بخش چهارم : بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)
 
بند 1:

اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدريش و ....) : معاف دائم


توضيحات بند1:اختلال دژتراتیو سلول های عصبی ساب کلینیکال تیپ چهار به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 2:

اختلالات تعادلي مخچه اي با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي : معاف دائم

بند 3:

انواع ميليتها و سكل آنها با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي :
الف) درصورتيكه شديد باشد : معاف دائم


ب)در موارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي(صفرتا پنج) تا حد 4 باشد) : معاف از خدمات رزمي


توضيحات بند3:قدرت عضلانی بیشتر یا مساوی چهار پنجم به استناد قسمت(ب)همین بند قابل رسیدگی می باشد.

بند 4:

انسفاليتها و انسفالوپاتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد : معاف دائم

بند 5:

مولتيپل اسكلروزيس ( MS ) : معاف دائم
توضیحات بند(5): بندMSبا درگیری صرفا حسی به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 6:

انواع صغر عضلاني عضلات بزرگ
الف)با اختلال شديد وضعف مشهود اثبات شده با EMGو NCV: معاف دائم

ب) در صورتيكه بدون ضعف مشهود باشد :‌ معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند6:منظور از ضعف مشهود،قدرت عضلانی کمتر از چهار پنجم می باشد.

بند 7:

انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه : معاف دائم

توضیحات بند7:میوپاتی ثانوی پس از شش ماه معاف موقت وبا درمانهای لازم در صورت پایداری در شمول معاف دایم قرار میگیرد.

بند 8:

اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع : معاف دائم

بند 9:

انواع پاراپلژي ها ، پاراپارزي ها ، همي پلژي ها ، همي پارزيها و منوپلژيها : معاف دائم

تبصره: براي‌دارندگان‌مدارك کارشناسي ‌و بالاتر در موارد پاراپارزيها و يا همي پارزيها : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند9:پارزی با قدرت بیشتر با مساوی چهار پنجم به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 10:

انواع اختلالات و حركات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي : معاف دائم

بند 11:

انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي باداشتن سوابق مستند و مورد تأييد ابتلاء به صرع:معاف دائم

تبصره: در مواردي كه شروط فوق تحقّق نيابد ولي احتمال وجود صرع باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 12:

انواع پلي نوريتهاي بهبود نيافته و سكل آنها با تأييد الكترود ياگنوزيس و اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي (حداقل دو مركز) : معاف دائم

توضیحات بند12:جهت اثبات پاراکلینیک،تکنیک های NCVوEMGمدنظر باشد .

بند 13:

انواع نوروفيبروماتوزها :
الف) در موارد شديد (اختلال عملكرد يا كراهت منظر) : معاف دائم
ب) درمواردخفيف : معاف ازخدمات رزمي

توضيحات بند13:در موارد درگیری صرفاپوستی و بدون کراهت منظر به عنوان خفیف تلقی و معاف از رزم در نظر گرفته شود.

بند 14:

سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملي و عصبي به شرط اثبات در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي:معاف دائم

توضيحات بند14:موارد مزمن به مواردی اطلاق می گردد که بیش از شش ماه سابقه گرفتاری داشته باشد.

بند 15:

انواع نورالژيها : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

انواع فلج اعصاب كرانيال :
الف) در موارد شديد مقاوم به درمان همراه با اختلال عملي با اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي : معاف دائم
ب) در موارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند16:منظور از اعصابکرانیال در این بند اعصاب حرکتی می باشد.

-مقاوم به درمان یعنی اینکه پس از شش ماه درمان های لازم بیماری همچنان پایدار باشد.


- تخریب بالای 80 درصد که در NCVوEMG تشخیص داده شود به عنوان شدید مدنظر قرار گیرد.

بند 17:

انواع سكته هاي مغزي با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك) : معاف دائم

بند 18:

بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يادانشگاهي: معاف دائم

بند 19:

تورتيكولي
الف) 25-15 درجه انحراف از خط قائم بدن : معاف از خدمات رزمي
ب) 25 و بيش از 25 درجه انحراف ازخط قائم بدن : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي

بند 20:

فلج مغزي مادرزادي (C.P)
الف ) همراه با اختلال عملكرد مشهود : معاف دائم
ب) در حالت خفيف (بنحوي كه در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومي عارضه ايي مشهود نباشد) : معاف از خدمات رزمي

بند 21:

هايپوكالمي پريوديك با حداقل دو بار بستري در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي و تأييد پاراکلينيک : معاف دائم

توضيحات بند21: هیپوکالمی در مواردی که فقط یکبار اتفاق افتاده به مدت شش ماه معاف موقت ودر صورت عدم تکرار معاف از رزم مدنظر قرار گیرد.

بند 22:

گيلن باره :
الف) حاد : شش ماه تا يكسال معاف موقت
ب) بهبود يافته : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند22:گیلن باره ای که بعد از شش ماه معافیت موقت بهبود نیافته باشد،ضمن در نظر گرفتن مفاد بند(12)به استناد بند سایر تعیین تکلیف گردد.

بند 23:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 24:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم