کسر خدمت
 
کسر خدمت ایثارگران

کلیه مشمولین و همچنین مشمولین غایب در صورتیکه تا 12 فروردین ماه سال  98  ، درخواست اعزام خود را در سیستم ثبت نمایند میتوانند از کسر خدمت ایثارگری والدین بهره مند شوند .

کسر خدمت مناطق امنیتی  ومناطق محروم وبد آب و هوا

خدمت كاركنان وظيفه غيربومي در مناطق امنيتي 18 ماه ، مناطق  مناطق محروم و بد‌آب‌وهوا: 19 ماه است.
خدمت كاركنان وظيفه در مناطق عادی  21 ماه می باشد.

کسر خدمت فرزند

3ماه کسر خدمت به ازای هر فرزند شامل سربازان میشود.

کسر خدمت نخبگان

در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در خصوص تولید و توسعه علم ونظریه پردازی در کشور ، عده ای از مشمولان از طریق بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح برای انجام پروژهای تحقیقاتی و استفاده بهینه از سرمایه انسانی در بخش های مختلف علمی و تحقیقاتی بکارگیری می شوند این مشمولان در قبال انجام پروژه های تحقیقاتی و ارزیابی و تأ یید پروژه توسط هیئت داوران ، مشمول امتیازاتی از قبیل کسر خدمت و یا پس از طی دوره آموزش کارت پایان خدمت دریافت می نمایند.
لازم به ذکر است این مشمولان در حین تحصیل نیز می توانند پروژه تحقیقاتی خود را سپری نموده و از امتیازات آن استفاده نمایند . کسر خدمت این مشمولان از طریق سیستم ارتباطی بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا ثبت می گردد.