فرمايشات و رهنمودها
 

خدمت سربازي از عبادات اسلام است

ميهن دوستي و روح فداكاري بايد از روح خداپرستي و ايمان به غيب در سرباز پيدا شود . اين ايمان است كه سرباز را تا دم آخر دلخوش و سرگرم به كار و خدمت به ميهن نگهداري مي كند .اين ايمان است كه سرباز و هركس ديگر را حتي در خلوت و تنهائي از خيانت به كشور و هم ميهنان باز مي دارد.

سرباز اسلام هستيد بايد همه چيزتان را اسلامي كنيد . سرباز در دولت اسلامي مثل سربازان صدر اسلام ، با خداست ... در رژيم اسلامي كار ، كار خدائي است و سرباز ، سرباز خداست و قوي است .كاري بكنيد كه خودتان هم ساخته بشويد . همانطور كه سربازهاي صدر اسلام در عين حالي كه سربازي ميكردند وظايف صوريه اسلام را هم به تمام معنا بجا مي آوردند.


خدمت وظيفه عمومي خدمت واقعاً مقدسي است كه در جنگ و صلح در صف اول نيازهاي ملت و كشور قرار دارد .

از مسائل مهم در اين باره، آموزشهاي مفيد به سربازان ، به كارگيري متناسب با تحصيلات و قابليتها ، برنامه ريزي براي تربيت ديني و اخلاقي است

بايد احساس تضييع وقت و عمر به كسي كه در حال گذراندن خدمت وظيفه عمومي است ، دست ندهد .

برادران عزيز سرباز بايد خدا را شاكر باشند ، در محيطي قرار گرفته اند كه زمينه كسب علم و معرفت و فراگيري فضايل و تقوا در آن فراهم است و شكر به اين است كه در اين را كوشا باشند.