بخش پنجم : بيماري هاي اعصاب و روان
 
بند 1:

پسيكوزها :
الف) اسكيزوافكتيو، اسكيزوفرني ، اختلالات هذياني و پسيكوزهاي آتيپيك مزمن : معاف دائم
ب) اختلال سايكوز گذرا : شش ماه معاف موقت

توضيحات بند(1)جزء(ب):پس از شش ماه(معافیت موقت)تحت درمان در مراکز درمانی نیرو های مسلح و یا دانشگاهی توسط پزشکان متخصص معتمد،در صورت بهبودی به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 2:

اختلالات خلقي :
الف)ابتلا به بيماري دوقطبي نوع يك در هر مرحله و فاز : معاف دائم
ب) اختلال افسردگي اساسي : معاف دائم

توضيحات بند(2)جزء(ب):دراین جزءنوع شدید بیماری مدنظر می باشد و در موارد اختلال متوسط به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها (معاف از رزم) قابل رسیدگی می باشد.


ج) انواع اختلال خلقي افسردگي خفيف (ديس تايمي و سايكلو تايمي ) ، اختلال خلقي دو قطبي نوع دوّم (هايپومانيا) در صورتيكه با دارو تحت كنترل بوده و يا تهديد كننده خود و اطرافيان نباشد : معاف از خدمات رزمي

توضيحات جزء(ج):اختلال دو قطبی نوع دوم شدید ومقاوم به درمان به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.


د) در صورتيکه حداقل شش ماه از حمله حاد(اولين حمله حاد مانيا) و افسردگي گذشته باشد و هيچگونه علامتي نداشته باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 3:

انواع اختلالات شخصيتي :
الف) انواع سايكوپات(ضداجتماعي) ، مرزي ، اسكيزوئيد ، اسكيزوتايپال و پارانوئيد : معاف دائم

توضيحات بند (3)جزء(الف):جهت بررسی های تشخیصی،اقدامات درمانی و اثبات بیماری سایکوپات(ضد اجتماعی)در مراکز درمانی معتمد و طرف قرارداد به استناد (ّب)بند سایر بیماریها(شش ماه معاف موقت)منظور می گردد.در صورت بهبودی به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)ودر صورت تایید واثبات بیماری و تعلق معافیت دایم لازم است مراتب در شورای عالی پزشکی نیز تایید گردد.


ب) انواع ديگر اختلال شخصيت در صورتيكه ناتوان كننده نباشد : معاف از خدمات رزمي
توضيحات جزء (ب) :صفات شخصیت مرزی از مصادیق این جزء می باشد .

بند 4:

اختلال وسواس (OCD) ، اختلال پانيك ، اختلال اضطراب ، فوبيا يا PTSD يا سايراختلالات اضطرابي :
الف) نوع شديد مقاوم به درمان : معاف دائم
ب) نوع خفيف : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(4)جزء(ب):در مواردی که شدت بیماری کمتر از میزان ذکر شده در جزء(الف)باشد از مصادیق این جزء می باشد ودر موارد متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 5:

انواع نقيصه هاي عقلاني و كندذهني ها (عقب ماندگي ها) :
الف) با ضريب هوشي زير 70 : معاف دائم
ب) با ضريب هوشي بين 90- 70 : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتيكه علت رواني يا نورولوژيك داشته باشد :
الف) موارد شديد : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب) در موارد متوسط يا خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

كژخوئيها يي که مغاير شئونات اجتماعي و نظامي(از جمله انحرافات جنسي و هموسکسواليتي ) باشد : شش ماه معاف موقت

تبصره: پس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم

توضيحات بند(7):لازم است در طول شش ماه معافیت موقت،مشمول در یکی از مراکز درمانی نیروهای مسلح تحت نظر تیم تخصصی مورد بررسی های تخصصی مورد بررسی های تشخیصی و اقدامات درمانی قرار گرفته و پس از مدت مذکور و اعلام کتبی نظریه نهایی وضعیت وی در شورای پزشکی مطرح و تصمیم گیری شود.

تبصره:در صورت بهبود به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)و در صورت تایید و اثبات بیماری معافیت دایم تعلق می گیرد که لازم است پرونده جهت تصمیم گیری نهایی در راستای ماده (43) قانون به شورای عالی پزشکی ارجاع گردد.

بند 8:

اختلالات كنترل تكانه شديد : معاف دائم

بند 9:

اختلالات سوماتوفرم در صورتيكه بيش از دو سال طول كشيده باشد به شرط ثبوت با مدارك پزشكي مستدل : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 10:

اختلالات تيك صوتي يا حركتي :
الف) نوع شديد : معاف دائم
ب) نوع خفيف : معاف از خدمات رزمي
توضيحات بند(10): در موارد متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها (معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 11:

اختلالات فراگير رشد ( Pervasive Developmental Disorders ) از قبيل اختلال اوتيستيك... اثبات شده :
الف) شديد همراه با اُفت عملكرد واضح : معاف دائم
ب) خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 12:

اختلال هويت جنسي (TS ( با ارائه گواهي پزشکي قانوني و تأييد در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم

بند 13:

اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان : شش ماه معاف موقت
توضيحات بند(13):رسیدگی و اعزام به خدمت این گونه مشمولان به ارائه گواهی ترک اعتیاد از مراجع ذی ربط می باشد.

تبصره بند(13):این بند فقط مختص مشمولان قبل از اعزام به خدمت بوده و شوراهای عالی پزشکی یگان های نیروهای مسلح مجاز به استناد بند مذکور نمی باشند و جهت تعیین تکلیف کارکنان معتاد به مواد مخدر و روان گردان یگانهای نیروهای مسلح می بایست طبق تبصره(4)ماده(39)قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نمایند.

بند 14:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 15:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم