بیماری های قابل بررسی در حین تحصیل
 
طبق ماده 10 آیین نامه ، رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین نامه اجرایی مربوط ، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند. پس ازفراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد ، مگر در خصوص نقص عضو یا بیمارهایی که براساس ضوابط آیین نامه و پیوست آن ، مقطع تحصیلی درآن اثر نداشته باشد.
بخش دوم: بیماریهای غددمترشحه داخلی
بند 1:

بيماريهاي غدد هيپوفيز شامل:آكرو مگالي ، ژيگانتيسم ، سندروم كوشينگ، ديابت بي مزه ، آدنوم هيپوفيز، هيپوفونكسيون كلّي هيپوفيز : معاف دائم

بند 3:

بيماريهاي غدد پاراتيروئيد :
الف)هيپرپاراتيروئيدي : معاف دائم
ب) هيپوپاراتيروئيدي : معاف دائم

بند 4:

بيماريهاي غدد فوق كليوي :
الف)پركاري غده فوق كليوي : معاف دائم
ب) كم كاري غده فوق كليوي : معاف دائم

بند 5:

ژنيكوماستي شديد كه با انجام سونوگرافي بافت فيبروندولار گزارش شده باشد و در ارزيابي مراحل رشد بلوغ در حد تانر3و يا بالاتر(جنس مؤنث ) باشد : معاف دائم

بند 6:

سندروم كلاين فلترو سندرم كالمن : معاف دائم

بند 7:

بيماريهاي غدد ديگر:
الف) تومورهاي خوش خيم و بدخيم هيپوفيز : معاف دائم
ب) هرمافروديسم ها : معاف دائم

بند 8:

بيماريهاي تغذيه و متابوليك :
الف) ديابت قندي تيپI: معاف دائم
ب) ديابت غير وابسته به انسولين (تيپ II) که با وجود درمان، هموگلوبين A1C بالاتر از 7 وقند ناشتاي بيش از 126 اثبات شده طي بستري در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي داشته باشد : معاف دائم
ج) هيپرانسولينيسم همراه با هيپوگليسمي اثبات شده در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي : معاف دائم


بخش سوم: بيماريهاي پوست و بافت هاي زيرپوست
بند 4:

ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده : معاف دائم

بند 6:

سل هاي پوستي : معاف دائم

بند 7:

لوپوس اريتماتوسيستميك و يا لوپوس اريتماتو تحت حاد و يا لوپوس اريتماتوديسكوئيد : معاف دائم

بند 9:

ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پاراپسوريازيس با پلاكهاي بزرگ : معاف دائم

بند 11:

سيكاتريسهاي صورت وگردن در صورتيكه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 13:

عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت هاي عمقي و سطحي كه با ورم مزمن اندام توأم باشد : معاف دائم.

بند 14:

هيپودرميتهاي ندولر شديد ، منتشر ، مقاوم و توأم با علائم سيستميك : معاف دائم

بند 15:

درماتوزهاي اتوايميون تاولي اكتسابي و مادرزادي وآكرودرماتيت مزمن هالوپو ، آكرودرماتيت آنتروپاتيكا ، اريتم مولتي فرم شديد با درگيري مخاطي و عروقي : معاف دائم

بند 17:

فرونكولوز شديد و وسيع كه بيش از 40درصد سطح بدن را گرفتار كرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم

بند 18:

بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حسّاسيّت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميائي (شغلي، داروئي ، جنگي) ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد : معاف دائم

بند 24:

بيماري ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزيس ، ركلين هوزن ، آلبينيسم ، گزرودرماپيگمانتوزا ، پورفيري : معاف دائم


بخش چهارم:بیماریهای داخلی مغز واعصاب
بند 1:

اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدريش و ....) : معاف دائم

بند 2:

اختلالات تعادلي مخچه اي با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي : معاف دائم

بند 4:

انسفاليتها و انسفالوپاتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد : معاف دائم

بند 5:

مولتيپل اسكلروزيس ( MS ) : معاف دائم

بند 7:

انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه : معاف دائم

بند 8:

اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع : معاف دائم

بند 10:

انواع اختلالات و حركات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي : معاف دائم

بند 12:

انواع پلي نوريتهاي بهبود نيافته و سكل آنها با تأييد الكترود ياگنوزيس و اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي (حداقل دو مركز) : معاف دائم

بند 14:

سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملي و عصبي به شرط اثبات در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي:معاف دائم

بند 17:

انواع سكته هاي مغزي با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك) : معاف دائم

بند 18:

بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يادانشگاهي: معاف دائم

بند 21:

هايپوكالمي پريوديك با حداقل دو بار بستري در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي و تأييد پاراکلينيک : معاف


بخش پنجم : بيماري هاي اعصاب و روان
بند 8:

اختلالات كنترل تكانه شديد : معاف دائم

بند 12:

اختلال هويت جنسي (TS ) با ارائه گواهي پزشکي قانوني و تأييد در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم


بخش ششم : بیماریهای جراحی مغز واعصاب
بند 2:

انواع هرني ديسكال يا Extrusion ديسک : معاف دائم
( در مورد بيماران عمل نشده ،انجام MRI ستون فقرات در مراكز درماني نظامي و يا دانشگاهي ضروري مي باشد و مواردي كه ممنوعيت داشته باشد از ميلوگرافي استفاده شود )

بند 9:

كيستهاي آراکنوئيد و ضايعات مادرزادي با اثر فشاري و توأم با اختلال عصبي با يا بدون عمل جراحي : معاف دائم

بند 10:

اختلالات عروقي مغز (مثل آنوريسم و A.V.M) : معاف دائم

بند 13:

كمپرسيونهاي نخاعي به علت تومورهاي استخواني مهره ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها ، تنگي كانال نخاع و … كه همراه با علائم كلينيكي و پاراكلينيكي باشد يا به مرحله فلج رسيده باشد : معاف دائم

بند 14:

هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي : معاف دائم


بخش هفتم: بیماریهای ریه وقفسه صدری
بند 2:

تغيير شكلهاي مادرزادي يااكتسابي مجاري هوائي (فيستولها و تراكئوبرونكومگالي ) بهمراه اختلال عملكرد متوسط يا شديد ريه ( FEV1 کمتر از 50درصد ) : معاف دائم

بند 3:

تغيير شكل و نقصهاي مادرزادي ديافراگم (نبودن ديافراگم يا فلج آن) : معاف دائم

بند 7:

سيكاتريس ها ( ناشي ازسوختگي و يا اعمال جراحي) كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط يا بيشتر نمايد (FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم

بند 12:

بيماريهاي قارچي مزمن ريه : معاف دائم

بند 13:

پنوموكونيوزها : معاف دائم

بند 18:

برونشكتازي با درگيري حداقل دو لوب : معاف دائم

بند 19:

سيستيك فيبروزيس (CF) : معاف دائم

بند 20:

برونشيت مزمن همراه با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر( FEV1 کمتر از 50درصد) : معاف دائم

بند 22:

اجسام خارجي ريه ، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال متوسط و يا بيشتر در عملكرد ريه شده باشد و يا شرائين بزرگ را به مخاطره بيندازد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي : معاف دائم

بند 24:

تنگي هاي تراشه يا برونشها كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر نموده باشد (با تأييد يافته هاي اسپيرومتري) : معاف دائم

بند 25:

مدياستنيتهاي مزمن : معاف دائم

بند 26:

پيوند ريه : معاف دائم

بند 27:

هيپرتانسيون پولمونر اوليه در هر مرحله : معاف دائم


بخش هشتم: بیماریهای استخوان (ارتوپدی)
یند 2:

شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و با عارضه مفصلي همراه باشد : معاف دائم

بند 3:

نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت : معاف دائم

بند 11:

قطع يا فقدان يكي از اندامها : معاف دائم

بند 13:

سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملي : معاف دائم

بند 14:

آنكيلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند 31:

پارگي بهبود نيافته تاندون آشيل : معاف دائم

بند 35:

اكي نيسم Foot drop : معاف دائم

بند 37:

بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا ، آرتروگريپوزيس ، سكلهاي شديد ناشي از CP و پوليو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس) : معاف دائم


بخش نهم: بیماریهای دستگاه گوارش وجراحی عمومی
بند 3:

واريسهاي مري به هر علت و با هر درجه : معاف دائم

بند 4:

ديورتيكولهاي مري ،معده ، اثني عشر و ديور تيكولوز (عارضه دار و غير قابل عمل ) : معاف دائم

بند 8:

آسيت به هر علت : معاف دائم

بند 9:

بيماريهاي متابوليك که منجر به آسيب کبدي شده باشد : معاف دائم

بند 10:

هپاتومگالي شديد به هر علت(بشرطي كه اندازه كبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافي بالاتر از 15 سانتي متر باشد ويا 5 سانتي متر درزير دنده لمس گردد) : معاف دائم

بند 11:

پورتال هايپرتانسيون به هر علت ، فيبروز و سيروز كبدي : معاف دائم

بند 16:

بيماريهاي مادرزادي ، اكتسابي و يا سنگهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي ناشي از اختلالات خوني پايه : معاف دائم

بند 17:

اسپلنومگالي قابل لمس (16 سانتي متر و بيشتر با تأييد سونوگرافي در مراکز نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند 20:

سنگهاي پانكراس و فيستول پانكراس : معاف دائم

بند 21:

سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك ، اسپروي تروپيكال ، بيماري ويپل) لنف آنژكتازي عروق روده : معاف دائم

بند 22:

كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون ، كوليت اولسرو و … (با تأييد پاتولوژي) : معاف دائم

بند 23:

پريتونيتهاي مزمن كه باعث اختلال در كار احشاء ( چسبندگي يا انسداد مکرر پارسيل روده) شده باشد( اعم از سلي يا قارچي) : معاف دائم

بند 24:

سندرمهاي پوليپوزيس : معاف دائم

بند 25:

تنگي هاي كولون ، ركتوم و مقعد بهر علت (عمل شده يا نشده ) : معاف دائم

بند 28:

بي اختياري مدفوع مادرزادي واكتسابي (با تأييد كلينيك و پاراكلينيك ) : معاف دائم

بند 31:

فيستولهاي مقعدي غير قابل درمان : معاف دائم

بند 36:

هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش که همراه با اختلالات گوارشي بوده و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس ) و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 37:

تومورهاي عروق لنفاوي ، لنف آدنوم ،لنف ادم مزمن و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فراگرفته باشد : معاف دائم


بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها)
بند 5:

پلي گلبولي اوّليه (پلي سيتمي اوليه ) و ترومبوسيتوز اوليه : معاف دائم

بند 7:

بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلّي : معاف دائم

بند 8:

اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشأ ايمونولوژيك در صورت داشتن علائم باليني با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

بند 10:

تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل (بجز سيکل تريت (trait ) : معاف دائم

بند 11:

هيپراسپلينيسيم : معاف دائم

بند 13:

آپلازي و يا هيپوپلاري مغز استخوان با هموگلوبين زير 10 يا پلاكت زير صد هزارو يا شمارش مطلق نوتروتيل زير 1200 و يا آنكه به درمان دارويي مقاوم باشد : معاف دائم

بند 14:

تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد : معاف دائم

بند 15:

تومورهاي خوش خيم چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد : معاف دائم


بخش یازدهم: بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی
بند 5:

تومورهاي خوش خيم عارضه دار و عود کننده و بدخيم دستگاه ادراري تناسلي عمل شده وعمل نشده : معاف دائم

بند 6:

بيماريهاي رتروپريتوان ، فيبروزرتروپريتوان و كيست هاي رتروپريتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند 13:

كليه ميان اسفنجي : معاف دائم

بند 14:

فيستول سيستم ادراري به دستگاه گوارش يا پوست غيرقابل درمان : معاف دائم

بند 16:

پيوند كليه : معاف دائم

بند 17:

بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي ، انفاركتوس كليه ، ترومبوز وريد كليوي ، فيستول شرياني وريدي ، آنوريسم شرياني وريدي ، تنگي شريان كليوي : معاف دائم

بند 21:

مثانه نوروژنيك اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم

بند 22:

سيستكتومي توتال و يا پارسيل : معاف دائم

بند 24:

از بين رفتن قدرت انقباضي گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بي اختياري ادرار شود با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

بند 27:

انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرينه و اسكروتوم : معاف دائم

بند 36:

كليه پلي كيستيك بهمراه عوارض و يا ساير بيماريهاي كليوي : معاف دائم


بخش دوازدهم: بیماریهای فک ودهان ودندان
بند 1:

ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال شديد در عمل جويدن يا تكلّم وهمراه با سوء تغذيه باشد : معاف دائم

بند 2:

آنكيلوز مفصل تامپور و مانديبولر يك طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت پاراكلينيكي : معاف دائم

بند 3:

تومورهاي خوش خيم در صورتيكه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال شديد در جويدن و يا در تكلّم نمايند : معاف دائم

بند 4:

كام شكاف دار يا لب شكري عمل نشده و يا عمل شده با عارضه تنفسي يا تغذيه اي و يا اختلال تكلم و يا كراهت منظر ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 5:

استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعداز درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند : معاف دائم

بند 6:

ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي ، آتروفي و هيپرتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال شديد در جويدن و تكلم ويا بلع شود : معاف دائم

بند 7:

كليه تومورهاي بدخيم فك و دهان : معاف دائم

بند 8:

ناهنجاريهاي اسكلتي واستخواني وعضلاني فك و صورت مثل اسپاسم همي فاشيال و ميكروزومي و ... كه سبب عدم تقارن صورت و كراهت منظرشده باشد : معاف دائم


بخش سیزدهم: بیماریهای چشم وعوارض بینایی
بند 4:

فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم

بند 9:

كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم

بند 11:

ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد : معاف دائم

بند 12:

اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 16:

كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم

بند 17:

كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 18:

رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم

بند 20:

لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم

بند 21:

انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 22:

آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 23:

بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

بند 24:

ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم

بند 25:

اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم : معاف دائم

بند 29:

نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم

بند 30:

گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك معاف دائم.

بند 31:

اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم

بند 32:

پيوند قرنيه : معاف دائم


بخش چهاردهم: بیماریهای گوش وحلق وبینی
بند 3:

كري و لالي : معاف دائم

بند 6:

عفونت مزمن گوش مياني كه (غير ايمن nonsafe) سبب استئيت و يا كولستئاتوم شود يكطرفه يا دو طرفه : معاف دائم

بند 7:

عمل جراحي راديكال ماستوئيدکتومي و هر گونه Canal wall down : معاف دائم

بند 10:

لابيرنتيت ها كه همراه با نيستاگموس واضح و علائم پاراكلينيك ثابت شده در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي باشد : معاف دائم

بند 12:

عوارض مادرزادي يا عفوني دربيني ،كام ،لب وحلق كه توليد اختلالات شديد( تنفسي يا صوتي يا گوارشي) نموده ويا كراهت منظر ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 14:

رينيت آتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن ) : معاف دائم

بند 18:

تومورهاي مخلوط(mixed ) غده بناگوشي و يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده ( به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند 19:

بيماريهاي مادرزادي ، التهابي ، عفوني ، ضربه اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي( با تأييد بررسيهاي پاراكلينيك)نمايد : معاف دائم

بند 20:

تومورهاي گلوموس ژوگولر،آنژيومهاي وسيع درنقاط مختلف گوش و حلق و بيني ، حفره و فضاي دهان ،زبان ، فكين ، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق : معاف دائم


بخش پانزدهم: بیماریهای قلب وعروق
بند 3:

هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد : معاف دائم

بند 5:

هر نوع بيماري مزمن پريكارد ، آندوكارد ، ميوكارد اعم از التهابي ، تومورال ، مادرزادي و اكتسابي : معاف دائم

بند 6:

بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي ، تومورال و التهابي آئورت و سرخرگهاي بزرگ ، مانند كواركتاسيون ، آنوريسم ها ، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي ، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني وريدي در هر مورد عمل شده يا نشده : معاف دائم

بند 12:

اختلال هدايت داخل دهليزي ، بلوك سينوس دهليزي ، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي ، سندرم (اس.اس.اس) ، براديكاردي سينوزال كمتر از 50 ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند 14:

وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد به شرط عوارض قلبي : معاف دائم

بند 15:

شوك وازوواگال با سابقه سنکوپهاي مکرر و تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تستTiltهمراه با مستندات پز شکي تأييد کننده ) : معاف دائم


بخش شانزدهم: بیماریهای روماتولوژی وبافت همبند
بند 2:

آرتريت هاي عفوني مزمن مفاصل بزرگ : معاف دائم

بند 5:

كلاژنوزها ، اسكلرودرمي ها ، پلي ميوزيت ها ، درماتوميوزيت : معاف دائم

بند 10:

اليگونوروديستروفي RSDS : معاف دائم

بند 11:

آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو) : معاف دائم

بند 12:

شبه تومورهاي مفاصل : سينوويت ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ ، همانژيوم : معاف دائم

بند 13:

استئونكروز مفاصل بزرگ و يا مفاصل كوچك كه اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 14:

اسپونديلودسيت يا اسپونديلوديسكيت بروسلائي ، استافي ، سالمونلائي و سلي ستون فقرات : معاف دائم

بند 15:

بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنزيس ايمپرفكتا ،اهلر دانلوس وهمو سيتينوريمارفان : معاف دائم


بخش هفدهم: بیماریهای عفونی
بند 3:

بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تأييد آزمايشگاههاي مورد تأييد نظامي يا دانشگاهي و وجود عوارض: معاف دائم

بند 4:

بيماران مبتلاء به 2و HTLV1: معاف دائم

بند 6:

جذام به هر شكل و در هر مرحله : معاف دائم

بند 7:

عوارض بيماريهاي عفوني مداوم ( مانند سيفليس ، مننژيت و…) كه بيش از 6 ماه پايدار باشد واختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 8:

بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV با تأييد بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي : معاف دائم

بند 9:

بيماري مالاريا مقاوم به درمان (مقاوم به كلروكين) : معاف دائم

بند 10:

بروسلوز عود كننده و يا مقاوم به درمان : معاف دائم

بند 11:

هرگونه بيماري نقص ايمني مادرزادي بعلت اختلال كمي يا كيفي سلولهاي خون يا مغز استخوان : معاف دائم

بند 13:

کيست هيداتيک : معاف دائم