معافیتهای حین تحصیل
 

طبق ماده 10 آیین نامه ، رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین نامه اجرایی مربوط ، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند. پس ازفراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد ، مگر در خصوص نقص عضو یا بیمارهایی که براساس ضوابط آیین نامه و پیوست آن ، مقطع تحصیلی درآن اثر نداشته باشد.