بخش دوازدهم : بيماري هاي فك و دهان و دندان
 
بند 1:

ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال شديد در عمل جويدن يا تكلّم وهمراه با سوء تغذيه باشد : معاف دائم

بند 2:

آنكيلوز مفصل تامپور و مانديبولر يك طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت پاراكلينيكي : معاف دائم

بند 3:

تومورهاي خوش خيم در صورتيكه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال شديد در جويدن و يا در تكلّم نمايند : معاف دائم

بند 4:

كام شكاف دار يا لب شكري عمل نشده و يا عمل شده با عارضه تنفسي يا تغذيه اي و يا اختلال تكلم و يا كراهت منظر ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 5:

استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعداز درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند : معاف دائم

بند 6:

ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي ، آتروفي و هيپرتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال شديد در جويدن و تكلم ويا بلع شود : معاف دائم

بند 7:

كليه تومورهاي بدخيم فك و دهان : معاف دائم

بند 8:

ناهنجاريهاي اسكلتي واستخواني وعضلاني فك و صورت مثل اسپاسم همي فاشيال و ميكروزومي و ... كه سبب عدم تقارن صورت و كراهت منظرشده باشد : معاف دائم آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 10:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم