بخش هفتم : بيماري هاي ريه و قفسه صدري
 
بند 1:

تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :
الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )يا ريه(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

بند 2:

تغيير شكلهاي مادرزادي يااكتسابي مجاري هوائي (فيستولها و تراكئوبرونكومگالي ) بهمراه اختلال عملكرد متوسط يا شديد ريه ( FEV1 کمتر از 50درصد ) : معاف دائم

توضيحات بند(2): در مواردFEV1 کمتر از 50درصد با جزء(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد

بند 3:

تغيير شكل و نقصهاي مادرزادي ديافراگم (نبودن ديافراگم يا فلج آن) : معاف دائم

بند 4:

عدم تشكيل قسمتي از ريه (آژنزي ريه) يا آپلازي كامل يا جزئي يا رزكسيون قسمتي از ريه طي عمل جراحي :
الف) با اختلال متوسط تا شديد درعملکرد تنفسي(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفيف در عملکرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 5:

استئيت و استئوميليت دنده ها يا ترقوه يا جناغ سينه يا كتف :
الف) نوع مزمن (بيش از 6ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ج) نوع بهبود يافته : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

شكستگي دنده ها (3 يا بيشتر) يا جناغ يا ترقوه يا کتف :
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب)درصورتيکه موجب اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي يا تغيير شكل شديد شده باشد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي (FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم.
ج) در صورت اختلال خفيف عملکرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

سيكاتريس ها ( ناشي ازسوختگي و يا اعمال جراحي) كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط يا بيشتر نمايد (FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم

بند 8:

انواع پلورزيها :
الف) نوع مزمن ( بيش از 6ماه ) : معاف دائم
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت

بند 9:

سابقه پنوموتوراكس خودبخودي:
الف) تكرار شونده ( بيش از يك بار) : معاف دائم
ب) يك بار تأييد شده : معاف ازخدمات رزمي

توضیحات بند(9): ارایه مدارک متقن بالینی از جمله:گرافی و سوابق بستری از مراکز درمانی معتبر(دانشگاهی یا نظامی)الزامی می باشد.

بند 10:

ساركوئيدوز، فيبروز منتشر ريه ، سندرم كارتاژنز : معاف دائم

تبصره: در خصوص فيبروز ريه در صورتيكه كمتر از يك لوب درگير باشد براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 11:

فيبروز ريه ناشي از اسكار:
الف) با اختلال عملكرد متوسط يا بيشتر(FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملكرد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 12:

بيماريهاي قارچي مزمن ريه : معاف دائم

بند 13:

پنوموكونيوزها : معاف دائم

توضیحات بند(13): منظور پتو مو کونیوز هایی است که همراه با اختلال عملکرد ریه می باشد.

بند 14:

سابقه ترومبوآمبولي ريه :
الف) اگر تكرار شونده باشد(بيش از يک بار) : معاف دائم
ب) اگر تكرار شونده نباشد : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند(14):در موارد حاد جهت درمان،به استناد جزء(ب)بند سایر بیماریها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.

بند 15:

آمفيزم ريه :
الف) بصورت منتشر : معاف دائم


توضیحات بند(15):جزء (الف):آمفیزم منتشر در صورت همراه بودن با اختلال عملکرد ریه از مصادیق این بند می باشد.
ب) لوكاليزه : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

كيست هاي مختلف ريه (درموئيد و...) پلوروپريكارديال ، ضايعات بولاريه و يا كيست هاي هوائي بزرگ و متعدد :
الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FEV1 کمتر از 50درصد ياFVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال عملكرد خفيف و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 17:

سكلهاي ريوي (ناشي از آبسه و ....) :
الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FVC کمتر از 40درصد پايه) : معاف دائم
ب) با اختلال خفيف عملكرد و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 18:

برونشكتازي با درگيري حداقل دو لوب : معاف دائم

توضیحات بند(18):برونشکتازی با درگیری کمتر از دولوب ریه به استناد جزء(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 19:

سيستيك فيبروزيس (CF) : معاف دائم

بند 20:

برونشيت مزمن همراه با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر( FEV1 کمتر از 50درصد) : معاف دائم

بند 21:

آسم به شرط اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي و داشتن سوابق درماني باليني ( FEV1 کمتر از 50درصد) :
الف) با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر : معاف دائم


توضیحات بند(21): FEV1 کمتر از50%مربود به جزء(الف)بوده و شرط لازم جهت برخورد داری از معافیت دایم می باشد.
ب) در نوع خفيف و آلرژيهاي تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند 22:

اجسام خارجي ريه ، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال متوسط و يا بيشتر در عملكرد ريه شده باشد و يا شرائين بزرگ را به مخاطره بيندازد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي : معاف دائم

بند 23:

سابقه اعمال جراحي قفسه سينه اعم از برداشتن دو و يا بيش از دو دنده يا توراكوپلاستي يا رزكسيون حداقل يک لوب ريه يا دكورتيكاسيون ريه : معاف دائم

تبصره: تروما هاي غيرنافذ ريه كه باعث پارگي و كونتوزيون ريه شده باشد و بدون عمل جراحي بهبود يافته و اختلال عملكرد تنفسي نيز ايجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند(23):ارائه مدارک مستدل پزشکی از مراکز درمانی معتبر الزامی می باشد.

بند 24:

تنگي هاي تراشه يا برونشها كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر نموده باشد (با تأييد يافته هاي اسپيرومتري) : معاف دائم

توضیحات بند(24):تنکی های تراشه یا برونشها بدون اختلال عملکرد ریوی به استناد جزء(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 25:

مدياستنيتهاي مزمن : معاف دائم

توضیحات بند(25):در مورد مدیاستینیتهاي حاد جهت درمان به استناد جزء(ب)بند سایر بیماریها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.


تذکر:


1- در خصوص بند هایی که ملاک معافیت دایم و اختلال عملکرد ریوی می باشد لازم است FEV1کمتر از 50%مد نظر قرار گیرد.


2-آپنه تنفسی شدید،به شرطی که طی بستری 24 ساعته در مراکزدرمانی نظامی یا دانشگاهی و انجام تست تشخیصی پلی سومنوگرافی (PSG) مشخص شود وفاقد علت ثانوی بوده و درمان آن نیز صرفا با (CPAP)امکان پذیر باشد به استناد جزء(ج)سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد و در موارد خفیف و نتوسط به پایین به استناد جز(الف)بند مذکور رسیدگی شود.

بند 26:

پيوند ريه : معاف دائم

بند 27:

هيپرتانسيون پولمونر اوليه در هر مرحله : معاف دائم

بند 28:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 29:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم