معافیت پزشکی ایرانیان خارج از کشور
 

ضوابط رسیدگی به درخواستهای معافیت پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور به شرح ذیل می باشد :

 

1-     آن دسته ازمشمولانی که متولد خارج از کشور می باشند و یا حداقل از دوسال قبل از سن مشمولیت ، بطور پیوسته در خارج از کشور اقامت دارند ( با تایید وزارت امور خارجه ) برابر ضوابط به درخواست معافیت پزشکی آنان رسیدگی می گردد .

 

2-      آن دسته از مشمولانی که متولد خارج از کشور بوده ویا حداقل از دوسال قبل از سن مشمولیت در خارج از کشور اقامت دارند و برابر ماده (37) قانون خدمت وظیفه عمومی ، معافیت دانش آموزی اخذ نموده و فارغ التحصیل ، انصراف ، یا اخراج گردیده اند ، بارائه مدرک فراغت ، انصراف ، اخراج برابر ضوابط به درخواست معافیت پزشکی آنان در خارج از کشور رسیدگی می گردد .

 

3-     آن دسته از مشمولانی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده اند ، ومدت اقامت آنان کمتر از دوسال می باشد که برابر ماده (37) قانون خدمت وظیفه عمومی با تودیع وثیقه اقدام به اخذ معافیت تحصیلی نموده اند پس ازفارغ التحصیل و اتمام یکسال فرجه قانونی ( مهلت معرفی ) ،بعد از ضبط وثیقه برابر ضوابط در خارج از کشور به درخواست معافیت پزشکی آنان رسیدگی می گردد.

 

4-      تبصره:کلیه مشمولان موضوع بند(3) در صورت انصراف یا اخراج از تحصیل با اتمام یکسال فرجه قانونی (مهلت معرفی) ،ضبط وثیقه به شرط داشتن حداقل سه سال اقامت برابر ضوابط در خارج از کشور به درخواست معافیت پزشکی آنان رسیدگی می گردد.

 

5-      آن دسته از مشمولانی که پس از فراغت از کارشناسی در داخل کشور برابر ماده (36) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام به اخذ معافیت تحصیلی نموده وپس از فراغت از تحصیل به کشور مراجعه ننموده اند .بعد از ورود به غیبت اگر سه سال اقامت در خارج از کشور داشته باشند می توانند همانند مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور درخواست رسیدگی به معافیت پزشکی خارج از کشور نمایند.تبصره: کلیه مشمولان موضوع بند (4) در صورت انصراف یا اخراج از تحصیل،پس از اتمام یکسال فرجه قانونی (مهلت معرفی)وضبط وثیقه به شرط داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج از کشور به درخواست معافیت پزشکی آنان رسیدگی می گردد.

 

6-     درخواست های معافیت پزشکی مشمولان حین تحصیل در خارج از کشور موضوع مواد(35)و(36)و(37) فقط برای بیماریهای قابل رسیدگی در حین تحصیل صرفا در داخل کشور امکانپذیر می باشد.

 

تذکر:

 

کلیه مشمولان موضوع بند(2)،(3)و(4) در صورت مراجعت به داخل کشوردر (مهلت معرفی)،پس از فارغ التحصیلی،انصرف،ترک تحصیل یا اخراج و استرداد وثیقه با هماهنگی معاونت مشمولان وامور معافیت های سازمان وظیفه عمومی به درخواست معافیت پزشکی آنان خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

 

 

 

رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی :

 

مشمولاني كه داراي بيماري بوده و رسيدگي به وضعيت آنان نيازمند اعلام نظر شوراي پزشكي مي باشد ، به نحوه زير عمل نمايند:

 

1- مراجعه به نمايندگي جمهور ي اسلامي ايران در محل اقامت و ارايه درخواست همراه با مدارك پزشكي. 2- چنانچه نمايندگي مجري معاينات پزشكي باشد مشمول را به پزشك معاين(معاينه كننده) يا بيمارستان معتمد معرفي خواهد كرد تا پس از معاينه و اعلام نظر، پرونده براي رسيدگي از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد . 3- در صورتي كه نمايندگي مورد مراجعه ، مجري معاينات پزشكي نباشد مدارك را به نمايندگي مجري ارسال كه پس از بررسي مدارك و اعلام آن ، مشمول بايد در نمايندگي مجري معاينات حضور يافته تا توسط پزشكان معاين معتمد معاينه و نظريه آنان براي رسيدگي از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد.

 

تذكر1:

 

راي شوراي پزشكي به وزارت امور خارجه اعلام تا بطرق مقتضي به اطلاع مشمولان ذي نفع برسد در حال حاضر سر كنسولگرهاي جمهوري اسلامي ايران در مونيخ(آلمان) و دبي (امارات متحده عربی) و پکن (چین) مجري معاينات پزشكي مشمولان و بستگان آنان مي باشد

 

تذكر2:

 

مراجعه به سر كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مونيخ آلمان براي مراجعه مشمولان ساكن در اروپا و مراجعه به سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در دبي براي مشمولان ساكن امارات از تاريخ 1391/07/01 و براي ساير كشورها از جمله كشورهاي آسيایی و .. از 1391/08/01 قابل اجراست.

 

تذکر 3:

 

مشمولان ایرانی مقیم کشور چین ، برای رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی و یا بیماری اعضای درجه یک خانواده خود در خصوص معافیت کفالت ، می توانند از 92/02/01 و همچنین مشمولان مقیم کشورهای حوزه شرق آسیا، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه شامل کره شمالی ، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ، تایوان، فلیپین، مغولستان، مالزی، استرالیا، نیوزیلند و سایر کشورهای مجاور از 92/03/01 می توانند به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پکن مراجعه نمایند.