وظایف و ماموریت ها
 
ماموریت کلی

اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی و مقررات مربوط به آن

ماموریت

تدوین خط مشی ها و طرح های کلی ، برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و انجام امور ستادی و انجام اجرائیات متمرکز امور احضار ، اعزام و تعیین تکلیف اتباع مشمول خدمت وظیفه عمومی و رسیدگی و صدور کارت های معافیت و تامین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و سازمان های دولتی

وظایف کلی

 • بررسی و تدوین سیاست ها ، خط مشی ها ، طرح ها و برنامه ها و دستورالعمل های مربوط به :
  1. احضار و اعزام بخدمت مشمولان داخل و خارج از کشور
  2. امور معافیت ها (پزشکی ، کفالت ، موارد خاص ، تحصیلی)
  3. تامین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و سازمان های دولتی دارای سهمیه
  4. صدور کارت معافیت
  5. هیئت های رسیدگی و تجدید نظر
  6. شوراهای پزشکی و شوراهای عالی پزشکی
  7. احتیاط و ذخیره
  8. امور مشمولان غایب
 • مطالعه و بررسی و قوانین و مقررات مربوط به وظیفه عمومی و تعیین نیازها و کمبود های قانونی و تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز وظیفه عمومی و ارائه به مراجع ذیربط و دفاع از سازمان وظیفه عمومی در محاکم قضایی
 • جمع آوری ، تلخیص و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به امور وظیفه عمومی
 • اطلاع رسانی و توجیه و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش تخصصی کارکنان وظیفه عمومی د رناجا و مشارکت با معاونت آموزش ناجا در امر طراحی دوره های طولی تخصصی و تدوین متون آموزشی رشته وظیفه عمومی
 • نظارت و بازرسی تخصصی بر عملکرد و فعالیت های مرازک وظیفه عمومی ناجا د رسطح کشور به منظور حسن اجرای وظایف محوله و اجرای قوانین و مقررات و برخورد با تخلفات و جرایم
 • برنامه ریزی و تهیه طرح ها و دستور العمل ها و ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم به منظور بهره مندی سازمان وظیفه عمومی ناجا از فناوری اطلاعات و سیستم های مکانیزه و غیر تمرکزی نمودن امور وظیفه عمومی
 • ایجاد تعامل و هماهنگی وارتباط مناسب با ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارتخانه ها ،مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، سازمان ها ،نهادها و ارکان های دولتی در جهت اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی و تامین مشمولان مورد نیاز
 • تهیه طرح ها و برآوردهای مربوط به تامین و توزیع نیازمندی سخت افزاری ، تجهیزات ،امکانات ، اماکن ، بودجه و اعتبارات ،نیروی انسانی سازمان وظیفه عمومی و معاونت های وظیفه عمومی سراسر کشور و نیز تدوین جداول سازمان و مشاغل به منظور اجرای مناسب ماموریت وظیفه عمومی درناجا
 • تهیه و طرح و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت وظیفه عمومی و بررسی و بهبود سیستمها و روشهای وظیفه عمومی
 • ارائه مشاوره لازم به فرماندهی ناجا در امور وظیفه عمومی
 • آگاهسازی و اطلاع رسانی به مردم و مشمولان در خصوص مقررات و ضوابط وظیفه عمومی از طرق مختلف
 • انجام اقدامات لازم در خصوص صیانت از کارکنان وظیفه عمومی و تعقیب و شناسایی و دستگیری افراد متخلف و مجرم خارج از ناجا که د رخصوص امور وظیفه عمومی مرتکب تخلف و جرم شوند و معرفی آنها به مراجع قضایی
 • بررسی و پیشنهاد انتصاب / عزل ماونین و روسای ادارات مستقل سازمان ومعاونین وظیفه عمومی استان ها
 • انجام اجرائیات متمرکز امور وظیفه عمومی
 • بررسی و جانمایی واحد های وظیفه عمومی سراسر کشور و تعیین میزان اختیارات و وظایف معاونت های وظیفه عمومی در استان ها و شهرستان ها
 • انجام امور وظیفه عمومی تهران بزرگ
 • انجام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی مرتبط با وظایف محوله و پشتیبانی ، هدایت علمی و اطلاع رسانی در خصوص نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته

 

 

معاونت مشمولان و امور معافیتها

 

 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در امور معافیت های کفالت ، پزشکی ، تحصیلی ، ایثارگران ، مددجویان و موارد خاص
 • بررسی و بازنگری و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها
 • رسیدگی به امور مشمولان خارج از کشور
 • انجام هماهنگی و تعامل با سازمان ها و دستگاههای دولتی مرتبط با امور معافیت ها

 

معاونت قوانین و مقررات

 

 • تهیه و تنظیم طرح های پیشنهادی مربوط به قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز سازمان وظیفه عمومی
 • ررسی و بازنگری و اصلاح قوانین ، آیین نامه ها ، و دستورالعمل ها و ایجاد تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی ، ستاد کل، وزارت کشور، دفاع از طریق مربوط در خصوص تدوین قوانین مورد نیاز خدمت وظیفه عمومی کشور
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها
 • ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی ، هیئت دولت و ستاد کل نیروهای مسلح به رده های تابعه
 • رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه و طرح شکوائیه و تدوین لوایح دفاعی د رمراجع قضایی در خصوص دفاع از قوانین و مقررات و عملکرد سازمان وظیفه عمومی

 

معاونت احضار و اعزام

 

 • احضار اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون خدمت وظیفه عمومی که به سن مشمولیت می رسند.
 • تهیه دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی مربوط به موضوع اعزام بخدمت مشمولان
 • برنامه ریزی و هماهنگی و تدوین جداول و سهمیه سالانه مشمولان نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی سهمیه بگیر(با هماهنگی ستاد کل)
 • تهیه و تدوین و ابلاغ طرح های ماهانه اعزام مشمولان
 • هماهنگی با نیروهای مسلح و نظارت بر توزیع اعزام مشمولان به مراکز آموزش در سطح کشور
 • ایجاد هماهنگی و نظارت د رخصوص اعزام ویژه مشمولان به مراکز آموزش در سطح کشور
 • ایجاد هماهنگی و نظارت د رخصوص اعزام ویژه مشمولان گروه پزشکی ، اعضای کادر هیئت های علمی دانشگاهها و سهمیه دفتر عمومی حفاظت اطلاعات
 • برنامه ریزی ، پیگیری و هماهنگی در امور مربوط به اعزام غیر حضوری مشمولان

 

اداره بازرسی

 

 • شناسایی ، کشف و دستگیری افراد و باندهای جاعل برون سازمانی با همکاری مراجع قضایی
 • پاسخگویی به استعلامات و رسیدگی به شکایات و دادخواست ها ی واصله از سوی مردم، سازمان ها و نهادها و بررسی سوانح
 • نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مربوطه در ادارات تابعه بازرسی

 

معاونت  اجتماعی ونشر  ارزشهای ایثار

 

 • بررسی و تجزیه و تحلیل اخبار منتشره در مطبوعات و رسانه ها در مورد امور اجتماعی وظیفه عمومی و پاسخگویی به آنها
 • اطلاع رسانی قوانین و مقررات وظیفه عمومی از طریق سایت اطلاع رسانی
 • ارایه مشاوره اینترنتی و تلفنی به مشمولان و خانواده های آنان
 • تهیه بروشور های اطلاع رسانی
 • تولید و تهیه اخبار مرتبط با خدمت وظیفه عمومی و معافیتها
 • فرهنگ سازی در حوزه خدمت سربازی
 • حفظ و ترویج ارزش های دفاع مقدس و ایثار و شهادت

 

مرکز تحقیقات کاربردی

انجام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی مرتبط با وظایف محوله و پشتیبانی ،هدایت علمی و اطلاع رسانی در خصوص نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته

 

 • بررسی نیازمندی های تحقیقاتی و پژوهش های سازمان و تعریف طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز
 • برنامه ریزی ،هدایت و پشتیبانی از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا