بخش نهم : بيماري هاي دستگاه گوارش و جراحي عمومي
 
بند 1:

ازوفاژيتها :
الف) ازوفاژيت شديد(مراحل 3 و 4 ) كه منجر به مري بارت شده و يا ديسپلازي (با گزارش پاتولوژي)داده و يا اولسري كه ايجاد عوارض ناتوان كننده كرده باشد(مانند تنگي مري) : معاف دائم

توضيحات بند(1)جزء(الف):ازوفاؤیت های فاقد عارضه با هر درجه ای به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معافاز رزم)قابل رسیدگی می باشد.
ب) ازوفاژيت در مراحل يك ودو : معاف از خدمات رزمي

بند 2:

آشالازي :
الف) عمل نشده و عمل شده اي که بعد از عمل عود کرده يا عارضه دار شده باشد : معاف دائم
ب) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 3:

واريسهاي مري به هر علت و با هر درجه : معاف دائم

بند 4:

ديورتيكولهاي مري ،معده ، اثني عشر و ديور تيكولوز (عارضه دار و غير قابل عمل ) : معاف دائم

توضيحات بند(4):منظور از عارضه،ایجاد خونریزی گوارشی یا انسداد یا پروفوراسیون می باشد ودر موارد بدون عارضه به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 5:

هرگونه زخم دستگاه گوارش كه با آندوسكوپي يا كولونوسكوپي در مراكز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي اثبات شده باشد :
الف) درموارد عارضه دار (سوراخ شدگي يا خونريزي يا ...) : معاف دائم


توضيحات بند(5)جزء(الف):
در مواردی که فقط سابقه ای ازعارضه وجود دارد ودر حال حاضر بهبود یافته است،منع خدمتی ندارد و به استناد جزء(ب)همین بند قابل رسیدگی می باشد.
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات جزء(ب):در موارد زخم های فعال بدون عارضه جهت طی مراحل درمان به استناد قسمت (ب) بند سایر بیماریها(شش ماه معاف موقت)قابل رسیدگی می باشد.

بند 6:

هرگونه اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي ، پانكراس و طحال :
الف) همراه با عارضه مزمن غير قابل علاج و ناتوان کننده : معاف دائم


توضيحات بند(6)جزء(الف):در خصوص اعمال جراحی که به تازگی انجام شده جهت سیر مراحل درمان به استناد قسمت (ب)بند سایر بیماریها (شش ماه مغافیت موقت)قابل رسیدگی می باشد.
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

تومورها وكيستهاي (مادرزادي يا اكتسابي):
الف) بدخيم دستگاه گوارش ( كبد ، پانكراس، طحال ) عمل شده يا عمل نشده : معاف دائم
ب ) خوش خيم عمل شده همراه با اختلال عملکرد گوارشي : معاف دائم
ج)خوش خيم عمل شده و نشده بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

بند 8:

آسيت به هر علت : معاف دائم

بند 9:

بيماريهاي متابوليك که منجر به آسيب کبدي شده باشد : معاف دائم

توضيحات بند(9):کبد چرب یا هر درجه ای از مصادیق این بند محسوب نمی کردد.

بند 10:

هپاتومگالي شديد به هر علت(بشرطي كه اندازه كبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافي بالاتر از 15 سانتي متر باشد ويا 5 سانتي متر درزير دنده لمس گردد) : معاف دائم

توضيحات بند(10):هپاتومگالی خفیف تا متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسدگی می باشد.

بند 11:

پورتال هايپرتانسيون به هر علت ، فيبروز و سيروز كبدي : معاف دائم

بند 12:

آبسه هاي چركي و آميبي كبد :
الف) حاد : شش ماه معاف موقت
ب ) عمل شده با عارضه : معاف دائم
ج ) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 13:

همانژيوم كبدي :
الف) با اندازه مساوي يا بيشتر از 5 سانتي متر : معاف دائم
ب) با اندازه کمتر از 5 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(13)جزء(ب):
هماتزیوم های عارضه دار(ایجاد پارگی یا خونریزی)با هر اندازه ای به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریهامعاف دایم)قابل رسیدگی می باشد

بند 14:

بيماري کر يگلر نجار، كلستاز دوبين جانسون و روتور : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 15:

بيماري ژيلبرت : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

بيماريهاي مادرزادي ، اكتسابي و يا سنگهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي ناشي از اختلالات خوني پايه : معاف دائم

توضيحات بند(16):منظور از اختلات خونبی پایه،بیماریها همولیتیکی می باشد که منجر به همولیزو تشکیل سنگ کیسه صفرا گردیده است.

بند 17:

اسپلنومگالي قابل لمس (16 سانتي متر و بيشتر با تأييد سونوگرافي در مراکز نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

توضيحات بند(17):اسپلنومگالی خفیف تا متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قایل رسیدگی می باشد.

بند 18:

اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 19:

پانكراتيت :
الف) حاد : شش ماه معاف موقت
ب) مزمن با عارضه : معاف دائم

بند 20:

سنگهاي پانكراس و فيستول پانكراس : معاف دائم

بند 21:

سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك ، اسپروي تروپيكال ، بيماري ويپل) لنف آنژكتازي عروق روده : معاف دائم

بند 22:

كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون ، كوليت اولسرو و … (با تأييد پاتولوژي) : معاف دائم

توضيحات بند(22):کولیت های مزمن غیر اختصاصی فاقد عارضه و زخم منفرد رکتوم،به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 23:

پريتونيتهاي مزمن كه باعث اختلال در كار احشاء ( چسبندگي يا انسداد مکرر پارسيل روده) شده باشد( اعم از سلي يا قارچي) : معاف دائم

بند 24:

سندرمهاي پوليپوزيس : معاف دائم

بند 25:

تنگي هاي كولون ، ركتوم و مقعد بهر علت (عمل شده يا نشده ) : معاف دائم

بند 26:

هيرشپرونگ :
الف ) ثابت شده : معاف دائم
ب ) نوع ultrashort : معاف از خدمات رزمي

بند 27:

پرولاپس :
الف ) حقيقي ركتوم : معاف دائم
ب ) سايرانواع پرولاپس ها : معاف از خدمات رزمي

بند 28:

بي اختياري مدفوع مادرزادي واكتسابي (با تأييد كلينيك و پاراكلينيك ) : معاف دائم

توضيحات بند(28):
منظور از اقدامات پاراکلینک،انجام یکی از تست های تشخیصی(نظیر:مانومتری مقعد،دفکوگرافی،وکتال بالن تست یاEMG_NVVمی باشد.

بند 29:

هرگونه فتق خارجي نواحي اينگوئينال ، فمورال، و جدار شكم :
الف) عمل شده عود كرده : معاف دائم


توضيحات بند(29)جزء(الف):منظور از عود بیماری در این بند،مواردی است که فتق بواً به تایید اعضای شورای پزشکی رسیده وپس از عمل جراحی در مراکز درمانی معتبر(مراکز دانشگاهی و نیرو های مسلح)مجدداًعود نماید.
ب) عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت براي يك بار
ج) عمل نشده ويا عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 30:

انواع فتقهاي ديافراگماتيك (عمل شده و عمل نشده) گريد 3به بالا:
الف )با اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف دائم
ب)بدون اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف از خدمات رزمي


توضيحات بند(30):ملاک تشخیصی فتق های دیافرگمی UPPER.GI.x.Rayبا ماده حاجب می باشد.

بند 31:

فيستولهاي مقعدي غير قابل درمان : معاف دائم

بند 32:

سينوس نافي با ارتباط به روده يا مثانه اثبات شده عمل نشده : معاف از خدمات رزمي

بند 33:

سينوس پيلونيدال :
الف ) عمل شده يا نشده : معاف ازخدمات رزمي
ب ) عمل شده عود کننده با ارتباط به مقعد و يا داخل کانال نخاعي : معاف دائم
ج ) آبسه هاي پيلونيدال عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت

بند 34:

بواسير ها :
الف) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه 2و 3 : معاف ازخدمات رزمي
ب) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه بيش از 3 با عود بيش از دو بار پس از عمل جراحي و عارضه دار : معاف دائم

بند 35:

واريس ها :
الف) شديد همراه با اختلال عملكرد و عوارض شديد : معاف دائم ب ) خفيف و متوسط : معاف از خدمات رزمي

بند 36:

هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش که همراه با اختلالات گوارشي بوده و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس ) و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد : معاف دائم

توضيحات بند(36):عمل جراحی که منجر به برداشتن بخشی از لوله گوارش گردیده و در حال حاضر فاقد عارضه می باشد به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگي مي باشد .

بند 37:

تومورهاي عروق لنفاوي ، لنف آدنوم ،لنف ادم مزمن و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فراگرفته باشد : معاف دائم

بند 38:

تومورهاي خلف صفاقي :
الف ) بدخيم: معاف دائم
ب ) خوش خيم حجيم با عارضه : معاف دائم
ج ) خوش خيم بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 39:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 40:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم