بخش سوم : بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست
 
بند 1:

انواع اگزماي وسيع و شديد :
الف) درصورتي كه مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعاليت در نيروهاي مسلح شود : معاف دائم
ب)اگزماي شديد ، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائين به طور کامل ) و يا هر دو پا ( از مچ به پائين به طور کامل) : معاف دائم
ج) درساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 2:

عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست مانند نوكارديازيس ، اسپروتريكوزيس و.........
الف) درصورتيكه مزمن و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم
ب)كچلي : شش ماه معاف موقّت

بند 3:

هيپرئيدروز(عرق كردن كف يک يا دو دست و يا كف يک يا دو پا ) شديد (بنحويكه در دماي معمول اتاق بعد از شستن و خشك كردن دستها يا پاها بعداز مدت 5 دقيقه كف دستها يا پاها كاملاً خيس شود) : معاف از خدمات رزمي

بند 4:

ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده : معاف دائم

بند 5:

پسوريازيس :
الف) شديد كف دست ها و يا پا ها و يا پسوريازيس هاي شديد و گسترده بدن (بيش از 25درصد ) و يا انورسه و يا پسوريازيسهاي شديد سروگردن : معاف دائم
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

سل هاي پوستي : معاف دائم

بند 7:

لوپوس اريتماتوسيستميك و يا لوپوس اريتماتو تحت حاد و يا لوپوس اريتماتوديسكوئيد : معاف دائم

بند 8:

خال هاي پيگمانته مادرزادي و يا آنژيوم هاي وسيع و غيرقابل عمل :
الف) توأم با اختلالات عملي و يا در سرو صورت كه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 9:

ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پاراپسوريازيس با پلاكهاي بزرگ : معاف دائم

بند 10:

سيكاتريس هاي جلدي در صورتي كه وسيع (بيش از 20درصد) سطح بدن و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته و مانع حمل تجهيزات ويا انجام تمرينات نظامي بوده يا تمايل به زخم شدن داشته و يا اختلالات عملي در اندامها ايجاد كرده باشد : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 11:

سيكاتريسهاي صورت وگردن در صورتيكه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 12:

ويتيليگوگسترده صورت و يا هر دو دست بطور کامل و يا باوسعت بيش از 40 درصد كلّ بدن : معاف دائم

تبصره: ‌ براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 13:

عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت هاي عمقي و سطحي كه با ورم مزمن اندام توأم باشد : معاف دائم.

بند 14:

هيپودرميتهاي ندولر شديد ، منتشر ، مقاوم و توأم با علائم سيستميك : معاف دائم

بند 15:

درماتوزهاي اتوايميون تاولي اكتسابي و مادرزادي وآكرودرماتيت مزمن هالوپو ، آكرودرماتيت آنتروپاتيكا ، اريتم مولتي فرم شديد با درگيري مخاطي و عروقي : معاف دائم

بند 16:

هيپركراتوز يا ميخچه يا زگيلهاي كف هر دو دست و ياهر دوپا :
الف) در موارد شديدكه بيش از 30درصدكف هر يك از دستها و پاها را گرفتار كرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم
ب)در موارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 17:

فرونكولوز شديد و وسيع كه بيش از 40درصد سطح بدن را گرفتار كرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم

بند 18:

بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حسّاسيّت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميائي (شغلي، داروئي ، جنگي) ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد : معاف دائم

بند 19:

كهير:
الف) همراه با آنژيوادم : معاف دائم.
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 20:

آلوپسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا يونيورساليس : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند 21:

انواع آكنه :
الف) آكنه Conglobata و Fulminant توأم : معاف دائم
ب) آكنه شديد كه صورت و بدن را گرفتار نمايد و مقاوم به درمانهاي معمول باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 22:

ليشمانيوز (سالك پوستي ) فعّال : شش ماه معاف موقّت

بند 23:

ساركوئيدوز :
الف) نوع منتشر با درگيري بيش از 25درصد سطح بدن : معاف دائم
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 24:

بيماري ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزيس ، ركلين هوزن ، آلبينيسم ، گزرودرماپيگمانتوزا ، پورفيري : معاف دائم

بند 25:

ايكتيوز گسترده مادرزادي يا اكتسابي :
الف) با گرفتاري بيش از 25درصد سطح بدن : معاف دائم
ب )25درصد و کمتر ازسطح بدن : معاف از خدمات رزمي

بند 26:

ليكن سيمپلكس مزمن :
الف) بين 20- 11 درصد سطح بدن : معاف از خدمات رزمي
ب ) 21 درصد و بالاتر سطح بدن : معاف دائم

بند 27:

هيدرآدنيت چرکي عود کننده : معاف از خدمات رزمي

بند 28:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 29:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم