آیین نامه اجرایی
 
معافیت تحصیلی دانش آموزان

آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/05/09
ماده 1:

دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنرجویان هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای به کسانی اطلاق می‌شود که طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش به طور روزانه یا شبانه به تحصیل اشتغال داشته و ارزش تحصیلی آنان به تایید وزارت آموزش و پرورش دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن شناخته شود.

ماده 2:

اشخاص مذکور در ماده 1 این آئین نامه که به سن مشمولیت (ورود به 19 سالگی) رسیده به تحصیل اشتغال داشته باشند می‌توانند تا پایان دوره تحصیلی که حدکثر تا سن 24 سال تمام خواهد بود از معافیت تحصیل استفاده نمایند.

ماده 3:

تقاضای معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنرجویان و دانش آموزان دانشسراها که در مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارند از طریق ادارت و نواحی و مناطق ان وزارتخانه به عمل آمده و معافیت تحصیلی به وسیله سازمان‌های وظیفه عمومی مستقر در محل سازمان‌های آموزشی مذکور صادر می‌گردد.

ماده 4:

ادارات و نواحی و مناطق آموزش و پرورش موظفند به محض اینکه دانش آموزش به سن مشمولیت رسید به طور انفرادی برای او از سازمان وظیفه عمومی مستقر در محل تقاضای معافیت تحصیلی آنان را صادر و به مرجع متقاضی ارسال و حوزه وظیفه محل تولد مشمول را در جریان امر قرار دهند.
معافیت تحصیلی صادره در سال‌های بعد بدون نیاز به اعلام با سازمان‌های وظیفه عمومی توسط ادارات و نواحی مناطق آموزش و پرورش کنترل و تمدید خواهد شد.

تبصره:

محصلینی که ضمن تحصیل در دوره راهنمائی به سن مشمولیت برسند حق استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند به استثنای دانش آموزان دوره راهنمائی و همچنین آن عده از دانش آموزان دوره راهنمائی که عقب افتادگی ناشی از حضور در جبهه داشته یا خواهند داشت که در این صورت برای جبران عقب افتادگی مذکور معادل سال‌های حضور در جبهه با تشخیص معاونت امور جنگ وزارت آموزش و پرورش به سقف سن تحصیلی آنها افزوده می‌شود و پس از ورود به دبیرستان در مورد آنان برابر ماده 4 و با رعایت ماده 2 این آئین نامه اقدام و مدت اضافی از هر سال نیز یک سال محاسبه خواهد شد.

ماده 5:

ادارات و مناطق و نواحی آموزش و پرورش موظفند به محض فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل دانش آموزان مراتب را ضمن اعاده کارت معافیت تحصیلی به سازمان وظیفه عمومی صادر کننده آن اعلام دارند تا معافیت تحصیلی لغو و به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود.

تبصره:

تبصره عدم حضور غیر موجه دانش آموزان بیش از 3 ماه متوالی در مؤسسه آموزشی یا اخراج از آن از نظر مشمولیت ترک تحصیل تلقی خواهد شد.

معافیت تحصیلی دانشجویان

آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/05/09
ماده 6:

دانشجو به کسی اطلاق می‌گردد که طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزدو

ماده 7:

فارغ‌التحصیلان دیپلمه مشمول هر سال می‌توانند در همان سال در مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور شرکت نمایند.

ماده 8:

مشمولان غائب حق شرکت در مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مؤسسات آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش را ندارند.

ماده 9:

مشمولانی که طبق مقررات آئین نامه در مسابقات ورودی دانشگاه‌ها شرکت می‌نمایند در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی مانند سایر مشمولین در موعد مقرر به خدمت دوره ضرورت اعزام گردیده و در صورت اعلام قبولی قطعی در هر مرحله‌ای از خدمت باشند ترخیص خواهند شد.

ماده 10:

مشمولان مذکور در ماده قبل چنانچه در زمان اعلام شده از طرف اداره وظیفه عمومی برای اعزام به خدمت دوره ضرورت حاضر نشوند غائب محسوب و در صورت اعلام قبولی قطعی حق ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را نخواهند داشت.

ماده 11:

دانشجویانی که دانشگاه‌ها و یا مؤسسات آموزشی محل تحصیل آنان منحل و یا رشته تحصیلی آنان حذف شود به شرطی که مشمول غائب شناخته نشوند حق شرکت در مسابقات ورودی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را خواهند داشت.

ماده 12:

مشمولان دیپلمه که با رعایت مقررات این آئین نامه در مسابقات ورودی یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و یا مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه‌های و سازمان‌های دولتی در داخل کشور که اساسنامه و برنامه آنها به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزات آموزش و پرورش رسیده باشد قبول شوند می‌توانند تا اخذ مدرک تحصیلی دکتری به طور پیوسته ادامه تحصیل داده و از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 13:

معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول به استناد گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طرف مقامات مسئول وسیله حوزه‌های وظیفه عمومی و گروهانهای ژاندارمری مستقر در محل تحصیل آنان صادر و ضمن اعلام مراتب به حوزه وظیفه یا یگان ژاندارمری محل صدور شناسنامه مشمول به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی متقاضی ارسال می‌گرد. معافیت صادره سالیانه وسیله مراجع آموزشی مربوطه کنترل و بدون نیاز به اعلام به سازمان‌های وظیفه عمومی ذیربط تا پایان تحصیل یا ترک تحصیل تمدید خواهد شد.

ماده 14:

فارغ‌التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس و دکتری مشمول داخل کشور چنانچه حدکثر تا 6 ماه پس از فراغت از تحصیل خود را به حوزه‌‌های وظیفه عمومی معرفی ننمایند غائب محسوب خواهند شد.

ماده 15:

فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مدت مندرج در ماده قبل می‌توانند در دوره‌های تحصیلی بالاتر از لیسانس در داخل کشور به تحصیل ادامه دهند. صدور معافیت تحصیلی آنان منوط به نداشتن غیبت بوده و معافیت صادره تا اخذ درجه دکتری تمدید خواهد شد.

ماده 16:

تغییر رشته تحصیلی یا انتقال دانشجویان از یک دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی دیگر در صورتی امکان‌پذیر است که برای دانشجو بیش از 4 نیسمال تحصیلی عقب افتادگی ایجاد ننماید و تغییر رشته نیز مورد تصویب دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مربوطه بوده و به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی تایید گردد.

ماده 17:

مشمولان دیپلمه که در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل شرکت می‌نمایند مانند مشمولین هم طبقه خود به خدمت اعزام و پس از اعلام قبولی قطعی ترخیص خواهند شد و چنانچه حدکثر ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام قبولی قطعی بدون عذر موجه از کشور خارج نشوند حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.

ماده 18:

دانشجویانی که در خارج از کشور با استفاده از معافیت تحصیلی به تحصیل اشتغال دارند چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند موظفند حدکثر ظرف 6 ماه از کشور خارج شوند در غیر این صورت حق خروج از کشور را نخواهند داشت.

تبصره:

تبصره چنانچه مشمولی به منظور خروج از کشور به مدت بیشتری نیاز داشته باشد مدت‌های مندرج در دو ماده فوق برحسب پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی موافقت اداره وظیفه عمومی تا 6 ماه دیگر تمدید خواهد شد.

ماده 19:

دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دوره دبیرستان مشغول تحصیل شده باشند در صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه در داخل کشور بوده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 20:

به مشمولانی که به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند معافیت تحصیلی داده نخواهد شد.

ماده 21:

مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند چنانچه در رشته‌های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجه دکتری می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. کنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط این قبیل مشمولین به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی (اداره کل دانشجویان خارج از کشور) خواهد بود.

ماده 22:

جهت مشمولان موضوع مواد 19 و 21 وسیله وزارتخانه ذیربط از اداره وظیفه عمومی تقاضای معافیت تحصیلی به عمل آمده و در صورتی که واجد شرایط باشند کارت معافیت تحصیلی صادر و به وزارتخانه متقاضی ارسال خواهد شد.

ماده 23:

امتیازات مالی، اجتماعی، رفاهی و غیره که از طرف دولت، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و شورای مدیریت حوزه علمیه قم و غیره به دانشجویان و دانش آموزان و طلاب داده می‌شود شامل مشمولانی که فاقد معافیت تحصیلی یا معافیت‌های قانونی دیگر می‌باشند نخواهد شد.

ماده 24:

وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و شورای مدیریت حوزه علیمه قم موقعی می‌توانند تقاضای صدور مجوز خروج موقت از کشور برای دانشجویان و دانش آموزان و طلاب نمایند که برای پیشرفت در امر تحصیلی آنان و کسب معلومات بیشتر مؤثر بوده و ضرورت آن را اعلام نمایند.

ماده 25:

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات ماده 37 قانون مستثنی بوده و استفاده از معافیت تحصیلی برای طی دوره‌های عالی با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود.

ماده 26:

دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند چناچه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور انتقال یابند به شرط اینکه فاصله تحصیلی آنان حدکثر از یک سال تجاوز نکند کارت معافیت تحصیلی برای آنها صادر می‌شود.

ماده 27:

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی مکلفند به محض فراغ از تحصیل یا ترک تحصیل و یا اخراج ضمن ارسال کارت معافیت تحصیلی دانشجویان جهت ابطال مراتب را به سازمان وظیفه عمومی محل استقرار آن دانشکده یا مؤسسه آموزشی اعلام نمایند. دانشجویان موضوع این ماده نیز مکلفند برابر ماده23 برای رسیدگی به وضع آنان خود را به سازمان وظیفه عمومی محل تولد یا سکونت یا حوزه محل تحصیل معرفی کنند تا در صورتی که قادر به خدمت باشند به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند

معافیت تحصیلی طلاب

آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/05/09
ماده 28:

مشمولان غیر دیپلمه که قبل از رسیدن به سن مشمولیت در حوزه‌های علمیه به تحصیل اشتغال داشته‌اند می توانند حدکثر تا سن 24 سالگی تمام دوره مقدمات را طی نموده و از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 29:

مشمولانی که دارای دیپلم متوسطه و فاقد غیبت باشند در صورتی که در یکی از حوزه‌های علمیه پذیرفته شوند از معافیت تحصیلی استفاده خواهند نمود به شرطی که تا سن 24 سالگی دوره مقدمات را طی نمایند.

ماده 30:

طلاب دیپلمه و طلابی که بدون داشتن دیپلم دوره مقدمات را گذرانیده‌اند حدکثر باید ظرف مدت 9 سال دوره سطح را طی نمایند.

ماده 31:

طلابی که پس طی دوره سطح 6 سال تمام دوره خارج را گذرانده باشند در صورتی که داری دیپلم متوسطه باشند همطراز دانشجویان فارغ‌التحصیل دوره دکتری در غیر این صورت مانند مشمولان فوق لیسانس با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره:

طلاب دیپلمه و یا غیر دیپلمه که دروه مقدمات و سطح را گذرانده باشند به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و فوق دیپلم خواهند بود.

ماده 32:

طلاب علوم دینی حوزه علمیه که به درجه اجتهاد نائل گردند اعم از اینکه دارای دیپلم متوسطه باشند یا نباشند همطراز فارغ‌التحصیلان دوره دکتری خواهند بود و در عین حال می‌توانند به تشخیص شورای مدیریت به تحصیل خود ادامه دهند.

ماده 33:

به طلاب علوم دینی مانند دانش آموزان چهارساله آخر دبیرستان‌ها و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای هر مقطع تحصیلی یک بار معافیت تحصیلی داده خواهد شد.

ماده 34:

حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی پس از درخواست صدور کارت معافیت تحصیلی و وصول آن از حوزه‌های وظیفه عمومی برای طلاب جمعی کارت تحصیلی صادر خواهند نمود.

ماده 35:

تقاضای معافیت تحصیلی جهت طلاب علوم دینی از طریق شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا نماینده آن شورا در هر شهرستان به طور انفرادی از سازمان وظیفه عمومی محل تحصیل به عمل خواهد آمد.

ماده 36:

سازمان وظیفه عمومی محل مکلف است در صورتی که طلاب واجد شرایط معافیت تحصیلی باشد کارت معافیت تحصیلی صادر و مراتب را به شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا نماینده آن شورا اعلام و سازمان وظیفه عمومی محل تولد طلبه را در جریان امر قرار دهد.

ماده 37:

تقاضای معافیت تحصیلی بایستی برابر فرمی که وسیله اداره وظیفه عمومی تهیه و در اختیار حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی قرار خواهد گرفت به عمل آید.

ماده 38:

طلاب علوم دینی که در سن مشمولیت مشغول تحصیل بوده و فاقد معافیت تحصیلی باشند از نظر اداره وظیفه عمومی طلبه محسوب نخواهند شد.

ماده 39:

طلاب علئم دینی که در خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشند باید مدارک لازم دال بر اشتغال به تحصیل خود را شورای مدیریت حوزه علمیه قم ارسال و از طریق شورای مذکور جهت آنان از اداره وظیفه عمومی تقاضای معافیت تحصیلی گردد.

ماده 40:

کارت معافیت تحصیلی به طلاب داده نخواهد شد و می‌بایستی در محل تحصیل نگهداری و به استناد آن جهت طلاب در هر سال کارت تحصیلی صادر شود.

ماده 41:

در صورتی که طلاب بیش از 6 ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیر موجه به تشخیص حوزه علمیه مربوطه در محل تحصیل خود حاضر نشوند و یا ترک تحصیل نمایند و یا اخراج شوند معافیت تحصیلی آنان بایستی جهت ابطال به سازمان وظیفه عمومی صادر کننده اعاده و مشمول نیز قبل از روشن نمودن وضع مشمولیت خود حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

ماده 42:

در صورتی که مدت عدم حضور طلاب درمؤسسه آموزشی بیش از 6 ماه حدکثر تا یک سال باشد و شورای مدیریت حوزه علمیه قم عدم حضور و یا غیبت آنان را به علت قبول مأموریت از جانب حوزه علمیه بوده باشد موجه تشخیص دهد اجازه ادامه تحصیل داده خواهد شد.

ماده 43:

چنانچه طلاب علوم دینی به طور موقت قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشند بایستی از طریق شورای مدیریت حوزه علمیه قم یا نماینده آن شورا ضرورت مسافرت طلبه به خارج تایید و از طریق اداره وظیفه عمومی تقاضای خروج از کشور گردد که چنانچه مانع دیگری نباشد با اخذ تضمین اجازه خروج برای مدتی که بیش از شش ماه نخواهد بود صادر خواهد شد.

ماده 44:

شورای مدیریت حوزه علمیه قم باید مشخصات کامل نماینده خود و حوزه مأموریت وی را در شهرستان‌ها تعیین و به اطلاع اداره وظیفه عمومی برساند تا سازمان‌های وظیفه محل امور مربوطه را با هماهنگی وی انجام دهند.

ماده 45:

دانشجویان مؤسسات آموزشی ادیان رسمی کشور در صورتی که مورد تایید حوزه علمیه قم باشند و برابر ضوابط تعیین شده ادامه تحصیل دهند می‌توانند از مزایای معافیت تحصیلی طلاب استفاده نمایند.

ماده 46:

ارزشیابی میزان تحصیل طلاب علوم دینی جهت اعزام به خدمت دوره ضرورت وسیله شورای مدیریت حوزه علمیه قم یا نماینده آن شورا در شهرستان‌ها خواهد بود و مدارک تحصیلی آنان گواهی صادره از مراجع مذکور می‌باشد.

ماده 47:

این آئین نامه در اجرای ماده 38 قانون خدمت وظیفه عمومی در (47) ماده در تاریخ 1364/05/09 به تصویب وزیران کشور، دفاع، سپاه، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی، با کسب نظر شورای مدیریت حوزه علمیه قم رسیده است.