بخش ششم : بيماري هاي جراحي مغز واعصاب
 
بند 1:

اسپوند يلوليزيس واسپونديلوليستزيس و رتروليستزيس :
الف) اسپوند يلوليزيس با هر درجه همراه با اختلال و علائم عصبي : معاف دائم

توضيحات جزء(الف)بند(1):اختلال و علایم عصبی منظور می باشد که طی اقدامات نظیر:گرافی Oblice,CT,EMG,NCV قابل تشخیص باشد.

ب) اسپوند يلوليزيس بدون اختلال و علائم عصبي : معاف از خدمات رزمي
ج) اسپوند يلوليستزيس همراه با Bulge ديسك و يا ديسك دهيدراته همراه با عوارض عصبي : معاف دائم
د) اسپوند يلوليستزيس درجه يك وبدون اختلال و عوارض عصبي : معاف از خدمات رزمي


توضيحات جزء(د):اسپوندیلولیستزیس بالاترین درجه یک (بیش از 25 درصد یطح مهره درگیر باشد)به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.

ه) رتروليستزيس همراه با علائم اختلال و علائم عصبي : معاف دائم

بند 2:

انواع هرني ديسكال يا Extrusion ديسک : معاف دائم ( در مورد بيماران عمل نشده ،انجام MRI ستون فقرات در مراكز درماني نظامي و يا دانشگاهي ضروري مي باشد و مواردي كه ممنوعيت داشته باشد از ميلوگرافي استفاده شود )

بند 3:

protrusion) ) ،برجستگي(Bul ging) يادهيدراتاسيون ديسكال همراه با علائم باليني ياندول اشمورل : معاف از خدمات رزمي

بند 4:

لامينکتومي با عمل جراحي همراه با سوابق مستند کلينيکي و پارا کلينيکي : معاف دائم

تبصره: ديسکتومي به روش ليزر که براي برجستگي(Bul ging) خفيف ديسک انجام شده است : معاف از خدمات رزمي

توضيحات تبصره بند (4):
توضیح اینکه اعمال جراحی بر روی د یسک و نخاع از جمله: همی لامینکتومی در صورت اثبات با گرافی و یا CTبه همراه ارائه پاتولوژی بافت،به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 5:

ساکراليزاسيون، لومباريزاسيون ، اسپينابيفيدا و همي ساکراليزاسيون : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات :
الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد : معاف دائم


توضيحات جزء(الف)بند (6):منظور از اختلال عملی،ایجاد اثرات فشاری وی کانالی نخاعی یا ریشهی اعصای با اثرات تخریبی روی مفاصل(Facet joint)است که در MRIوEMGقابل تشخیص باشد.

ب) بدون اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

انواع شكستگي هاي مهره ها :
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب) با کلاپس بيشتر از 25درصد : معاف دائم


توضيحات جزء(ب)بند(7):در صورت شکستگی در چند مهره (بیش از سه مهره)و یا در مجموع کلا پس شکستگی بیش از 25 درصد،باشد به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.

ج) شكستگي زوائد شوكي يا عرضي يا شكستگي مهره با كلاپس 25 درصد و کمتر ازارتفاع مهره : معاف از خدمات رزمي

بند 8:

تغيير شكلهاي مادرزادي جمجمه مانند ماكروسفالي ، ميكروسفالي و …:
الف) با اختلال عملکرد : معاف دائم
ب ) بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(8):منظور از اختلال عملکرد،اختلال در عملکرد مغز می باشد.

بند 9:

كيستهاي آراکنوئيد و ضايعات مادرزادي با اثر فشاري و توأم با اختلال عصبي با يا بدون عمل جراحي : معاف دائم

بند 10:

اختلالات عروقي مغز (مثل آنوريسم و A.V.M) : معاف دائم

بند 11:

شکستگي هاي فرو رفته جمجمه بدون سابقه عمل جراحي وفاقد عارضه يا شکستگي هاي خطي که موجب دياستازيس نشده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 12:

سابقه عمل جراحي روي مغز و جمجمه :
الف) در صورتيکه کمتر از شش ماه از عمل جراحي گذشته باشد : شش ماه معاف موقت
ب) همراه با اختلال عملي و يا علائم عصبي : معاف دائم
ج) بدون اختلال عملي و علائم عصبي : معاف از خدمات رزمي

بند 13:

كمپرسيونهاي نخاعي به علت تومورهاي استخواني مهره ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها ، تنگي كانال نخاع و … كه همراه با علائم كلينيكي و پاراكلينيكي باشد يا به مرحله فلج رسيده باشد : معاف دائم

بند 14:

هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي : معاف دائم

بند 15:

توراسيك اوت لت سندرم (TOS) :
الف) در صورت وجود علائم باليني و پاراکلينيک بارز : معاف دائم
ب) درصورت عدم وجود علائم باليني از جمله دنده گردني و ... : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

انواع خونريزي هاي سربر و مننژ:
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غير ارگانيك ) : معاف دائم
ج) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 17:

تروماهاي عصبي :
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب)فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده شود : معاف دائم
ج) صدمات عصبي حسي : معاف از خدمات رزمي

بند 18:

وجود كيستهاي مغزي و يا نخاعي :
الف) به هر اندازه (عمل شده يا عمل نشده) به همراه اختلال عملي و يا علائم عصبي: معاف دائم.
ب) بدون اختلال عملي يا علائم عصبي : معاف از خدمات رزمي

بند 19:

تومورهاي سيستم اعصاب مركزي (CNS) ومحيطي :
الف ) بدخيم : معاف دائم
ب) خوش خيم با عارضه عصبي واختلال عملي : معاف دائم
ج) خوش خيم بدون عارضه عصبي و اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

بند 20:

هرگونه عمل جراحي روي ستون فقرات (به جز نسج نرم ) :
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب) بهمراه اختلال عملكردي واضح : معاف دائم
ج ) بدون اختلال عملكردي واضح : معاف از خدمات رزمي

بند 21:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 22:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم