معافیت عفو رهبری ایرانیان خارج از کشور
 

معافیت رهبری (بخشودگی سنی)

این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمولیت به پنج گروه تقسیم می گردد:

1- زیر دیپلم ،دیپلم،فوق دیپلم (متولدین تا پایان 1354) 2- لیسانس (متولدین تا پایان 1354) 3- فوق لیسانس (متولدین تا پایان 1352) 4- دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان 1350) 5- دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان 1344)


مدارک مورد نیاز معافیت رهبری(بخشودگی سنی)

1- برگه تکمیل شده تعهد نامه ا ستفاده از معافیت رهبری(برگه شماره 6) 2- گواهی آخرین مدرک تحصیلی (چنانچه خارج از کشور تحصیل نموده باشد به تایید نمایند ه کنسلولی جمهوری اسلامی در آن کشور برسد و توسط مترجم دادگستری ترجمه شود) 3- تصویر شناسنامه و وکالت نامه وکیل برای مشمولین مقیم خارج از کشور. 4- گواهی ترخیص و تسویه حساب برای سربازان واجد شرایط حین خدمت. 5- گواهی صادره از سازمان های ذیربط مبنی بر لغو تعهد برای مشمولینی که متعهد خدمت بوده و به دلایلی از ادامه تعهد بازمانده و معافیتی دریافت نکرده اند. 6-گواهی صادره از نیروهای مسلح برای آن دسته از کارکنان مستعفی یا اخراجی که موفق به دریافت کارت معافیت ویا پایان خدمت نگرده اند.