتن برادر تني از مادر حق انتخاب با پدر خانواده ودر صورت فوت پدر انتخاب يكي از برادران با مادر درصورت فوت مادر با توافق برادران وهماهنگي بنياد شهيد انجام مي پذيرد .

7-مرجع معرفي جانباز براي بهره مندي از امتياز معافيت چه ارگاني است ؟

جواب : در صورتي كه صرفا جانباز باشد بنياد شهيد وامور ايثارگران استان محل سكونت جانباز

8-آيا جانباز نيروهاي مسلح با معرفي نيروهاي مسلح مي توانند از امتياز جانبازي استفاده نمايند ؟

جواب : خير مگر آنكه به صورت تلفيق با سابقه حضور در جبهه معرفي شوند .

9-آيا به مازاد درصد جانبازي بين 26 تا49و51 تا 70 در صد امتيازي تعلق مي گيرد يا نه ؟

جواب : خير براي 25 درصد جانبازي يك فرزند وبراي جانبازان 50 درصد وبالاتر حداكثر 2 فرزند از خدمت معاف مي شوند ومازاد در صد جانبازي قابل جمع نمي باشد .

10-آيا درصد جانبازي پدر ومادر براي رسيدن به حد نصاب معافيت يك فرزند قابل جمع مي باشد ؟

جواب : بله در صورتي كه در صد جانبازي والدين به تنهايي به حد نصاب معافيت نرسد در صورت جانبازي آنان قابل جمع است .

11-چنانچه بر اساس ضوابط ومقررات سالهاي گذشته به سبب نيازمندي جانباز به مراقبت يكي از برادران خدمت از خدمت معاف كرده باشد آيا مي توان برابر ضوابط جديد يك فرزند وي را نيز از خدمت معاف كرد ؟

جواب : بله مشروط به اينكه در صد جانبازي وي حداقل 50در صد يا بالاتر باشد .

12-چنانچه در صد جانبازي كمتر از 25 درصد باشد آيا امتيازي براي فرزند وي در نظر گرفته مي شود يا خير ؟

جواب : در صو رتي كه با سابقه آزادگي يا حضور در جبهه به عدد30 و بالاتر برسد مي توان براي فرزند وي امتيازي در نظر گرفت .

13-چنانچه جمع اعداد مربوط به درصد جانبازي ، ماه حضور در چبهه ويا ماه آزادگي به عدد 60 وبالا تر برسد آيا مي توان دوفرزند وي را از خدمت معاف نمود؟

جواب : خير و براساس جمع سوابق جانبازي ، جبهه و يا آزادگي تنها فقط يك فرزند ايثارگر مي تواند از خدمت معاف شود .

14-چنانچه جانبازي كه درگذشته به سبب بيمار ناشي از جانبازي براي يك فرزند خود را در قالب ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي معافيت كفالت اخذ كرده باشد آيا مي تواند فرزند ديگر خود را به سبب جانبازي از خدمت معاف نمايد ؟

جواب : بله مشروط براينكه درصد جانبازي حداقل 25 درصد و بالاتر باشد .

15-آيا به خود جانباز هم از نظر خدمت وظيفه عمومي امتيازي تعلق مي گيرد ؟

جواب : بله درصورتي كه حداقل داراي 10 درصد جانبازي باشد از خدمت دوره ضرورت معاف مي شود .

16-چنانچه جانباز از امتياز خود براي معافيت از خدمت استفاده كرده باشد آيا فرزند وي هم مي تواند از امتياز جانبازي استفاده نمايد ؟

جواب : بله با درنظر گرفتن حد نصاب درصد جانبازي ( حداقل 25 درصد )

17-آيا فرزند خوانده قانوني جانباز مي تواند از معافيت استفاده نمايد ؟

جواب : بله مشروط برآنكه بنابر تاييد بنياد شهيد شخص جانباز به سبب ناشي از جانبازي نتواند صاحب فرزند گردد .

18-آيا براي معافيت فرزند خوانده قانوني درصد جانبازي خاصي لازم مي باشد ؟

جواب : خير صرف آنكه جانبازي و عدم توانايي جانباز در صاحب فرزند شدن به تاييد بنياد شهيد رسيده باشد كفايت مي كند .

19-آيا اگر درصد جانبازي جانباز بيش از 50 درصد ، درحد معافيت 2 نفر قرار داشته باشد مي توان علاوه بر فرزند خوانده يك برادر وي راهم از خدمت معاف كرد ؟

جواب : خير براي جانبازان فاقد فرزند صرفا يك نفر از خدمت معاف مي گردد .

20-فرزند خواندگي جانباز به چه صورت اثبات مي گردد ؟

جواب : با تاييد مراجع صالح قضايي .

21-آيا براي بانوان جانباز نيز امتيازي درنظر گرفته شده است ؟

جواب : بله هرفرد اناث كه با حداقل 25 درصد جانبازي مي تواند براي همسرش درخواست معافيت نمايد .

22-معافيت همسرجانبازاناث به چه صورت است ؟

جواب : معافيت بصورت موقت 5 ساله از تاريخ ازدواج جانباز با همسر محاسبه مي گردد درصورت استمرار ازدواج به مدت 5 سال معافيت موقت به دائم تبديل مي گردد .

23-آيا جانباز اناث بالاي 25 درصد كه در گذشته برادر يا فرزند خود را از خدمت معاف كرده است مي تواند برابر ضوابط جديد براي همسر خود نيز درصورت معافيت نمايد ؟

جواب :مشمولي كه باجانباز 25درصد ازدواج كند بارعايت 5سال معافيت موقت معاف دائم است

24-عموي من 24 ماه اسارت و 47 درصد جانبازي دارد و يك پسر هم دارد . آيا مي توانم از ميزان اسارت استفاده كنم ؟

جواب : خير . ميزان كسرخدمت و درصد جانبازي فقط به فرزندان ايثارگران تعلق مي گيرد .

25-من كارت معافيت ايثارگران دارم آيا امكان ابطال كارت من وجود دارد تا برادر ديگر من از اين كارت استفاده كند ؟

جواب : خير طبق قانون جديد ابطال كارت ديگر قابل اجرا نمي باشد.

26-من از خدمت فرار كرده ام و معافيت ايثارگران شامل بنده مي شود براي درخواست اين نوع معافيت بايد به كجا مراجعه كنم ؟

جواب : بايد ابتدا به يگان خدمتي مراجعه کرده تا به وضعیت فرار شما رسیدگی شود وبعد باارائه گواهي اشتغال به خدمت به وظیفه عمومی به درخواست شما رسيدگي می شود.

27-پدر من داراي 45 ماه سابقه جبهه و 15 درصد جانبازي مي باشد برادرم معاف شده است آيا من مي توانم باجمع باقيمانده جبهه و جانبازي پدرمعافيت بگيرم ؟

جواب: بله در صورتی که جمع باقیمانده جبهه و جانبازی پدر به 30 ماه برسد می توانید از معافیت بهره مند شوید.

28-آيا برادرزاده جانباز 25 درصد فاقد فرزند ذکور و برادر ،می تواند از معافيت استفاده نماید ؟

جواب : خير درصورت فقدان فرزندو برادر ، برادرزاده نمي تواند از اين معافيت بهره مند گردد.

29-بنده خواهرم جانباز 30٪ است متاهل مي باشد ولي فرزندي ندارد من مي توانم از معافيت استفاده كنم ؟

جواب : اگر خواهر فاقد فرزند باشد شما مي توانيد از معافيت بهره مند گرديد .

30-من آزاده اي داراي 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر هستم آيا برادر من مي تواند از اين معافيت بهره مند گردد ؟

جواب : بله آزادگاني كه داراي حداقل 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند مي توانند تنها يكي از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمايند.


خانواده شهدا

معافيت هاي مربوط به ماده 45قانون خدمت وظيفه عمومي
1- براي شهدا چند نفر از خدمت معاف مي شوند ؟

جواب : كليه فرزندان شهدا از خدمت معاف مي شوند .

2- آيا برادر شهدا از خدمت معاف مي شوند ؟

جواب : درصورتي كه شهيد فاقد فرزند پسر باشد يكي از برادران شهيد از خدمت معاف مي شود .

3- درخانواده اي كه چند شهيد وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف مي شوند ؟

جواب : كليه فرزندان شهيد از خدمت معاف مي شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازاي هر شهيد فاقد فرزند پسر صرفا فقط يكي از برادران شهدا از خدمت معاف مي شوند .

4- اگر شهيد فاقد فرزند ذكور ، داراي چند برادر تني يا ناتني درخانواده باشد حق تقدم استفاده باچه برادري است ؟

جواب : حق تقدم با برادري است كه با شهيد از يك پدرو مادر باشند .

5- درصورتي كه شهيد برادر تني نداشته باشد حق تقدم با چه برادري است ؟

جواب : تقدم با برادري است كه با شهيد از مادر يكي باشند .

6- معرفي و انتخاب يكي از برادران تني شهيد فاقد فرزند براي معافيت به چه صورت است ؟

جواب : انتخاب با پدر درنبود پدر يا مادر ودرنبود پدرو مادر با توافق ساير برادران و هماهنگي بنياد شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد .

7- معرفي و انتخاب يكي از برادران ناتني شهيد فاقد فرزند به چه صورت است ؟

جواب : درصورتي كه شهيد از مادر داراي چند برادر باشد انتخاب برادر با مادر شهيد است و درصورتي كه شهيد برادر مادري نداشته باشد انتخاب با پدرشهيد و درنبود پدر يا مادر شهيد و نبود پدر و مادر با توافق برادران و هماهنگي بنياد شهيد انتخاب و معرفي مي شود .

8- چنانچه شهيد داراي فرزند دختر باشد آيا برادرشهيد مي تواند از معافيت بهره مند گردد؟

جواب : بله دختر شهيد مانع معافيت برادر شهيد نمي گردد .

9- چنانچه شهيد داراي فرزند پسر زير18 سال باشد آيا برادري مي تواند از معافيت استفاده نمايد ؟

جواب : خير براساس ماده 45 قانون شهيد مي بايست فاقد فرزند پسرباشد .

10- چنانچه در گذشته براساس ضوابط ابلاغي آن زمان يكي از برادران شهدا از خدمت معاف شده باشد آيا مي توان براساس ضوابط جديد برادرديگري از خدمت معاف شود ؟

جواب : خير امتيازمعافيت به سبب شهادت فقط براي يك برادرلحاظ شده است .


خانواده جاويد الاثرها

1- شرايط بهره مندي معافيت فرزندان جاويدالاثرها و يا برادران آنان به چه صورت است ؟

جواب : همانند تمامي پرسش هاو پاسخهاي مربوط به خانواده شهداء(موضوع بند الف )

2- آيا مدت جاويدالاثري در اعطاي معافيت تاثيرگذارمي باشد ؟

جواب : تا زماني كه استمرار جاويدالاثري توسط بنياد شهيد و امور ايثارگر تاييد گردد براي كليه فرزندان آنان معافيت دائم صادر مي گردد .


خانواده آزادگان

1 - مدت آزادگي براي معافيت يك فرزند يا برادر وي چند ماه است ؟

جواب : مدت 24 ماه تمام مي باشد .

2- يك فرد آزاده چند نفر از فرزندان خود را مي تواند از خدمت معاف كند ؟

جواب : به ازاي هر24 ماه سابقه آزادگي يكي از فرزندان آزاده از خدمت معاف مي شوند .

3- شرط بهره مندي برادر آزاده از معافيت چه مي باشد ؟

جواب : چنانچه آزاده فاقد فرزند پسر باشد يك برادر وي مي تواند از خدمت معاف شود .

4- آيا براي هر24 ماه مدت آزادگي آزاده فاقد فرزند پسر، يك برادر وي هم معاف مي شود ؟

جواب : براي آزاده فاقد فرزند پسر به هر ميزان مدت آزادگي فقط يكي از برادران وي از خدمت معاف مي شود .

5- چنانچه براساس ضوابط و مقررات سالهاي گذشته آزاده اي كه مدت آزادگي كمتر از 36 ماه بوده و از امتياز كسرخدمت براي فرزند يا برادرش استفاده كرده آيا با توجه به ضوابط جديد در نظر گرفتن حد نصاب 24 ماه آزادگي براي معافيت مي تواند يك فرزند يا برادر خود را معاف كند ؟

جواب : خير چون از امتياز آزادگي استفاده شده ، امتياز ديگري تعلق نمي گيرد .

6- چنانچه مدت آزادگي كمتراز 24 ماه باشد آيا امتيازي به فرزند وي تعلق مي گيرد ؟

جواب : درصورتي كه آزاده داراي سابقه جبهه و يا جانبازي باشد و جمع مدت آزادگي با جبهه و يا جانبازي به عدد 30 برسد يكي از فرزندان آنان از خدمت معاف مي شوند .

7- آيا تلفيق سوابق آزادگي با جبهه يا جانبازي براي برادر آزاده هم لحاظ مي گردد ؟

جواب : خير اين امتياز فقط براي فرزندان آزادگان درنظر گرفته شده است .

8- آيا براي مازاد سوابق آزادگي بين ( 25 تا 47 ماه ) و ( 49 تا 71 ماه ) و ( 73 تا 95 ماه ) امتيازي تعلق مي گيرد به چه علت ؟

جواب : خير به خاطر اينكه اگر آزاده اي داراي 47 ماه سابقه آزادگي باشد صرفا يك فرزند و اگر داراي 71 ماه سابقه آزادگي باشد فقط 2 فرزند و اگر داراي 95 ماه سابقه آزادگي باشد صرفا 3 فرزند وي مي تواند از خدمت معاف گردد و به سوابق مازاد امتيازي تعلق نمي گي

9- آيا جمع مازاد سوابق آزادگي براي معافيت فرزند ديگر آزاده لحاظ مي گردد ؟

جواب : خير قابل جمع نمي باشد فقط به ازاي هر 24 ماه سابقه آزادگي يك فرزند آزاده از خدمت معاف مي شود .

10- چنانچه آزاده اي براساس ضوابط و مقررات گذشته و به علت صغير بودن فرزندش برادرش از امتيازاستفاده كرده باشد آيا فرزند وي براساس ضوابط جديد مي تواند از امتياز آزادگي بهره مند گردد ؟

جواب : بله مشروط برآنكه مدت آزادگي 48 ماه بيشتر باشد .

11- چنانچه سوابق آزادگي ايثارگر فقط درحد يك امتياز باشد و آزاده چند فرزند واجد شرايط داشته ، انتخاب يك فرزند به چه صورت است ؟

جواب : انتخاب فرزند باآزاده است درصورت فوت آزاده ، انتخاب با مادر فرزندان آزاده درصورت نبود مادر با توافق برادران و با هماهنگي بنياد شهيد صورت مي گيرد .

12- اگرفرزند آزاده اي بعد از اخذ معافيت فوت نمايد يا به بيماري صعب العلاج مبتلا گردد آيا امتياز براي فرزند ديگري لحاظ مي گردد ؟

جواب : خير مگر آنكه سابقه مازاد بر 24ماه آزادگي وي براي معافيت فرزند ديگر كفايت نمايد .

13- آيا به شخص آزاده از لحاظ خدمت وظيفه عمومي امتيازي تعلق مي گيرد ؟

جواب : بله براساس ماده 2 اصلاحي قانون حمايت از آزادگان چنانچه آزاده رزمنده بوده باشد به ازاي 6 ماه آزادگي از كارت پايان خدمت بهره مند ميشود .

14- آيا براي آزادگان غيررزمنده هم امتيازي در نظر گرفته شده است ؟

جواب : بله به ازاي حداقل 6 ماه سابقه آزادگي از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند .

15- آيا آزاده اي كه به سبب آزادگي از خدمت معاف شده يا كارت پايان خدمت دريافت كرده امتياز آزادگي وي براي فرزند وي نيز لحاظ مي گردد ؟

جواب : بله درصورتي كه مدت آزادگي به حد نصاب معافيت برسد فرزند وي نيز مي تواند از امتياز بهره مند گردد .

16- چنانچه مدت آزادگي پدرخانواده به حد نصاب 24 ماه نرسد و همچنين مادر خانواده داراي سابقه آزادگي باشد آيا سابقه والدين براي اعطاي امتياز قابل جمع است ؟

جواب : بله قابل جمع مي باشد


معافیت مددجویان


سوالات متداول معافیت ماده 44مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي
1. براي معافيت همسر معلول ،آيا غيبت و فرار مانع رسيدگي مي باشد ؟

جواب : بله در معافیت همسر معلول غیبت مانع بهره مندی مشمول از معافیت خواهد بود .

2. من دوبرادر بالاي 18 سال دارم كه خدمت كرده اند پدرم هم فوت كرده است و مادرم تحت پوشش كميته امداد است آيا معافيت شامل حال من مي شود يا خير ؟

جواب : در صورتی که قبلا برادر دیگر از معافیت کفالت مادر استفاده نکرده باشد می توانید از معافیت مادر تحت پوشش و فاقد همسر با وجود برادران دیگر هم بهره مندشوید.

3. آيا درحين تحصيل مي توان براي معافيت مادر تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد اقدام كرد ؟

جواب : بله رسیدگی به معافیت مدد جویان حین تحصیل مانعی ندارد.

4. آيا غيبت یا فرار مانع رسيدگي به معافيت مادر تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي مي شود ؟

جواب : بله ، درمعافيت مادر تحت پوشش كميته امداد غيبت مشمول مانع بهره مندي وي از معافيت خواهد بود .

5. من تنها پسرخانواده هستم براي معافيت سه خواهر تحت پوشش كميته امداد اگر پدر درقيدحیات باشد مانعي ندارد ؟

جواب : در صورتی که پدر در قید حیات باشد وضعیت جسمانی وی ملاک رسیدگی نبوده و صرفا تحت پوشش بودن پدر یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط اصلی رسیدگی می باشد.

6. آيا غيبت و فرار مانع استفاده از معافيت سه خواهری مي باشد ؟

جواب : بله غيبت و فرار از خدمت مانع رسیدگی میباشد

7. مطلقه يا متاهل بودن خواهر براي معافيت 3خواهري مانعي ندارد ؟

جواب : خیر تاهل یا مطلقه بودن خواهران مانع معافیت مشمول نمی باشد.

8. در معافيت 3 خواهري آيا برادر ناتني مي تواند از اين معافيت بهره مند گردد ؟

جواب : استفاده برادر ناتني از اين معافيت در صورتي كه خواهران از طريق پدر يا مادر با مشمول داراي رابطه نسبي باشد بلامانع است . ( بايد از پدر و يا از مادر يكي باشد ) .