سربازی در جهان
 

در اين نوشتار به بررسي اجمالي خدمت وظيفه عمومي در كشورهاي جهان پرداخته ايم. اين بررسي بدون در نظر گرفتن شاخص هاي سياسي و نظامي كشورهايي كه داراي خدمت وظيفه سربازي بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسي شاخه هاي نظامي ، سن و مدت خدمت نظامي و غير نظامي ، عناصر اين بحث را تشكيل مي دهند. اين مقايسه ها وضعيت نظامي و رويكرد كشورهاي مختلف جهان را در ارتباط با موضوع خدمت وظيفه عمومي آشكار مي سازداما به طورقطع بحث ونقد ومقايسه بهره برداري ازنظام خدمت وظيفه عمومي يا عدم بهره برداري و لغو قوانين مربوطه در هريك از كشورها مستلزم تبيين وضعيت امنيتي ، اجتماعي،فرهنگي واقتصادي آنها در پرتو يك نظريه جامع است فلذا قياس موضوع كلان خدمت وظيفه عمومي در كشورهاي مختلف صرفاًبراساس چند موضوع خاص چندان صحيح به نظر نمي رسد. ضرورت دارد پژ‍وهشگران ومحققين متعهد وتوانمند جامعه اسلامي با امعان نظر به مباحث مطرح شده و با اقدامات علمي و پژوهشي خود گامهاي موثري را در بهبود وتعالي نظام خدمت وظيفه عمومي در كشور بردارند.

شايان ذكر است اطلاعات آماري موجود از اطلاعات منتشر شده سرويس اطلاعاتي مركزي آمريكا (SIA)1در سايت اينترنتي 2theodora بوده و صحت و سقم آن نيز بر عهده اين سايت است .

با اين اميد كه سربازان شايسته اي براي كشور عزيز جمهوري اسلامي ايران باشيم

خدمت سربازي اجباري در اتريش براي تمامي مردان بين سنين 35-18 سالگي است . طول مدت خدمت 8 ماه است كه در سال 2006 تا 6 ماه كاهش مي يابد. افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت12 ماه است اعزام مي شوند . طول مدت خدمت اجتماعي در سال 2006 تا 9 ماه كاهش خواهد يافت . از 1 ژانويه سال 1998 زنان نيز مي توانند به خدمت داوطلبانه اعزام شوند .

شاخه هاي نظامي :
 • نيروي زميني
 • نيروي هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :
 • 18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، 16 سال سن براي
 • خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباري از سال 2007 از 8 ماه به 6 ماه كاهش مي يابد (2005)

خدمت سربازي اجباري در بلاروس براي تمامي مردان بين سنين 27-18 سالگي است . براي افرادي كه فاقد تحصيلات عالي هستند طول مدت خدمت نظامي 18 ماه و براي آنان كه داراي تحصيلات عالي مي باشند 12 ماه است .

شاخه هاي نظامي :
 • نيروي زميني
 • نيروي هوايي و دفاع هوايي (2006)
سن و مدت خدمت نظامي :
 • 27- 18 سال سن براي خدمت اجباري
 • مدت خدمت اجباري 18 ماه (2005)

در كشور برزيل مردان به محض رسيدن به سن 18 سالگي به خدمت سربازي اجباري اعزام مي شوند . طول مدت خدمت 12 ماه است (24 ماه در نيروي هوايي و 36 ماه در نيروي دريايي ) .

چندين نوع معافيت وجود دارد كه از اين بين مي توان به علل پزشكي براي آناني كه توانايي جسماني مناسب براي انجام خدمت ندارند و معافيت براي افرادي كه قصد گذراندن آزمونهاي ورودي دانشگاههاي نظامي را دارند اشاره كرد.

شاخه هاي نظامي :
 • ارتش برزيل
 • نيروي دريايي برزيل
 • نيروي هوايي برزيل
سن و مدت خدمت نظامي :

45-21 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، مدت خدمت 9 تا 12 ماه ، 45-17 سال سن براي خدمت داوطلبانه ، زنان در ابتدا از سال 1980 ، زمانيكه ارتش برزيل نخستين ارتش آمريكاي جنوبي در پذيرش زنان در سلسله مشاغل شد ، به خدمت سربازي فرا خوانده شدند. زنان تنها در نيروي دريايي و هوايي گروه زنان خدمت مي كنند (2001).

خدمت سربازي اجباري در بلغارستان براي تمامي مردان بين سنين 27-18 سالگي است . در حال حاضر (سال 2004 ) طول خدمت سربازي به مدرك تحصيلي بستگي دارد . براي افراد تحصيلكرده كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر مي باشند ، طول مدت خدمت سربازي 6 ماه است . طول مدت خدمت براي افرادي كه فاقد مدارك عالي هستند 9 ماه بطول مي انجامد .

شاخه هاي نظامي :
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي و دفاع هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري و داوطلبانه ، مدت خدمت 9 ماه ، طرح هايي وجود دارد كه تا با حرفه ايي شدن ارتش تا سال 2010- 2009 خدمت اجباري به پايان برسد. نيروي هوايي و دريايي بلغارستان تا پايان سال 2006 حرفه ايي مي شوند (2006)


بر اساس قانون اساسي كشور دانمارك تمامي مردان سالم ملزم به انجام خدمت سربازي اجباري مي باشند . طول معمول مدت خدمت سربازي 4 ماه است . خدمت سربازي اجباري در دانمارك براي تمامي مردان بين سنين 27-18 سالگي است . برخي خدمات تخصصي زمان بيشتري برمي دارد . مشمولان خدمت سربازي در 18 سالگي و يا در زمان اتمام تحصيلاتشان به خدمت فراخوانده مي شوند . آنگاه با مراجعه به اداره خدمت وظيفه تحت معاينات جسمي و روانشناسي قرار مي گيرند . افرادي كه فاقد شرايط لازم براي انجام خدمت باشند ، به خدمت اعزام نمي شوند . مردان واجد شرايط ، صرفنظر از خدمت معمولي تا سن 50 سالگي در موقعيت بحران ملي به خدمت فراخوانده مي شوند . اين قانون بندرت توسط دولت دانمارك بكار گرفته مي شود .

افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت 6 ماه است اعزام مي شوند . خدمت اجتماعي شامل فعاليت هاي امدادي مرتبط با بلاياي طبيعي نظير آتش سوزي ، سيل ، زلزله ، آلودگي يا كار امداد خارجي در كشورهاي جهان مي باشد .

شاخه هاي نظامي :
 • فرماندهي دفاعي
 • فرماندهي عملياتي ارتش
 • فرماندهي ناوگان دانمارك
 • فرماندهي تاكتيكي هوا
 • گارد محافظت
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري و اختياري نظامي ، دوره آموزشي مقدماتي براي خدمت اجباري از 4 تا 12 ماه براساس تخصص تغيير مي كند. نيروهاي ذخيره پس از اتمام خدمت اجباري به واحدهاي بسيج ملحق مي شوند. زنان مي توانند بطور داوطلبانه خدمت نظامي را انتخاب نمايند (2004)

تئوري خدمت سربازي اجباري در كشور چين از سال 1949 (تاسيس جمهوري خلق چين) مطرح شد . هرچند با توجه به جمعيت بزرگ ملت چين و شمار بالاي افرادي كه براي پيوستن به نيروهاي دفاعي داوطلب مي شوند هرگز يك خدمت اجباري 10 صورت نمي گيرد .

خدمت سربازي اجباري در ماده 55 قانون اساسي چين تقديس شده است كه به شرح زير است :

"وظيفه مقدس هر فرد مذكر و مونث جمهوري خلق چين است كه از سرزمين مادري خود دفاع نموده و در برابر تعرضات بيگانگان مقاومت نمايد . انجام خدمت نظامي و پيوستن به نيروهاي دفاعي يك وظيفه بزرگ ملت جمهوري خلق چين است ."

مبناي قانون فعلي خدمت اجباري، قانون خدمت نظامي سال 1984 است كه خدمت نظامي را به عنوان يك وظيفه براي تمام مردم بدون هرگونه برتريهاي قومي ، طبقاتي و اعتقادي مطرح نموده است .

شاخه هاي نظامي :
 • ارتش آزاديبخش مردم
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي ( شامل نيروهاي هوابرد) و نيروهاي توپخانه (نيروي استراتژيكي موشكي)
 • پليس مسلح مردم
 • نيروهاي ذخيره و ميليشيا
سن و مدت خدمت نظامي :

22-18 سال براي خدمت نظامي اجباري با 24 ماه مدت خدمت ، حداقل سن براي خدمت داوطلبانه وجود ندارد ( تمامي افسران داوطلب هستند ) ، داشتن 17 سال سن براي زناني كه به مشاغل خاص نظامي وارد مي شوند الزامي است. (2004)


شاخه هاي نظامي :
 • جمهوري قبرس : گارد ملي قبرسي هاي يوناني شامل عناصر هوايي و دريايي
 • قبرس شمالي : نيروي امنيتي قبرسي هاي ترك
سن و مدت خدمت نظامي :

خدمت سربازي اجباري در قبرس براي تمامي مردان بين سنين50-18 سالگي است . طول مدت خدمت سربازي 25 ماه است . پس از آنكه نيروها بعنوان سربازان ذخيره قرار گرفتند، هر سال به مدت چند روز در تمرينات نظامي شركت مي كنند. افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت غير مسلح16 كه به مدت33 ماه است اعزام ، يا به مدت 38 ماه به انجام كار اجتماعي مبادرت مي ورزند . در قبرس شمالي خدمت سربازي اجباري براي قبرسي هاي ترك وجود دارد .طرح Annan 17 كه غير نظامي شدن جزيره و انحلال هر دو نيروهاي يوناني و ترك قبرس را مطرح نموده بود، در رفراندوم سال 2004 پذيرفته نشد .

خدمت سربازي اجباري در شيلي براي تمامي شهروندان بين سنين 45-18 سالگي است. طول مدت خدمت 12 ماه براي ارتش و 24 ماه براي نيروهاي دريايي و هوايي است .

شاخه هاي نظامي :
 • گارد و نيروي دريايي
 • نيروي هوايي شيلي
 • پليس ملي
سن و مدت خدمت نظامي :

تمامي شهروندان مرد بين سنين 45-18 سال ملزم به انجام خدمت نظامي هستند ، مدت خدمت اجباري 12 ماه براي ارتش ، 24 ماه براي نيروي دريايي و هوايي است (2004)


خدمت سربازي اجباري در مصر براي تمامي مردان بين سنين 30-18 سالگي است . زنان نيز بطور قابل قياسي در برنامه خدمت اجتماعي شركت مي كنند . خدمت سربازي اجباري براي دانشجويان تا پايان تحصيلاتشان و تا قبل از اينكه به سن 28 سالگي برسند قابل تمديد است . در سن 30 سالگي مردان براي پيوستن به ارتش مناسب نيستند و بايد جريمه بپردازند . مردان بدون برادر (تك پسر ) و آنان كه حمايت و سرپرستي خانواده شان را بر عهده دارند ، از انجام خدمت معاف هستند . طول مدت خدمت سربازي براي مردان 48-14 ماه بسته به ميزان تحصيلاتشان است . طول مدت خدمت براي افرادي كه مقطع دبيرستان را به پايان رسانده و ترك تحصيل نمودند 48 ماه و براي فارغ التحصيلان دانشگاهها بسته به ميزان تحصيلات و مهارتهاي تخصصي كوتاهتر است .

برخي مصريان براي فرار از خدمت سربازي اجباري به كشورهاي خارجي مسافرت مي كنند تا اينكه به سن 30 سالگي برسند . براي اين افراد 580 دلار جريمه در نظر گرفته شده است (سال 2004). بدين صورت اين افراد بطور نادرستي از خدمت اجباري در ارتش مي گريزند .

شاخه هاي نظامي :
 • ارتش
 • نيروی دريايي
 • نيروی هوايي
 • فرماندهي دفاع هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، طول مدت خدمت 3 سال (2001)

قانون كشور كرواسي خدمت نظامي را براي مردان بين سنين 27-18 سالگي مشخص نمود . طول مدت معمول خدمت سربازي 6 ماه است (سال 2004 ) . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت 8 ماه است اعزام مي شوند . خدمت اجباري براي دانشجويان تا پايان تحصيلشان و تا قبل از زمانيكه آنها به سن 28 سالگي برسند، به تاخير مي افتد . طي دهه گذشته با تقويت ارتش حرفه ايي، طول خدمت سربازي به نصف كاهش يافت و خدمت اجتماعي نيز به روي كار آمد .

خدمت سربازي اجباري مي تواند سرانجام بطور كامل جاي خود را به خدمت داوطلبانه دهد.

شاخه هاي نظامي :
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي و دفاع هوايي
 • فرماندهي مشترك آموزش و پرورش
 • فرماندهي لوجستيك
 • هر كدام از سه نيروهاي نظامي تحت حمايت نيروي نظامي پليس مي باشند (2006)
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، با 6 ماه مدت خدمت ، 16 سال سن با رضايت شخصي براي خدمت داوطلبانه (دسامبر 2004)


خدمت سربازي اجباري در اريتره براي تمامي مردان و زنان بين سنين 40-18 سالگي است . طول مدت خدمت 18 ماه است . دولت اريتره در دستگيري سربازان فراري شهرت دارد . سربازان فراري اغلب به كشورهاي مجاور مي گريزند .

شاخه هاي نظامي :
 • ارتش
 • نيروی دريايي
 • نيروی هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري و داوطلبانه نظامي ،مدت خدمت اجباري 16ماه (2004)

آموزش افسران ذخيره به مدت 2 سال ( در دانشگاهها بصورت يك بخش از برنامه كه معني پيوستن به ارتش نيست ارائه مي شود.) يا به مدت 1 سال خدمت سربازي منظم مي باشد.

شاخه هاي نظامي :
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي
 • نيروهاي پدافند هوايي (2002)
سن و مدت خدمت نظامي :

27-18 سال سن براي خدمت اجباري وخدمت داوطلبانه نظامي ، مدت خدمت اجباري 18 ماه براي ارتش و نيروي هوايي و 24 ماه براي نيروي دريايي (2004)


شاخه هاي نظامي :
 • ارتش
 • نيروی دريايي ( شامل نيروهاي دفاعي ساحلي )
 • نيروی هوايي (2003)
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري و اختياري نظامي (اكتبر 2004)

از سال 2006 خدمت سربازي اجباري در فنلاند براي مردان حداقل به مدت 6 ماه (180 روز) بسته به موقعيت تعيين شده است: خدمت بعنوان افسر به مدت 12 ماه (362 روز) ، خدمت بعنوان سربازان متخصص19 به مدت 9 ماه (270 روز) يا 12 ماه (خدمت در شئونات نظامي شامل كمترين مدت مي باشد ) . خدمت غير مسلح20

نيز به مدت 11 ماه (330 روز) بطول مي انجامد . زنان هم مي توانند براي خدمت نظامي داوطلب شوند .طي 56 روز نخست زنان آزادي عمل براي ترك خدمت دارند . پس از 56 روز آنان همانند مردان ملزم به انجام خدمت مي باشند . البته دلايل پزشكي همچون بارداري در طول خدمت سبب وقفه در خدمت مي شود ، اما به خودي خود سبب معافيت پزشكي نمي شود.

خدمت غير نظامي به مدت 13 ماه (395 روز) است و براي مرداني در نظر گرفته شده است كه از انجام خدمت نظامي معذوريت دارند . افرادي كه از انجام خدمت سرباز مي زنند دستگير و به مدت 5/6 ماه (197 روز) يا نصف خدمت باقي مانده غير نظامي شان از زمان غيبت ، به زندان فرستاده مي شوند . در تئوري ، مردان شهروند نواحي غير نظامي Aland ، در اداره گمرك يا برج فانوس دريايي خدمت مي كنند ، اما از آنجائيكه اين خدمت سازماندهي نشده بود آنها اغلب از تمرينات معاف هستنند . خدمت نظامي در كل تاريخ استقلال فنلاند از سال1917 تاكنون براي مردان اجباري بوده است . سربازان و خادمان اجتماعي يك حقوق روزانه به مبلغ 3.60 € (روزهاي 180-1) و 5.75 € (روزهاي 270- 181) و 8.25 € (روزهاي پس از روز 271 ) دريافت مي كنند

پس از اتمام نخستين بخش خدمت بعنوان سرباز وظيفه ، سربازان در ليست سربازان ذخيره قرار داده مي شوند . سربازان ذخيره ممكن است براي تمرينات بازآموزي اجباري فراخوانده شوند.

تمرينات بازآموزي براي شئونات نظامي حداكثر 40 روز ، تخصصي 75 روز و افسران ، 100 روز است . سربازان وظيفه به ازاي هر روز شركت در دوره بازآموزي يك حقوق معادل 50 يورو دريافت مي كنند . خدمت اجباري بوده و بي توجهي در حضور در تمرينات بازآموزي قابل قبول نيست . در سالهاي اخير با افزايش بودجه نيروي دفاعي فنلاند ، شرايط لازم براي آزادي عمل در انتخاب خدمت غير نظامي فراهم شده است .

طول مدت خدمت غيرنظامي توسط سازمان عفو بين الملل مورد انتقاد قرار گرفت . به خاطر اينكه بيش از 2 برابر طول حداقل خدمت نظامي (6ماه ) است . در پارلمان فنلاند چندين حركت در جهت كاهش طول خدمت غيرنظامي شكل گرفت كه نتيجه اي در بر نداشت . مخالفان طرح چنين عنوان نمودند كه خدمت نظامي اجباري در تئوري 24 ساعت شبانه روز است در حاليكه خدمت غيرنظامي (بسته به شغل ) تنها در ساعات اداري انجام مي پذيرد.

شاخه هاي نظامي :
 • ارتش
 • نيروي دريايي سلطنتي نروژ ( شامل تفنگدار و گارد ساحلي )
 • نيروي هوايي سلطنتي نروژ
 • محافظت اماكن (2006)
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، 16 سال سن در زمان جنگ ، 16 سال سن براي مردان داوطلب ، 18 سال سن براي زنان ، 16 سال سن براي داوطلبان خدمت در محافظت اماكن ، مدت خدمت اجباري 12 ماه (2004)

در كشور نروژ خدمت سربازي براي مردان، اجباري و به مدت 18 ماه است. مردان از سنين 18 ( 17 سالگي با اجازه والدين ) تا 44 (55 سالگي در زمان جنگ) مشمول خدمت سربازي اجباري مي باشند.

در آغاز سال 2006 نيروهاي مسلح از زنان براي معاينه پزشكي قبل از خدمت دعوت بعمل آورد، اما تا زمانيكه آنها رضايتنامه را امضا نكنند به خدمت اعزام نمي شوند.

 

مدت واقعي خدمت سربازي 6 ماه براي نگهباني اماكن ، 12-9 ماه براي ارتش ، نيروي هوايي و نيروي دريايي است. ماههاي باقيمانده براي خدمت در تمرينات سالانه مي باشد. اما تعداد كمي از سربازان اين خدمت را براي فقدان سرمايه (ذخيره) نيروهاي مسلح نروژ انجام مي دهند. اين كاهش سرمايه و افزايش اتكا به تكنولوژي مدرن سبب گرديد كه نيروهاي مسلح تنها 10.000 سرباز را در سال به خدمت بگيرد.

مابقي يا پس از انجام آزمايشات پزشكي بطور رسمي ترخيص يزام به خدمت سربازيشان تمديد مي شوا در صورت اشتغال به تحصيل يا ماندن در خارج از كشور اعد.

برخی از افراد كه در دوره دبيرستان رشته هاي فني (مثل نجاري و الكترونيك ) را انتخاب نمودند دوره كارآموزيشان را در ارتش مي گذرانند. اگرچه برخي از سربازان نروژ كه در حال انجام خدمت اجباري هستند از اينكه بسياري از مردم از انجام خدمت معافند ، ناراضي مي باشند و آن را غيرمنصفانه و يك بدشانسي مي دانند ، ديگران اين را يك امتياز تلقي كرده و براي پيوستن به خدمت سربازي باهم رقابت مي كنند. علت اين امر مزاياي خوبي است كه به سربازان پس از اتمام خدمت سربازيشان تعلق مي گيرد.

سربازان در زمان خدمت از حقوق ثابت و مناسبي برخوردار مي شوند . كارفرمايان عموما به افرادي كه خدمت نظامي شان را به اتمام رسانده اند توجه مساعدي نشان مي دهند.

نيروهاي مسلح نروژ تمايل دارد بطور معمول شخصي كه به سن 28 سالگي رسيد را به خدمت فرا نخواند.

صلح طلبان مي توانند درخواست خدمت غيرنظامي بدهند كه به مدت 12 ماه بطول مي انجامد.


خدمت سربازي اجباري در كشور آلمان به مدت 9 ماه براي مردان است . زنان نيز مي توانند بطور داوطلبانه در خدمت سربازي شركت نموده و كاري تقريبا مشابه مردان انجام دهند . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، مي توانند درخواست خدمت اجتماعي ( به مدت 9 ماه ) بدهند كه معمولا با درخواستشان موافقت مي شود . برخي انتخاب ها مربوط به امداد خارجي23 است كه حداقل 18 ماه به طول مي انجامد . روي هم رفته در طي سالهاي گذشته تعداد مردان به خدمت گرفته شده بطور قابل توجهي كاهش يافت .

صرفنظر از برخي استثنائات ، خدمت نظامي در آلمان براي تمامي مردان بين سنين 23-18 سالگي اجباري است . افرادي كه به آموزشهاي علمي و شغلي مشغولند ، مي توانند تا زمان تكميل برنامه هايشان خدمت سربازيشان را به تعويق انداخته و پس از آن به خدمت ملي فرا خوانده شوند.

شاخه هاي نظامي :
 • نيروهاي مسلح فدرال
 • ارتش
 • نيروي دريايي ( شامل شاخه دريايي رزم هوايي )
 • نيروی هوايي
 • خدمت پشتيباني مشترك
 • خدمت پزشكي مركزي
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن و مدت 9 ماه براي خدمت اجباري نظامي (2004)

از سال 2006 خدمت سربازي اجباري در كشور يونان به مدت 12 ماه براي مردان است . اگرچه يونان در حال حركت به سمت توسعه ارتش حرفه ايي است ، خدمت سربازي اجباري 12 ماهه با وجود وعده كاهش مدت خدمت تا 6 ماه از سوي دولت ، همچنان ادامه دارد .

زنان نيز در ارتش يونان پذيرش مي شوند. آنها مجبور به پيوستن به صورت آنچه كه مردان هستند ، نمي باشند . سربازان دفترچه بيمه درماني دريافت مي نمايند و تقريبا هر ماه به مبلغ 9 يورو براي سربازي و12 يورو براي درجه سرجوخه اي و گروهباني حقوق در نظر گرفته شده است . البته اين ميزان حقوق براي يك سرباز در حال خدمت كافي نيست و اكثر سربازان در طول خدمت به حمايت هاي مالي خانواده شان احتياج دارند .

شاخه هاي نظامي :
 • ارتش يونان
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي (2006)
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، در طول زمان جنگ طبق قانون افراد در اول ژانويه هجدهمين سال تولدشان به خدمت گمارده مي شوند ، 17 سال سن براي داوطلبان ، مدت خدمت اجباري 12 ماه براي ارتش و نيروي هوايي ، 15 ماه براي نيروي دريايي ، زنان مي توانند بطور داوطلبانه در خدمت نظامي شركت كنند (2005)


خدمت سربازي در جمهوري اسلامي ايران براي مردان اجباري است . طول مدت خدمت سربازي به برخي شرايط و موقعيت ها بستگي دارد . اما بطور معمول در شرايط طبيعي خدمت سربازي اجباري در ايران به مدت 21 ماه با احتساب يك دوره 3 ماهه آموزشي است (20 ماه در سال 2006 ) . افرادي كه بدليل ضعف جسماني يا عدم توانايي هاي لازم و برخي شرايط اجتماعي ، قادر به انجام خدمت نيستند از خدمت سربازي معاف مي شوند.

شاخه هاي نظامي :
ارتش جمهوري اسلامي ايران
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي شامل (پدافند هوايي)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي
 • نيروي مردمي بسيج
 • نيروهاي مجري قانون (2004)
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، 16 سال سن براي خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباري 18 ماه (2004) .

خدمت سربازي اجباري در كشور كره جنوبي به مدت 27-24 ماه است. افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به زندان فرستاده مي شوند . گزارشات زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد شهروندان كشورهاي ديگر مجبور به خدمت در ارتش كره جنوبي هستند .

طبق قانون كره جنوبي عنوان شهروند به كسي تلقي مي شود كه نامش در سرشماري خانواده هاي كره اي وارد شده باشد

اگر مردي بين سنين 35-18 سالگي به كره مسافرت كند ، نامش در آمار شهروندان كره ثبت و با كشف هويت او، مشمول خدمت نظامي مي شود .

 

شاخه هاي نظامي :
 • ارتش
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي پليس ملي دريايي (گارد ساحلي)
سن و مدت خدمت نظامي :

30-20 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، مدت خدمت اجباري 27-24 بسته به خدمت در هريك از شاخه هاي نظامي ، حدود 4.000 زن بصورت اقسران كادر و خدمت مي كنند كه تقريبا 2.3 درصد كل افسران را شامل مي شود.

از سال 1950 زنان در هفت شاخه نظامي خدمت مي كنند كه شامل پياده نظام ، به غير از توپخانه ، ضد هوايي و دادگاه نظامي (2005)


كشور لبنان از ديرباز به مدت 1 سال براي مردان خدمت نظامي اجباري داشته است . در 4 مي سال 2005 ، سيستم جديد خدمت سربازي اجباري در لبنان پذيرفته شد كه به موجب آن خدمت سربازي به 6 ماه كاهش يافت و تضمين داده شد كه خدمت سربازي اجباري تا 2 سال آينده پايان يابد.

شاخه هاي نظامي :
نيروهاي مسلح لبنان
 • ارتش
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :

30-18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي و داوطلبانه ، مدت خدمت اجباري 12 ماه (2004)

كشور مالزي از سال 2004 خدمت اجباري ملي را براي يك گروه تعيين شده از زنان و مردان به مدت 3 ماه به اجرا گذاشت. بدين ترتيب كه براي پيوستن به اين برنامه، با يك سيستم قرعه كشي 20 درصد از 18 ساله ها انتخاب مي شوند. نيروهاي به خدمت گرفته شده روشهاي استفاده از سلاح هاي گرم را فرا مي گيرند. اولين گروه از سربازان در 16 فوريه سال 2004 تحت آموزش قرار گرفتند.

شاخه هاي نظامي :
نيروهاي مسلح مالزي
 • ارتش
 • نيروي دريايي سلطنتي مالزي
 • نيروي هوايي سلطنتي مالزي (2006)
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي (2005)


بطور متداول در مكزيك تمامي مردان كه به سن 18 سالگي مي رسند بايد براي خدمت نظامي نامنويسي

انتخاب با يك سيستم قرعه كشي توسط گوي هاي رنگي انجام مي گيرد، بدين صورت كه اگر كسي يك گوي سياه را بيرون بكشد ، بدون انجام هيچ فعاليتي در پايان سال كارت ترخيصش را دريافت مي كند . اگر كسي گوي سفيد را بيرون بكشد ، خدمت اجباري اش را به مدت 1 سال ، در يك گردان نظامي خواهد گذراند . آن دسته از افراد كه علاقه مند به خدمات اجتماعي هستند ، مي توانند بعنوان مربي در طرح مبارزه با بي سوادي يا آموزش تربيت بدني مشاركت كنند .

خدمت نظامي براي زنان اجباري نيست . در شهرهاي مشخص مانند مكزيكوسيتي و وراكروز ، انتخاب ها بصورت زير است :

يك گوي قرمز ( مكزيكوسيتي ) و يك گوي آبي ( وراكروز ) كه مستلزم خدمت اجباري به مدت 1 سال ، در يك گردان نظامي ارتش در مكزيكوسيتي يا نيروي دريايي در وراكروز است . در شهرهاي ديگر مكزيك كه داراي نيروي دريايي هستند (مانند Ciudad,Madero) نيروي دريايي بجاي ارتش عهده دار خدمت وظيفه ملي است .

تا سال 2002 فرار از خدمت سربازي در مكزيك پديده نادري بود ، چون براي مردان مكزيكي وجود كارت شناسايي نظامي (پايان خدمت) براي صدور گذرنامه الزامي بود . با حذف اين قانون غييت از خدمت سربازي به نحو چشمگيري افزايش يافت .

شاخه هاي نظامي :
دفاع ملي
 • ارتش و نيروي هوايي
 • نيروي دريايي
 • نيروي هوايي و پياده نظام دريايي (2004)
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، مدت خدمت اجباري 12 ماه ، 16 براي نامنوبسي داوطلبانه (2004)

در حال حاضر (2006) كشور روماني داراي خدمت اجباري است. در سال 2003 پارلمان روماني قانون اصلاح خدمت سربازي را تصويب كرد. به موجب آن در ژانويه 2007 خدمت اجباري پايان يافته و جاي خود را به خدمت داوطلبانه خواهد داد. طول مدت خدمت سربازي براي مردان 12 ماه است . مدت خدمت براي افرادي كه داراي تحصيلات عالي هستند 6 ماه مي باشد.

طبق قانون سال 2004 طول خدمت در نيروي دريايي روماني از خدمت در ساير نيروهاي مسلح بيشتر نيست .

در اكتبر سال 2005 مجلس روماني به پايان خدمت سربازي اجباري پس از اكتبر سال 2006 راي داد و از اول ژانويه سال 2007 مردان رومانيايي كه به سن 20 سالگي رسيدند توسط دولت ثبت نام مي شوند ، اما مردان تنها در زمان جنگ به خدمت احضار مي شوند.

طبق مصوبه پارلمان با پيوستن اين كشور به پيمان نظامي ناتو با مدرنسازي ارتش اين كشور و برنامه هاي اصلاحات روماني موافقت شد. از سال 2012 ضرورت ثبت نام افراد تا سن 17 سالگي كاهش خواهد يافت.

شاخه هاي نظامي :
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • نيروهاي هوايي و پدافند هوايي
 • عمليات ويژه
 • دفاع غيرنظامي (2005)
سن و مدت خدمت نظامي :

بعد از 1 ژانويه سال 2007 ديگر اجباري در خدمت سربازي مطرح نيست ، تمامي سربازان ( حتي زنان ) بطور داوطلبانه براي يك دوره مقدماتي 5 ساله قرارداد مي بندند ، كه حداقل 3 سال آن را بطور متوالي مي گذرانند.

كمترين سن براي خدمت داوطلبانه 18 سال است . در حال حاضر كمترين سن براي خدمت سربازي اجباري 20 سال و 18 سال در زمان جنگ است . طول مدت خدمت اجباري 12 ماه است (2004)


شاخه هاي نظامي :
دفاع ملي
 • نيروي هاي زميني
 • نيروي دريايي
 • نیروی هوايي
 • استراتژي پرتاب موشك
سن و مدت خدمت نظامي :

روسيه تركيبي از نيروهاي به خدمت گرفته شده اجباري و قراردادي را در سيستم نظامي پذيرفته بود. سن خدمت نظامي 27-18 سال است . مردان در سن 17 سالگي براي خدمت سربازي نامنويسي مي كنند طول مدت خدمت سربازي اجباري 2 سال است . برنامه هايي وجود دارد كه تا سال 2007 به 18 ماه و تا سال 2008 اين مدت به 1 سال كاهش يابد . در پايان سال 2005 ، %30 پرسنل ارتش روسيه را نظاميان قراردادي تشكيل مي دادند. طبق برنامه ريزي تا سال 2010 ، %70 نيروهاي مسلح روسيه را نيروهاي داوطلب و مابقي از نيروهاي خدمت اجباري تشكيل خواهد داد ،خدمت سربازي اجباري توسط ديمتري ميليوتين در سال 1870 به امپراتوري روسيه وارد شد.

طول مدت خدمت اجباري در فدراسيون روسيه 2 سال است كه اكثر روس ها به طرق مختلف از انجام آن اجتناب مي ورزند.

اغلب روشهاي مورد استفاده در اجتناب از خدمت سربازي عبارتند از:

 • تحصيل در دانشگاه يا مشابه آن . تمامي دانشجويان در زمان تحصيل از انجام خدمت سربازي معافند، اما آنها پس از فارغ التحصيلي ( يا در صورت ترك تحصيل) ملزم به انجام خدمت وظيفه مي باشند. دانشجويان فارغ التحصيل يك سال را بصورت سربازيكم57 خدمت مي كنند. اما اگر آنها يك دوره نظامي را گذرانده باشند ، مي توانند با انتخاب خود به مدت 2 سال بعنوان افسر خدمت نمايند. افرادي كه تا مقاطع فوق ليسانس يا دكترا ادامه تحصيل دهند خدمت سربازي اجباري ندارند.
 • داشتن مدارك پزشكي كه نشان دهد فرد براي انجام خدمت سربازي مناسب نيست. گاهي اوقات اين مدارك نادرست بوده و با تطميع و رشوه ساخته مي شوند.
 • عدم حضور و معرفي به موقع در پايگاههاي وظيفه يا فرار از خدمت سربازي كه بيش از 2 سال حبس در زندان را در پي خواهد داشت.
 • يك راهي كه بندرت مورد استفاده قرار مي گيرد داشتن بيش از 2 بچه يا يك بچه كوچكتر از 3 سال است، ( مورد آخر از سال 2008 از قانون حذف مي شود ).
 • روشهاي قانوني مندرج در كتاب قانون و روشهاي غير قانوني ديگري وجود دارد كه براي اجتناب از انجام خدمت سربازي در كشور روسيه متداول است.

در كشور روسيه يك فرد پس از رسيدن به سن 27 سالگي نمي تواند خدمت سربازي را بگذراند.

دولت روسيه در سال 2006 اعلام كرد طرحي دارد كه بموجب آن طول مدت خدمت افرادي كه از سال 2007 و در 1 سال بعد (سال 2008) مشمول خدمت سربازي اجباري مي شوند بتدريج تا 18 ماه كاهش خواهد يافت و برخي معافيت هاي قانوني براي خدمت غيراجباري از قانون (مانند خدمت غيراجباري پزشكان و معلمان ده نشين و مرداني كه يك بچه كوچكتر از 3 سال دارند و ...) حذف خواهد شد.

ژنرال هاي روسي بارها از شيوع بالاي اعتياد به مواد مخدر و كجرويهاي اخلاقي در كالبد ارتش ابراز نگراني كردند. خدمت سربازي در نظر جوانان روسي ترسناك و غير قابل تحمل بنظر مي رسد. سربازان به محض ورودشان به نظام آنرا سدي همچون ديوار چين تلقي مي كنند. اين امر سبب رواج پديده خودكشي در بين آنان شده است . آمار خودكشي سربازان روسي هميشه بالا بوده است .

قبل از رفراندوم آزادي مونته نگرو در سال 2006 در صربستان و مونته نگرو، خدمت اجباري ملي براي تمامي مردان بين سنين 35-19 سال و بصورت زير است:

در حال حاضر وضعيت آينده اين خدمت در جمهوري خودمختار صربستان و مونته نگرو نا مشخص است.چنين به نظر مي رسد كه از ماه ژوئن 2006 صربستان سيستم فعلي را ابقا نمايد. رئيس جمهور وقت مونته نگرو59 ابراز اميدواري كرد كه بمحض امكان اين كشور به سمت يك خدمت كاملا داوطلبانه گام برمي دارد.

مردان بالاي 27 سال بندرت به تمرينات احضار مي شوند. دانشجويان پس از فارغ التحصيلي به خدمت سربازي فرا خوانده مي شوند. طول مدت خدمت سربازي 9 ماه بود كه اخيرا به 6 ماه كاهش يافت (2006) . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي ((Alternative كه به مدت 9 ماه است اعزام مي شوند . اتباع صربستان و مونته نگرو كه در خارج از كشور زندگي مي كنند از انجام خدمت ملي معاف مي باشند. هرچند اگر در شرائطي كه اين امر بطور جدي وضعيت شان را در كشوري كه در آن در حال زندگي هستند تهديد كند مي توانند خدمت سربازيشان را به تعويق بياندازند. اين كار مي تواند با مراجعه به سفارت كشور در كشور محل اقامت ( اگر زير 27 سال سن دارند ) و يا با مراجعه مستقيم به ارتش ( اگر بالاي 27 سال سن دارند ) انجام بگيرد.

شاخه هاي نظامي :
نيروهاي مسلح صربستان و مونته نگرو
 • نيروي زميني
 • نيروي دريايي
 • پدافند هوايي
 • نيروهاي دريايي (2005)
سن و مدت خدمت نظامي :

19 سال سن ، (9 ماه خدمت اجباري) (2004)

خدمت سربازي در كشور سوئد تنها براي مردان اجباري است . در سال 2002 دولت سوئد ارتش اين كشور را براي توجه به امر خدمت نظامي زنان فراخواند. هر سال عملا كمتر از يك سوم 19 ساله هاي مشمول كشور به خدمت اعزام مي شوند. مردان مي توانند خدمت غيرنظامي را انتخاب نمايند (مانند مامور آتش نشاني). بطور كلي طول مدت خدمت غيرنظامي از خدمت نظامي بيشتر است.

شاخه هاي نظامي :
نيروهاي مسلح صربستان و مونته نگرو
 • ارتش
 • نيروي دريايي سلطنتي سوئد
 • نيروي هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :

19 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، مدت خدمت اجباري از 17-7 ماه بسته به نقش نظامي . بعد از اتمام خدمت مقدماتي، تا سن 47 سالگي بعنوان سربازان ذخيره تلقي مي شوند


در كشور سنگاپور در 14 مارس 1967 خدمت ملي به تصويب رسيد. به موجب آن تمامي شهروندان مرد كه توانائي هاي بدني لازم را دارند از سنين 21-18 سالگي بايد خدمت سربازي اجباري را به مدت 2 سال از سال 2005 ( يا 5/2 سال قبل از سال 2005 ) بگذرانند. بمحض اتمام خدمت ملي سربازان به مدت بيش از 40 روز در سال و به مدت 10 سال بعنوان سرباز يا افسر ذخيره در دوره هاي آموزشي شركت مي كنند.

 

سنگاپور كه در حال حاضر يك دوره خدمت اجباري به مدت 24 ماه را داراست ، از يكي از طولاني ترين دوره خدمت اجباري مردان ( به مدت 30 ماه ) استفاده نمود. اين كشور همچنين به خاطر امكان درگيري در تابعيت هاي همسايگي مالزي از سياست هاي خاصي در برابر نژاد مالايا (مالزيايي) استفاده نمود. برخي مالايا در پليس يا سنگرهاي غير نظامي و اجتماعي به خدمت گمارده مي شوند.

 

شاخه هاي نظامي :
نيروي هاي مسلح سنگاپور
 • ارتش
 • نيروي هوايي
 • نيروي دريايي
 • پدافند هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، 16 سال سن براي خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباري از ابتداي دسامبر سال 2004 تا 24 ماه كاهش يافت . (2004)

سوئيس يكي از بزرگترين نيروهاي نظامي جهان را دارا است (شامل 220.000 نيروي ذخيره ) . بر اساس قانون فدرال خدمت نظامي براي مردان سوئيسي اجباري و شامل 21 يا 18 هفته آموزش مقدماتي ( بسته به رسته سربازي) بعلاوه يك دوره 3 هفته دوره بازآموزي بطور سالانه تا تعدادي روزهاي خدمت كه به ترتيب (رتبه) افزايش مي يابد به 260 روز براي سربازيكم63 مي رسد. خدمت براي زنان داوطلبانه است . اما در تمام موارد با مردان متناسب مي باشد . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت390 روز است اعزام مي شوند . در سالهاي اخير انواع مرخصي ها مثل مرخصي هاي درماني و... افزايش يافت. بنابراين عملا تنها حدود 33 درصد از مردان سوئيسي آموزش هاي مقدماتي را مي گذرانند.

طبق مصوبه پارلمان با پيوستن اين كشور به پيمان نظامي ناتو با مدرنسازي ارتش اين كشور و برنامه هاي اصلاحات روماني موافقت شد. از سال 2012 ضرورت ثبت نام افراد تا سن 17 سالگي كاهش خواهد يافت.

شاخه هاي نظامي :
 • نيروي زميني
 • نيروي هوايي سوئيس
سن و مدت خدمت نظامي :

طبق قانون كشور سوئيس هر مرد سوئيسي ملزم به انجام خدمت نظامي است . هر مرد سوئيسي بايد حداقل به مدت 260 روز در نيروهاي مسلح خدمت نمايد . 19 سال سن براي خدمت سربازي اجباري ، 17 سال سن براي خدمت سربازي داوطلبانه ، خدمت اجباري 15 هفته آموزش اجباري را شامل مي شود و در طي 22 سال آينده 10 دوره متناوب براي تجديد آموزش فرا خوانده مي شوند . زنان مي توانند بطور داوطلبانه در خدمت شركت نمايند ، اما آنها خدمت اجباري ندارند (2005)


جمهوري چين از سال 1949 براي همه مردان خدمت سربازي اجباري داشته است . زنان از جزاير دورافتاده فوچين64 نيز براي خدمت در عرصه هاي اجتماعي ملزم شده اند. هرچند اين الزام با براندازي قانون نظامي لغو شده بود.

در اكتبر 1999 خدمت نظامي از 24 ماه به 22 ماه كاهش يافت. از ژانويه سال 2004 طول مدت خدمت اجباري مجددا كاهش يافت . در اين مرحله طول مدت خدمت اجباري به 18 ماه رسيد. اگر اين روند ادامه يابد، از اول ژانويه سال 2006 طول مدت خدمت به 16 ماه خواهد رسيد و اين مدت در سال 2007 به 14 ماه و در سال 2008 به 12 ماه كاهش مي يابد. شهروندان خارجي تايوان از انجام خدمت معاف مي باشند. سربازان مي توانند درخواست خدمت اجتماعي بدهند. مدت خدمت اجتماعي از خدمت نظامي طولاني تر است. سربازان واجد شرائط كه داراي تحصيلات دانشگاهي در رشته هاي مهندسي و علوم مي باشند و آزمونهاي داوطلبانه افسري را با موفقيت گذرانده باشند ، مي توانند اقدام به تكميل خدمت اجباري خود در يكي از شاخه هاي خدمات دفاع ملي نمايند كه شامل 3 ماه آموزش نظامي به همراه يك ماموريت اداري در يكي از ادارات پشتيباني و 4 سال كار در مشاغل فني در صنايع دفاعي يا موسسات تحقيقاتي دولتي مي باشد.

در تايوان وزارت كشور عهده دار نظارت و مديريت بر خدمت وظيفه ملي است.

شاخه هاي نظامي :
نيروي هاي مسلح سنگاپور
 • ارتش
 • نيروي دريايي ( شامل نيروهاي پياده دريايي )
 • نيروي هوايي
 • گارد ساحلي
 • فرماندهي نيروهاي ذخيره مسلح
 • فرماندهي نيروهاي پشتيباني
 • فرماندهي نيروهاي مسلح پليس
سن و مدت خدمت نظامي :

35-19 سال سن براي خدمت نظامي ، مدت خدمت اجباري 16 ماه ( تا سال 2008 تا 12 ماه كاهش مي يابد ) . زنان تنها در نيروي هوايي در نقش هاي غير نظامي خدمت مي كنند (2005)

در كشور تركيه خدمت نظامي براي تمامي شهروندان مرد بين سنين 41-20 سالگي اجباري است (با برخي استثنائات) . كساني كه به امر تحصيل در دانشگاه اشتغال دارند مي توانند تا اتمام برنامه هايشان خدمت سربازي خود را به تعويق بياندازند. از تاريخ ژوئيه 2003 طول مدت خدمت سربازي بصورت زير كاهش يافت:

15 ماه براي سرباز، (سابقا 18 ماه ) ، 12 ماه براي افسران وظيفه (سابقا 16 ماه ) و 6 ماه براي دوره هاي كوتاه مدت سربازي كه افرادي را كه يك مدرك دانشگاهي داشته و داوطلب خدمت سربازي نبودند را مشخص مي كند.

 

شهروندان ترك كه حداقل به مدت 3 سال در خارج از تركيه كار يا زندگي مي كنند چنانچه يك مبلغ معيني پرداخت نمايند بجاي خدمت نظامي تمام وقت يك دوره آموزش نظامي 21 روزه (سابقا 28 روز) خواهند داشت .

هرچند زنان دراصل خدمت غير نظامي دارند ولي به آنها اجازه داده مي شود تا بعنوان افسر خدمت كنند..

 

در كشور تركيه هرگونه سرباز زدن از خدمت نظامي اجباري غير قانوني و مجازات حبس را درپي خواهد داشت. بسياري از افراد كه تمايل به خدمت اجباري ندارند عموما به كشورهاي مجاور يا اتحاديه اروپا گريخته و پناهنده مي شوند .

شاخه هاي نظامي :
نيروي هاي مسح تركيه
 • نيروهاي زميني
 • نيروهاي دريايي ( شامل نيروي هوايي دريايي و نيروي پياده دريايي )
 • نيروي هوايي
سن و مدت خدمت نظامي :

20 سال سن (2004)

نتیجه گیری

با توجه به اطلاعات گرد آمده از خدمت وظیفه 32 کشور مورد مطالعه قرار گرفته چنین نتیجه می شود که :

 • عموما شركت زنان در خدمت سربازي بطور داوطلبانه است.
 • سیاست های کشورهای جهان در جهت کاهش مدت خدمت وظیفه و توسعه ارتش حرفه ای است.
 • افرادی که توانایی انجام خدمت نظامی را نداشته باشند به خدمت اجتماعی که شامل انجام کار در بخشهای خدماتی جامعه مثل امداد و نجات ، آتش نشانی و... است اعزام می شوند
 • طول مدت خدمات اجتماعی از خدمت نظامی بیشتر است.
 • طول مدت خدمت افرادی که دارای تحصیلات عالی می باشند نسبت به سایر افراد کوتاهتر است.
 • سن 18 سالگی مناسب ترین سن برای اعزام به خدمت وظیفه است.