بخش دهم : بيماري هاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها)
 
بند 1:

كم خوني هاي مگالوبلاستيك :
الف ) مقاوم به درمان : معاف دائم
ب) موارد قابل درمان دارويي : معاف از خدمات رزمي

بند 2:

اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز :
الف) اوالوسيتوزيز بيش از 40درصد: معاف دائم
ب) 40 ≥ اوالوسيتوزيز > 15 : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(2): 40>_اوالوسیتوزیز>15 همراه با عارضه و همچنین بیماریهای اسفروسیتو ارثی،پویکیلوسیتوز به استناد بند(ج)سایر بیماریها،(معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 3:

كم خوني هاي مزمن مادر زادي :
الف) در موارد هموگلوبين زير 9 : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين زير 8 : معاف دائم
ب) 12 > همو گلوبين ≥ 9 : معاف از خدمات رزمي
تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين 12 > همو گلوبين ≥ 8 : معاف از خدمات رزمي

بند 4:

كم خوني هاي اكتسابي با هموگلوبين زير 10 : شش ماه معاف موقت

توضيحات بند(4):پس از شش ماه معاف موقت جهت تشخیص و درمان در مراکز درمانی معتبر ترجیحاً مراکز نظامی یا دانشگاهی،در صورت تداوم هموگلوبین کمتر از10،چنانچه علت مشخصی برای آن یافت نشده وغیر قابل درمان تشخیص داده شود به استناد بند(ج)سایر بیماریها (معاف دایم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 5:

پلي گلبولي اوّليه (پلي سيتمي اوليه ) و ترومبوسيتوز اوليه : معاف دائم

بند 6:

اختلالات پلاكتي :
الف ) اختلالات پلاکتي با تعداد کمتر از 75000 بهمراه علائم : معاف دائم


توضيحات بند(6)جزء بند (الف):منظور از این بند اختلالات مزمن پلاکتی می باشد و در موارد حاد جهت تشخیص و درمان در مراکز درمانی معتبر ترجیحاً مراکز نظامی با دانشگاهی به استناد بند(ب)قسمت سایر بیماریها (معاف موقت)قابل رسدگی می باشد. _در موارد پلاکت کمتر از 75000و بدون علایم بالینی به اتناد بند (الف)قسمت سایر بیماریها (معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.
ب) اختلالات کيفي پلاکتي به شرط بروز علائم باليني شامل خونريزي پوستي مخاطي با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم
ج ) اختلالات کمي وکيفي پلاکتي در موارد خفيف تر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلّي : معاف دائم

بند 8:

اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشأ ايمونولوژيك در صورت داشتن علائم باليني با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

توضيحات بند(8):در خصوص کمبود فاکتور های انعقادی (از قبیل بیماری همو فیلی) در موارد کمبود شدید فاکتوری ها (مساوی ویا کمتر از 25درصد)ویا در صورت علامت دار بودن شامل این بند می باشد و در موارد خفیف تر به استناد بند(الف)قسمت سایر بیماریها (معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 9:

آگرانولوسيتوز : معاف دائم
تبصره: آگرانولوسيتوز هاي ناشي از مصرف دارو : شش ماه معاف موقت

توضيحات بند(9): منظور موارد مزمن بوده ودر موارد حاد جهت بررسی و درمان،به استناد بند0(ب)قسمت سایر بیماریها(معاف موقت)رسیدگی می باشد.

بند 10:

تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل (بجز سيکل تريت (trait ) : معاف دائم

توضيحات بند(10):در خصوص تالاسیمی میتور براساس میزان هموگوبین خون با بند(3)این بخش (کم خونی های مزمن)قابل رسیدگی می باشد و در مورد بیماری سیکل سل تریت به استناد بند(الف)قسمت سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 11:

هيپراسپلينيسيم : معاف دائم

بند 12:

بيماري فاويسم و يا اختلالات آنزيمي گلبول قرمز: معاف از خدمات رزمي

بند 13:

آپلازي و يا هيپوپلاري مغز استخوان با هموگلوبين زير 10 يا پلاكت زير صد هزارو يا شمارش مطلق نوتروتيل زير 1200 و يا آنكه به درمان دارويي مقاوم باشد : معاف دائم

بند 14:

تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد : معاف دائم

بند 15:

تومورهاي خوش خيم چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد : معاف دائم

بند 16:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 17:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم