بخش پانزدهم : بيماري هاي قلب و عروق
 
بند 1:

عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي : معاف دائم
تبصره 1: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد ي قلب : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(1)تبصره(1):نارسایی متوسط به بالاModerat To seaverیا (2+به بالاتر)در بچه های میترال و آتورت به عنوان اختلال عملکرد قلبی در نظر کرفته شود و به استناد بند(1)رسیدگی گردد.

تبصره2: پرولاپس دريچه‌اي‌كه منجربه‌نارسائي نشده باشد و يا داراي نارسائي دريچه اي MR-PR درحد (Trivial ) يا TR در حد(+1 يا Mild ) باشد : معاف‌ازخدمات رزمي
توضيحات بند(1)تبصره(2):نارسایی خفیف دریچه آئورت (Trivial AR)در حد معاف از رزم و به استناد همین تبصره قابل رسیدگی است .

بند 2:

بيماري مادرزادي قلب :
الف ) عمل شده و نشده همراه با عارضه يا اختلال عملكرد : معاف دائم

توضيحات بند (2)جزء(الف): منظور اختلال عملکرد قلب 50%>EFمی باشد و منظور از عارضه پس از عمل جراحی یکی از موارد زیر است:

الف)باقی ماندن اختلال عملکرد دریچه قلب پس از عمل جراحی.

ب)باقی ماندن شنتMildبه بالاتر

پ)ایجاد فشار خون ریوی(پولمونر)


تبصره: ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد قلب : معاف ازخدمات رزمي
ب ) بدون عارضه يا اختلال عملكرد : معاف ازخدمات رزمي

توضيحات بند(2)جزء(ب):PFOبه عنوان بیماری مادر زادی بدون عارضه در نظر گرفته شود.

بند 3:

هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد : معاف دائم

بند 4:

نارسائي مزمن قلب :
الف) با EF کمتر از 50 : معاف دائم
ب) با EF مساوي يا بيشتر از 50 و کمتر از 55 : شش ماه معاف موقت

توضيحات بند(4): جهت اثبات مزمن بودن بیماری حداقل 6 ماه سابقه بیماری(از جمله در موارد50%>EF>40%ضروری است و در موارد که مدارک مستدل دال بر مزمن بودن بیماری وجود نداشته باشد 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (ب)بند سایر بیماریها در نظر گرفته شود.

بند 5:

هر نوع بيماري مزمن پريكارد ، آندوكارد ، ميوكارد اعم از التهابي ، تومورال ، مادرزادي و اكتسابي : معاف دائم

توضيحات در خصوص بند (5):جهت اثبات مزمن بودن بیماری حداقل 6 ماه سابقه بیماری ضروری است ودر مواردی که مدارک که مستدل دال بر مزمن بودن بیماری وجود نداشته باشد 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (ب) بند سایر بیماریها در نظر گرفته شود.

بند 6:

بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي ، تومورال و التهابي آئورت و سرخرگهاي بزرگ ، مانند كواركتاسيون ، آنوريسم ها ، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي ، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني وريدي در هر مورد عمل شده يا نشده : معاف دائم

بند 7:

ازدياد فشار خون شرياني :
الف)در صورتي كه در بيش از 60% از اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك از 160 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك از 100 ميليمتر جيوه بالاتر باشد ، (مقصود از فشارخون باز آن است كه حداقل بيمار 72 ساعت در بيمارستان نظامي يا دانشگاهي بستري و توسط هولتر مانيتورينگ بررسي و اثبات شود) : معاف دائم
ب ) در صورتي كه در بيش از 60% اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك بين 160 – 140 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك بين 100 – 90 ميليمتر جيوه باشد : معاف ازخدمات رزمي

توضيحات بند (7):جهت برخورد داری از معافیت دایم به دلیل فشار خون بالای اثبات شده با هولتر مانیتورینگ داشتن آسیب ارگانهای هدف (End organ damage)شامل آسیب کلیه و یا عروق نه چشم،نیز ضرورت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط یاد شده،6ماه معاف موقت به استناد بند(ب)سایر بیماری ها در نظر گرفته شود.

تبصره:در صورت عدم آسیب های ارگانهای هدف پس از 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (الف)سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 8:

ترومبوفلبيت ها :
الف) چنانچه عودكننده باشد (سه بار يا بيشتر) : معاف دائم
ب) درموارد درمان شده و غيرعود كننده : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(8):DVTبا شرایط ترومیوفلبیت مندرج در بند(8)به همچنین متوال قابل رسیدگی می باشد.

بند 9:

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني :
الف) با تعداد بيش از 10 ضربان در دقيقه ( در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي) : معاف دائم
ب) با تعداد بين 5 تا 10 ضربان دردقيقه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (9) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد.

بند 10:

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي بطني :
الف ) با تعداد بيش از پنج عدد در دقيقه يا چند كانوني يا چند شكلي ،Multi form دو تا يا بيشتر پشت سرهم آمده باشد، (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) : معاف دائم
ب ) با تعداد کمتر از پنج عدد در دقيقه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (10) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد

بند 11:

تاكي آريتمي هاي فوق بطني :
الف) تاكيكاردي دهليزي ( بيش از 140 ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نيابد و يا بيش از دو بار اتفاق بيافتد) ، فيبريلاسيون دهليزي ، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد : معاف دائم
ب ) تاکي آريتمي بين 140-110 : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (11) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد

تبصره  :تاكيكارىي هاي بطنی در صورا اثبات با هولتر مانیتورینگ یا QTطولانی سندروم بروگادا به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

توضيحات بند (11) جزء الف : تاکیکاردی های دهلیزی و همچنین psvt- فلوتر دهلیزی ، فیبر یلاسیون دهلیزی ، تاکیکاردیهای نودال و جانکشنال و... ، با بیش از 140 ضربان در دقیقه که پس از سه ساعت استراحت بهبودی حاصل نشود در صورتی که دوبار یابیشتر تکرار شده باشد و یا با اختلال همودینامیک همراه باشد ، به استناد قسمت (الف) همین بند قابل رسیدگی بوده و در صورتی که شرایط فوق احراز نگردد به استناد قسمت 0الف) بند سایر بیماریها معاف از رزم در نظر گرفته شود .

بند 12:

اختلال هدايت داخل دهليزي ، بلوك سينوس دهليزي ، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي ، سندرم (اس.اس.اس) ، براديكاردي سينوزال كمتر از 50 ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

توضيحات بند(12): اثبات برادیکاردی سینوسی می بایست با تست ورزش و به روش بروس انجام پذیرد.

بند 13:

اختلالات هدايتي دهليزي بطني :
الف) در صورتي كه منجر به استفاده از پيس دائم يا موقّت شود : معاف دائم
ب) سندرم W.P.W وساير اختلالات هدايتي : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(13)جزء(ّب): سندروم W.P.Wدر صورت عدم پاسخ به درمان(Ablation)به استناد قسمت (ج)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد

بند 14:

وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد به شرط عوارض قلبي : معاف دائم

توضيحات بند(14):منظور از عوارض در این بنده عوارض پایدار (دریچه ای،میوکارد،پریکارد)قلب می باشد.و در صورت عدم وجود عوارض پایدار به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 15:

شوك وازوواگال با سابقه سنکوپهاي مکرر و تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تستTiltهمراه با مستندات پز شکي تأييد کننده ) : معاف دائم

توضيحات بند(15): شوگ وازوواگال در صورتی که با سابقه سنکوپ های مکرر(بیش از سه بار)وعلایم بالینی مشهود و مستندات پزشکی با تشت نیلت مثبت بدون اقدام تحریکی(TNG)همراه باشد، مشمول در شمول معافیت دایم قرار میگیرد. و غیر این صورت به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند 16:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 17:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم