خدمات الکترونیک پلیس +10
 

خدمات دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس+10) :

1.ثبت درخواست اعزام

2.ثبت درخواست معافیت پزشکی

3.ثبت درخواست معافیت کفالت

4.ثبت درخواست معافیت موارد خاص

5. ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی

6.ثبت درخواست معافیت تحصیلی معافیت تحصیلی دانش آموزی

7.ثبت درخواست معافیت تحصیلی طلاب

8.ثبت درخواست انتقال دانشجویان

9.ثبت سابقه تحصیلی (ورودی های ماقبل 90)

10.ثبت کمیسیون مواردخاص دانشگاهها

11.ثبت درخواست المثنی کارت پایان خدمت

12. ثبت درخواست المثنی کارت معافیت

13. ثبت درخواست تعویض کارت پایان خدمت

14. ثبت درخواست تعویض کارت معافیت

15.ثبت درخواست تمدید و تعجیل اعزام

16.ثبت درخواست اصالت کارتهای پایان خدمت و معافیت

17.ثبت درخواست توجیه غیبت مشمولان

18.ثبت درخواست اطلاعات مشمولین موقت

19.ثبت اطلاعات کارتهای مفقودی

20.چاپ برگه اعزام به خدمت

21.ثبت درخواست معاینه اولیه مشمولان

22.ثبت اصلاح آدرس

23.ثبت اعتراض به رای شورای پزشکی

24.ثبت و تحویل مدارک متقاضیان جریمه مشمولان غایب

25.صدور و چاپ برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش 

26.ثبت مجوز فعالیت های ورزشی ورزشکاران

 

تعرفه های خدمات وظیفه عمومی در دفاتر پلیس +10 :

ردیف نوع خدمات نرخ (ریال) توضیحات
1 ثبت درخواست اعزام 260,793  
2 ثبت درخواست معافیت پزشکی 306,248  
3 ثبت درخواست معافیت کفالت 306,248  
4 ثبت درخواست معافیت موارد خاص 306,248  
5 ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجوئی 70,900  
6 ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانش آموزی 70,900  
7 ثبت درخواست معافیت طلاب 70,900  
8 ثبت درخواست انتقال دانشجویان 52،000  
9 ثبت سابقه تحصیلی (ورودی ماقبل 90) 40،000  
10 ىرخواست سنوات تحصيلي ارفاقي براي ىانشجويان
46،500  
11 ثبت درخواست المثنی کارت پایان خدمت 405,225
 
12 ثبت درخواست المثنی کارت معافیت 405,225  
13 ثبت درخواست تعویض کارت پایان خدمت 405,225  
14 ثبت درخواست تعویض کارت معافیت 405,225  
15 ثبت درخواست تمدید و تعجیل اعزام 16,500  
16 ثبت درخواست اصالت کارتهای پایان خدمت و معافیت 54,000  
17 ثبت درخواست توجیه غیبت مشمولان 56,200  
18 ثبت درخواست اطلاعات مشمولین موقت رایگان  
19 ثبت اطلاعات کارتهای مفقودی 106,500  
20 چاپ برگه اعزام به خدمت 3500  
21 ثبت درخواست معاینه اولیه مشمولان رایگان  
22 ثبت اصلاح آدرس 13,600  
23 ثبت اعتراض به رای شورای پزشکی 45,900  
26 ثبت مجوز فعالیت های ورزشی ورزشکاران 50،900  
27 ثبت درخواست ترخیص خدمتی مشمولان جهت تحصیل 45،000