بخش چهاردهم : بيماري هاي گوش ، حلق و بيني
 
بند 1:

كاهش شنوائي يك طرفه بطوري كه معدل آستانه شنوايي هوايي Air conduction در فركانس هاي چهارگانه (500 – 1000-2000-4000) بيش از 80 دسي بل باشد : معاف دائم

تبصره1: كاهش شنوائي يكطرفه براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم و پايين تر اگر در فركانسهاي چهارگانه بين 50 تا 80 دسي بل باشد : معاف از خدمات رزمي
تبصره 2: كاهش شنوايي بيش از 50 دسي بل تافقدان كامل شنوايي يك طرفه براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناس و بالاتر : معاف از خدمات رزم

بند 2:

كاهش شنوائي هر دو گوش بطوري كه معدل آستانه شنوائي هوايي در فركانس هاي چهارگانه در يك گوش بالاي 50 دسي بل و در گوش ديگر بالاي 50 دسي بل باشد : معاف دائم
تبصره: كاهش شنوائي هر دو گوش در فركانس هاي چهارگانه بين 25 تا 50 دسي بل : معاف از خدمات رزمي

بند 3:

كري و لالي : معاف دائم

بند 4:

فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش :
الف ) دو طرفه : معاف دائم
ب ) يكطرفه : معاف از خدمات رزمي

بند 5:

آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي :
الف) در تمام طول مجرا : معاف دائم
تبصره - در صورت يكطرفه بودن براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
ب ) قسمتي از مجرا : معاف از خدمات رزمي

بند 6:

عفونت مزمن گوش مياني كه (غير ايمن nonsafe) سبب استئيت و يا كولستئاتوم شود يكطرفه يا دو طرفه : معاف دائم

بند 7:

عمل جراحي راديكال ماستوئيدکتومي و هر گونه Canal wall down : معاف دائم

بند 8:

عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي و پارگي پرده تمپان بهمراه كاهش شنوائي بيش از سي و پنج دسي بل درهر يك از گوشها : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 9:

فلج كامل عصب صورتي مقاوم به درمان به هر علتي (علل ناشناخته ، بلز ، سندروم رامس هانت ،التهابات قديمي يا شكستگي استخوان روشه و غيره ) :
الف ) در صورتيکه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد : معاف دائم
ب ) موارد حاد : شش ماه معاف موقت

بند 10:

لابيرنتيت ها كه همراه با نيستاگموس واضح و علائم پاراكلينيك ثابت شده در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي باشد : معاف دائم

بند 11:

بيماري و سندروم منير يا هرگونه سرگيجه مزمن با منشاء گوشي كه با بررسيهاي پاراكلينيك دربيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي تأييد شود :
الف) در صورتيكه بيش از 6 ماه طول كشيده باشد : معاف دائم
ب) سرگيجه مزمن با منشاء‌گوشي كه كمتر از 6 ماه طول كشيده باشد : شش ماه معاف موقت

بند 12:

عوارض مادرزادي يا عفوني دربيني ،كام ،لب وحلق كه توليد اختلالات شديد( تنفسي يا صوتي يا گوارشي) نموده ويا كراهت منظر ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 13:

شكستگي هاي قديمي بيني با تغيير شكل ظاهري صورت كه نياز به عمل جراحي داشته باشد : معاف از خدمات رزمي

بند 14:

رينيت آتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن ) : معاف دائم

بند 15:

آنژيو فيبروم نازوفارنگس :
الف)در صورتيكه براساس تقسيم بندي كاديش درجه دو يا بالاتر باشد عمل شده يا نشده : معاف دائم
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

سينوزيت هاي توأم مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند 17:

پوليپوزبيني :
الف)دو طرفه عود کننده بعد از عمل جراحي همراه با اختلال عملکرد تنفسي : معاف دائم
ب) يك طرفه و ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 18:

تومورهاي مخلوط(mixed ) غده بناگوشي و يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده ( به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند 19:

بيماريهاي مادرزادي ، التهابي ، عفوني ، ضربه اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي( با تأييد بررسيهاي پاراكلينيك)نمايد : معاف دائم

بند 20:

تومورهاي گلوموس ژوگولر،آنژيومهاي وسيع درنقاط مختلف گوش و حلق و بيني ، حفره و فضاي دهان ،زبان ، فكين ، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق : معاف دائم

بند 21:

فلج تارهاي صوتي :
الف ) فلج ارگانيک دو طرفه و يا يك طرفه با سابقه بيش از شش ماه همراه با اختلال دائمي تکلم : معاف دائم
ب) فلج غير ارگانيک تارهاي صوتي دو طرفه : معاف از خدما ت رزمي

بند 22:

تومورهاي بيني و سينوسها (يكطرفه يا دو طرفه) :
الف) بدخيم : معاف دائم
ب) خوش خيم : معاف از خدما ت رزمي

بند 23:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت درنيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 24:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم