پرسش های متداول
 

 

 

ضوابط عمومی معافیتهای کفالت

1- شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت‌هاي كفالت كدامند؟

جواب:
الف) رسيدن به سن 18 سال تمام درهنگام طرح پرونده در هیئت رسیدگی
ب) نداشتن غيبت
ج)یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست) بودن .

2ـ منظور از نداشتن غيبت چيست؟

جواب : كليه افراد ذكوری كه طی ماهی که به سن 18 سال تمام مي‌رسند مي‌بايست وضعيت خدمت وظيفه عمومي خود را روشن كنند. در صورت عدم معرفي يا عدم حضور در زمانهايي كه وظيفه عمومي تعيين مي‌كند فرد وارد غيبت مي‌شود.

3- مدت زمان معرفي براي آنكه فردي وارد غيبت نشود چند ماه است؟

جواب:
1ـ افرادي كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل کرده یا انصراف از تحصیل داده اند و يا در دوره متوسطه فارغ التحصيل مي شوند پس از رسيدن به 18سالگي تمام ظرف شش ماه مي بايست خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند .
2ـ افرادی که بعد از سن مشمولیت ترک تحصیل ، اخراج ، انصراف داده یا فارغ التحصیل شده اند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انصراف ، اخراج ، ترک تحصیل و یا فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارند .

مثال: فرد ذكوري با تاريخ تولد 1378/05/20 درسال 93 وقبل از آن در مقطع سوم راهنمايي ترك تحصيل كرده چنانچه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ 1396/5/01( ماه 18 سالگي تمام) تا تاريخ 1396/11/01 خود را معرفي نكند وارد غيبت شده و به عنوان مشمول غايب تلقي مي‌گردد.

4- آيا در حين تحصيل مي‌توان درخواست معافيت كفالت نمود؟

جواب: بله با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل معتبر رسيدگي به ادعاي كفالت بلامانع است .

5- منظور از يگانه مراقب بودن بالاي 18 سال يعني چه؟

جواب :تنها فرد ذكور (پسر، برادر، نوه) بالاي 18 سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هریک از بستگان موضوع ماده (44)قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی برعهده دارد .

6- آيا وجود برادر بيمار بالاي 18 سال براي معافيت كفالت مانع است؟

جواب : بله ،چنانچه به تشخيص شوراي پزشكي برادر بيمار قادر به سرپرستي و نگهداري مكفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذكور سالم بالاي 18 سال مي‌تواند درخواست معافيت كفالت نمايد.

7- منظور از مكفول كيست؟

جواب: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد.

8-چه کسانی به عنوان مکفول محسوب می گردند؟

جواب : پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند.

 

شرایط اختصاصی کفالت پدر

1- آيا هر فردي كه تك فرزند ذكور خانواده باشد مي‌تواند درخواست كفالت پدرش را نمايد؟

جواب : خير- بستگي به سن پدر و وضعيت جسماني وي دارد.

2- سن پدر براي معافيت فرزندش چند سال بايد باشد؟

جواب : 70 سال تمام

3- نحوه محاسبه سن 70 سالگي چگونه است؟

جواب : تاريخ تولد + عدد 70 = سن 70 سالگي پدر

مثال: براي پدر متولد 1326/04/01 (1396/04/01 = 1326+70)

4- آيا اگر سن پدر كمتر از 70 سال و بيمار باشد مي‌توان درخواست رسيدگي نمود؟

جواب : بله- در صورتي به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي پدر به علت بيماري نيازمند به مراقب تشخيص داده شود در شمول معافيت كفالت قرار مي‌گيرد.

5- آيا اگر برادر يا برادران ديگر مشمول در محل سكونت پدر 70 سال يا بيمار نباشند مثلا در خارج از كشور باشند باز مي توان درخواست كفالت نمود؟

جواب : خير- مشمول متقاضي مي‌بايست تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد مگر آنكه برادر يا برادران صرفا به علت بيماري یا معلولیت قادر به نگهداري از پدر نباشند.

7- آيا پدر 70 ساله يا بيمار مي‌تواند فرزند خوانده خود را معاف كند؟

جواب : پدر 70 ساله یا بیمار نمی تواند فرزند خوانده خود را معاف کند

8- آيا تغييرات سني در شناسنامه پدر در معافيت كفالت تاثيرگذار است؟

جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظيفه عمومي مندرجات و سن اول ملاك رسيدگي است و سن اصلاح شده ملاك رسيدگي نمي‌باشد.

9 ـ چنانچه سند سجلي پدر با رای مراجع قضایی ابطال شده باشد و شناسنامه جديد اخذ كرده باشد نحوه رسيدگي به چه صورت مي‌باشد؟

جواب : شناسنامه جديد ملاك رسيدگي مي‌باشد.

10ـ اگر پدري داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد كه يكي از آنان در حبس باشد رسيدگي به چه صورت است؟

جواب : در شمول معافيت قرار نمي‌گيرد.

12ـ اگر پدر 70 ساله يا بيمار فرزند اول خود را معاف كفالت كرده سپس آن فرزند به علت بيماري ، معلولیت یا فوت شرايط نگهداري و سرپرستي پدر را از دست داده باشد فرزند ديگر وي هم مي‌تواند درخواست كفالت نمايد؟

جواب : بله- در صورت تایید بيماري يا معلولیت یا در شورای پزشکی یا فوت فرد معاف شده مي‌توان به درخواست فرزند دوم رسيدگي نمود.

 

ضوابط اختصاصی کفالت مادر

1- شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت مادر كدامند؟

جواب :
الف) مادر به سبب طلاق يا فوت همسر فاقد شوهر باشد.
ب) مشمول تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال براي مادر باشد.

2- مدت معافيت كفالت براي مادر چه مدتي است؟

جواب :
الف ) درصورتی که 30 ماه از تاریخ ثبت طلاق گذشته باشد معافیت دائم تعلق خواهد گرفت .
ب ) درصورتی که از تاریخ ثبت طلاق کمتر از 30 ماه گذشته باشد معافیت موقت به مشمول تعلق خواهد گرفت .

3- در چه صورت معافيت موقت 30 ماهه به دائم تبديل مي‌شود؟

جواب : در صورتي كه در طول مدت 30 ماهه مادر مجرد و همچنين در قيد حيات باقي بماند و مشمول نيز در مدت مذكور به عنوان تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد.

4- مدت 30 ماه معافيت موقت از چه تاريخي قابل محاسبه است؟

جواب : از تاريخ ثبت طلاق يا فوت شوهر.

5- اگر زمان رسيدگي و درخواست معافيت كفالت بيش از 30 ماه از تاريخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافيت چگونه است؟

جواب : معافيت دائم صادر مي‌گردد.

6ـ اگر پدر در حبس بوده مي‌توان به ادعاي كفالت مادر رسيدگي نمود؟

جواب : خير ـ در حال حاضر نمي‌تواند ملاك رسيدگي باشد.

7- اگر بعد از خاتمه 30 ماه معافيت موقت مادر ازدواج يا فوت نمايد مي‌توان معافيت موقت را به دائم تبديل نمود؟

جواب : چنانچه درزمان طرح پرونده در هیئت های رسیدگی شرايط کفالت مشمول همچنان باقی مانده باشد باشد می توان به وضعیت تغییر معافیت موقت به دائم رسیدگی کرد .

8- اگر در طول 30 ماه معافيت موقت برادر ديگر متقاضي به سن 18 سال برسد رسيدگي به چه صورت است؟

جواب : با رسيدن فرزند ديگر مادر به سن 18 سال معافيت موقت متوقف درغیر اینصورت اگر بیماری داشت به وضعیت بیماری رسیدگی می شود در صورت تایید عدم توانایی نگهداری از مکفول به وضعيت جديد مشمول رسيدگي مي‌شود.

9- اگر متقاضي كفالت به جز مادر برادر يا خواهر صغير زير 18 سال داشته باشد مي‌تواند درخواست تغيير معافيت كفالت برادر يا خواهر صغير خود را بدهد؟

جواب : در صورتي كه پدر فوت كرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قيد حيات بودن پدر رسيدگي به درخواست كفالت برادر يا خواهر ضغير امكان‌پذير نمي‌باشد.

10- اگر فرزندي كه به دليل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس فوت نمايد مي‌توان به ادعال كفالت فرزند دوم رسيدگي نمود؟

جواب: بله ـ در صورتي كه فرزند معاف شده به علت بيماري به تایید شورای پزشکی قادر به سرپرستي از مادر نباشد يا فوت نموده باشد رسيدگي به ادعاي كفالت فرزند دوم بلامانع است.

11- چنانچه مادر از شوهران قبلي خود داراي فرزند ذكور بوده كه نزد مادر نباشد آيا مي‌توان به ادعاي كفالت فرزند ديگر وي رسيدگي نمود؟

جواب : خير ـ فرد متقاضي مي‌بايست به عنوان تنها فرزند ذکور بالاي 18 سال براي مادر باشد.

12- آيا شاغل بودن مادر در معافيت كفالت فرزند وي تاثيرگذاراست؟

جواب : خير ـ شاغل بودن مادر مانع رسيدگي نمي باشد.

13- آيا سالم بودن مادردرمعافيت كفالت فرزندش تاثيرگذار است؟

جواب : خير ـ براي معافيت كفالت شرط اصلي فاقد شوهر بودن مادر است.

15- چنانچه طلاق مادر به صورت عادي و غيرثبتي صورت گرفته باشد رسيدگي به چه صورت است؟

جواب : اصل طلاقنامه عادي و همچنين اقرارنامه محضري مادر مبني بر طلاق با قيد تاريخ ملاك رسيدگي قرار خواهد گرفت.

16- آياميتوان به تقاضاي كفالت مادري كه فاقد شناسنامه است رسيدگي كرد؟

جواب : تا زماني كه به بر اساس مدارك مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبيت بين مادر و فرزندان احراز نگردد نمي‌توان به ادعاي كفالت رسيدگي نمود.

 

شرایط اختصاصی کفالت خواهر

1- شروط اصلي براي معافيت كفالت خواهر كدامند؟

جواب :
الف) پدر فوت كرده باشد
ب) مشمول تنها برادر بالاي 18 سالو تنی ( ازپدر و مادر یکی باشند ) او باشد
ج) خواهر فاقد همسر و فرزند ذکور غیر محجور باشد .

2- در معافيت كفالت خواهر آيا سن ملاك رسيدگي است؟

جواب: خير.

3- در معافيت كفالت خواهر آيا برادر ناتني نيز مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب : خير- فقط برادر تني مي‌تواند تقاضاي معافيت كفالت خواهر را نمايد.

4- اگر پدر در حبس باشد مي‌توان به ادعاي كفالت خواهر صغير رسيدگي كرد؟

جواب : خير- صرفا با فوت پدر مي‌توان به ادعاي كفالت خواهر رسيدگي نمود.

5- اگر خواهر فاقد پدر مطلقه یا همسرش فوت کرده باشدمي‌توان به ادعاي كفالت رسيدگي نمود؟

جواب: بله- در صورت مطلقه بودن خواهر رسيدگي بلامانع است.

6- اگر خواهر مطلقه یا همسرش فوت کرده باشد فاقد پدر داراي فرزند باشد مي‌توان به ادعاي كفالت رسيدگي نمود؟

جواب: در صورتي كه داراي فرزند محجور بالاي 18 سال و يا فرزند صغير زير 18 سال باشد در شمول مصوبه قرار مي‌گيرد.

8- آيا با وجود مادر مي‌توان به ادعاي كفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسيدگي نمود؟

جواب : بله- در كفالت خواهر وجود مادر مانع رسيدگي نمي‌باشد.

9- آيا شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع رسيدگي كفالت براي برادر مي باشد؟

جواب:خیر ،شاغل بودن مانع رسيدگي نمي‌باشد.

10- اگر مشمول داراي برادر بالاي 18 سال ديگري باشد رسيدگي به چه نحو است؟

جواب : صرفا و تنها در صورتي كه برادر بالاي 18 سال به علت بيماري و به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به سرپرستي از خواهر نباشد رسيدگي بلامانع خواهد بود.

11- مدت و نوع معافيت خواهر چگونه است؟

جواب : از نوع دائم و اعتبار آن در زمان صلح است.

12- آيا وجود برادر ناتني براي معافيت كفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع كفالت برادر تني وي مي‌گردد؟

جواب : خير- وجود برادر ناتني مانع رسيدگي نمي‌باشد.

13- منظور از تني يا ناتني بودن برادر براي خواهر چيست؟

جواب:تني يعني اينكه از پدر و مادر يكي باشند.

14- اگر سرپرستي خواهر فاقد پدر به سازمانهاي خيريه و افراد خير واگذار شده باشد ايا برادر مي‌تواند درخواست معافيت كفالت خواهر را نمايد؟

جواب: در صورتي كه توانايي سرپرستي از خواهر را داشته و عملا سرپرستي از خواهر را به عهده بگيرد مي‌تواند درخواست معافيت كفالت نمايد.

15- در صورتي كه پس از صدور راي كفالت در هيئت رسيدگي خواهر فوت نمايد يا ازدواج نمايد آيا معافيت براي برادر وي صادر مي‌گردد؟

جواب :ملاك رسيدگي ، واجد شرايط كفالت بودن در زمان طرح پرونده در هیئت های رسیدگی می باشد .

16- چنانچه برادري كه براي خواهر معافيت كفالت اخذ كرده بيمار شود يا فوت نمايد آيا برادر ديگر وي مي تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب :بله- در صورتي كه برادر به علت بيماري و با تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستي از خواهر نبوده يا فوت نمايد در صورتي كه خواهر همچنان فاقد سرپرست باشد برادر ديگر وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

 

کفالت برادر صغیر و یا کبیر نیازمند مراقبت و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل

1- شروط بهره‌مندي از معافيت كفالت براي برادر كبير كدامند؟

جواب :
الف) پدر فوت كرده باشد.
ب) برادر کبیر بيمار و نيازمند مراقبت باشد یا اینکه برادر صغیر باشد .
ج) برادر بيمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد .
د) فاقد شغل باشد.

2- چنانچه مشمول متقاضي معافيت داراي دو يا چند برادر بيمار بالاي 18 سال باشد مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب : بله ـ در صورتي كه برادر يا برادران بيمار مشمول توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي بيمار و نيازمندبه مراقب تشخيص داده شوند و مشمول به عنوان تنها برادر سالم بالاي 18 سال محسوب گردد رسيدگي بلامانع خواهد بود.

3- اگر برادر بيمار و نيازمند مراقب و فاقد پدر و همسر داراي فرزند غيرسالم باشد در شمول رسيدگي قرار مي‌گيرد؟

جواب : در صورتي كه فرزند برادر بيمار به علت بيماري و به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به سرپرستي از پدر نباشد در اين صورت مشمول به عنوان سرپرست نگهدارنده در شمول مصوبه و رسيدگي قرار مي‌گيرد.

4- آيا اگر برادر بيمار فاقد پدر و همسر داراي فرزند ذكور صغير زير 18 سال باشد در شمول مصوبه قرار مي‌گيرد؟

جواب : بله اگر فرزند ذكور برادر زير 18 سال باشد تنها برادر بالاي 18 سال وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

5- آيا براي برادر بيمار فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور ، برادر ناتني وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب : چنانچه فاقد برادر تني باشد تنها برادر ناتني بالاي 18 سال وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد. درضمن وجود بردار ناتنی ، مانع رسیدگی به معافیت برادر تنی معافیت برادر صغیر یا بیمار می باشد .

6- در بين برادران ناتني حق تقدم با چه كسي است؟

جواب : حق تقدم با برادري است كه از پدر يكي باشد.

7- منظور از محجوريت فرزند برادر بيمار چيست؟

جواب : يعني اينكه فرزند به علت بيماري ياصغرسن قادر به سرپرستي از پدر نباشد.

8- منظور از فاقد شغل بودن برادر چيست؟

جواب : يعني اينكه شاغل به كار نبوده و منبع درآمد ثابت از شغل نداشته و به عنوان بيكار محسوب گردد.

9- نوع و مدت معافيت كفالت براي برادر بيمار چگونه است؟

جواب : از نوع معافيت دائم كفالت و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد.

10- اگر برادر بيمار و نيازمند به مراقب در حين رسيدگي فوت نمايد ادامه رسيدگي به چه صورتي خواهد بود؟

جواب : چنانچه برادر بيمار قبل از طرح پرونده در هیئت فوت نمايد مراحل رسيدگي متوقف و مشمول شرايط را از دست مي‌دهد و ليكن اگر بعد از طرح پرونده در هیئت فوت نمايد مشمول از معافيت كفالت بهره‌مند خواهد شد.

11- چنانچه برادر بيمار داراي فرزند ذكور زير 18 سال باشد كه در حين رسيدگي به سن 18 سال برسد نحوه رسيدگي چگونه است؟

جواب : رسيدگي به معافيت كفالت برادر متوقف و به ادعاي كفالت فرزند نامبرده رسيدگي خواهد شد.

12- اگر پدرمشمول بيمار در حبس باشد آيا در شمول رسيدگي قرار مي‌گيرد؟

جواب : خيردر حال حاضر براي اين نوع معافيت يكي از شروط رسيدگي فوت پدر مي‌باشد.

 

کفالت برادر صغیر زیر 18 سال

1- شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت برادر صغيركدامند؟

جواب :
الف) پدر برادر صغير فوت كرده باشد
ب) سن برادر به 18 سال تمام نرسيده باشد
ج) مشمول به عنوان تنها برادر بالاي 18 سال وي محسوبگردد

2- آيا در معافيت كفالت برادر صغير وضعيت جسماني وي نيز قابل بررسي است؟

جواب :خير در معافيت كفالت صرفا صغير بودن وي ملاك رسيدگي بوده و ضعيت جسماني وي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

3- آيا وجود مادر در معافيت كفالت برادر صغير تاثيرگذاراست؟

جواب: خير وجود مادر مانع رسيدگي نمي‌باشد.

4- آيا در معافيت كفالت برادر صغير برادر ناتني هم مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب : در صورتي كه برادر تني نداشته باشد برادر ناتني مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

5- در بين برادران ناتني حق تقدم چگونه است؟

جواب :حق تقدم با برادري است كه از يك پدر باشند.

6- آيا وجود برادر ناتني بالاي 18 سال مانع استفاده معافيت برادر تني وي مي‌گردد؟

جواب : وجود برادر ناتني بالای 18 سال مانع استفاده برادر تنی می باشد.

7- چنانچه برادر يا برادران صغير به سبب فوت پدر تحت حمايت سازمانهاي خيريه يا افراد خير قرار گرفته باشند ايا برادر وي ميتواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب: در صورتي كه متقاضي معافيت كفالت توانايي سرپرستي و نگهداري از صغار را داشته باشد رسيدگي بلامانع خواهد بود.

8- چنانچه برادري كه به سبب صغار از معافيت كفالت استفاده كرده خودش بيمار شود يا فوت نمايد آيا برادر ديگر مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب :در صورتي كه به سبب بيماري حادث قادر به سرپرستي از برادر صغير نباشد يااينكه فوت نمايد برادر ديگر مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

9- چنانچه پدرفرزند صغير در حبس باشد برادر وي ميتواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب: براي اين معافيت در قيد حيات نبودن پدر و فوت وي از شروط اصلي معافيت مي‌باشد.

10- نوع معافيت كفالت برادر صغير و مدت اعتبار آن چقدراست؟

جواب :نوع معافيت دائم و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد

 

کفالت جد ( پدربزرگ پدری یا مادری)

1-شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت جد (پدربزرگ) كدامند؟

جواب:
الف) جد فاقد فرزند باشد.
ب) مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18سال جد باشد
ج) جد (پدربزرگ ) دارای 70 سال تمام باشد.
د) جد نیازمند مراقبت باشد.

2- در معافيت كفالت براي جد (پدربزرگ پدري) شرط اصلي كدام است؟

جواب: مشمول مي‌بايست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتي ديگر پدر يا عمه‌ها يا عموها همگي بايستي فوت كرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذكور بالاي 18 سال باشد.

3- در معافيت كفالت براي جد (پدربزرگ مادري) شرط اصلي كدام است؟

جواب:مشمول مي‌بايست فاقد دايي و خاله و مادر باشد و به عبارت ديگر دايي‌ها و خاله‌هاي مشمول فوت كرده باشندو مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18 سال محسوب گردد.

4- منظور از تنها نوه ذكور بالاي 18 سال چيست؟

جواب: يعني اينكه مشمول به عنوان نوه در بين تمامي فرزندان پدربزرگ تنها نوه ذكور بالاي 18 سال سالم براي پدربزرگ پدري يا مادري خود باشد.

5- چنانچه مشمول متقاضي معافیت داراي پسرعمه، پسرعمو، پسردايي يا پسرخاله بالاي 18 سال ديگري باشد كه بيمار است مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب:وجود نوه یا نوه های بیمار بالای 18 سال که برادران مشمول نمی باشند نیز مانع رسیدگی خواهد بود.

6- آیا در معافیت کفالت پدر بزرگ مادری وجود پدر مشمول (متقاضي) مانع رسيدگي است؟

جواب:خير- وجود پدر مشمول در معافيت كفالت پدربزرگ مادري مانع رسيدگي نمي‌باشد.

7- آيا در معافيت كفالت جد ( پدربزرگ) شرط سني يا بيماري قابل بررسي است؟

جواب:سن70 سال تمام براي پدربزرگ ملاك رسيدگي است ودر كمتراز آن تاييد شوراي پزشكي مبني بربيماري لازم است.

8ـ در صورتي كه نوه‌اي كه از معافيت كفالت پدربزرگ بهره‌مند شده بيمار يا فوت كرده باشد نحوه رسيدگي چگونه است؟

جواب:در صورتي كه به علت بيماري قادر به سرپرستي از پدربزرگ نباشد و يا به علت فوت سرپرستي پدربزرگ از وي ساقط شده باشد تنها برادر بالای 18 سال وی می تواند از این معافیت برخوردار شود ، بشرط آنکه سایر نوه ها زیر 18 سال باشند در غیر این صورت هیچ یک شرایط معافیت ندارند.(و شامل سایر نوه های بالای 18 سال جد و جده نمی شود)

9- نوع و مدت اعتبار معافيت كفالت جد (پدربزرگ )به چه نحو است؟

جواب: نوع معافيت دائم و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد.

 

کفالت مادربزرگ (پدری یا مادری)

1- شروط اصلي براي معافيت كفالت جده (مادربزرگ) كدامند؟

جواب :
الف) مادربزرگ فاقد شوهر باشد ( طلاق يا فوت شوهر )
ب) مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18 سال مادربزرگ تلقي گردد.
ج) فرزندان مادربزرگ در قيد حيات نبوده و فوت كرده باشند.

2 ـ در معافيت كفالت جده فاقد شوهر ( مادربزرگ پدري) شروط اصلي كدامند؟

جواب : مشمول فاقد پدر، عمو و عمه باشد .

3- در معافيت كفالت جده فاقد شوهر ( مادربزرگ مادري) شروط اصلي كدامند؟

جواب : مشمول دايي و خاله و مادر نداشته باشد .

4- منظور از تنها نوه ذكور بودن بالاي 18 سال براي مادربزرگ چيست؟

جواب : يعني اينكه مشمول در بين تمامي نوه‌هاي مادربزرگ تنها نوه ذكور بالاي 18 سال سالم باشد.

5- چنانچه شوهر مادربزرگ در حبس باشد آيا مي‌توان به ادعاي كفالت تنها نوه ذكور بالاي 18سال وي رسيدگي نمود؟

جواب : خير ـ در قانون معافیت جده به دلیل حبس همسر تعریف نشده است .

6- چنانچه مادربزرگ داراي فرزند بيمار باشد آيا مي‌توان به ادعاي تنها نوه ذكور بالاي 18 سال وي رسيدگي نمود؟

جواب : خیر ـ جده بایستی فاقد فرزند باشد به همین دلیل وجود فرزندان بیمار مادربزرگ نیزمانع رسیدگی به ادعای تنها نوه ذکور بالای 18 سال وی خواهد بود.

7-چنانچه مشمول متقاضي معافیت جده داراي پسرعمه، پسرعمو، پسردايي يا پسرخاله بالاي 18 سال ديگري باشد كه بيماراست مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟

جواب : وجود نوه یا نوه های بیمار بالای 18 سال که برادران مشمول نمی باشند نیز مانع رسیدگی خواهد بود.

8- در صورتي كه نوه‌اي كه از معافيت كفالت مادربزرگ بهره‌مند شده بيمار يا فوت كرده باشد نحوه رسيدگي چگونه است؟

جواب : در صورتي كه به علت بيماري قادر به سرپرستي از مادر بزرگ نباشد و يا به علت فوت سرپرستي مادر بزرگ از وي ساقط شده باشد تنها برادر بالای 18 سال وی می تواند از این معافیت برخوردار شود در صورتی که نوه های ذکور دیگر زیر 18 سال باشند یا هیچ یک نوه ها شرایط کفالت را ندارند .(و شامل سایر نوه های بالای 18 سال جد و جده نمی شود)

9- نوع و مدت اعتبار معافيت كفالت جده (مادر بزرگ)به چه نحو است؟

جواب : نوع معافيت دائم و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد.