بخش شانزدهم : بيمار يهاي روماتولوژي و بافت همبند
 
بند 1:

آرتريتهاي عفوني ويا ناشي از تروما در مفاصل بزرگ :
الف) نوع حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت
ب)عدم پاسخگويي به درمان همراه علايم باليني و يا تغيير شکل مفصلي و استخواني : معاف دائم

بند 2:

آرتريت هاي عفوني مزمن مفاصل بزرگ : معاف دائم

بند 3:

آرتريت هاي التهابي :
الف) آرتريت هاي التهابي حاد از قبيل راكتيو، سندروم رايتر ، تب روماتيسمي ،FMF و تب مديترانه اي : شش ماه معاف موقت
ب)آرتريت هاي التهابي تحت حادو مزمن : آرتريت روماتوئيد ، لوپوس اريتماتوز سيستميك ، اسپونديليت آنكلوزان ، آرتريت هاي پسوريازيسي ، آرتريت هاي التهابي روده ، بيماري ويپل ، آرتريت راكتيو، سندروم رايتر، كلاژنوزها ، و اسكوليتها، ساركوئيدوز و اسپونديلو آرتروپاتي سرونگاتيو FMF معاف دائم
ج) هيدرآرتروز مزمن و مشهود معاف دائم

بند 4:

واسكوليتها:
الف) واسكوليتهاي نكروزان ، بيماري پان كلاسيك ، ‌پان ميكروسكوپيك وگنر، تاكاياسو، بيماري بهجت : معاف دائم
ب) واسكوليتهاي ازدياد حسّاسيتي به همراه گرفتاري احشاء : معاف دائم
ج) بهجت پوستي مخاطي : معاف از خدمات رزمي

بند 5:

كلاژنوزها ، اسكلرودرمي ها ، پلي ميوزيت ها ، درماتوميوزيت : معاف دائم

بند 6:

بيماريهاي متابوليك استخوان :
الف) استئومالاسي(طبق تعريف براساس سنجش تراكم استخوان درصورتيكه توده استخواني درمقايسه باحداكثرتوده استخواني بيش ازS.D 5/2 كاهش يافته باشد) : معاف دائم
ب ) استئوپروزهاي ثانويه يا استئوپروزهاي با زمينه ارثي : معاف دائم
ج) استئوپني(طبق تعريف براساس سنجش تراكم استخوان درصورتيكه توده استخواني درمقايسه با حداكثر توده استخواني بين S.D 5/2-1 كاهش يافته باشد) : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

بيماريهاي كريستالي :
الف) نقرس با سابقه سه نوبت عود حملات : معاف دائم
ب- نقرس كاذب يا هيپر اورسيمي : معاف از خدمات رزمي

بند 8:

استئوآرتريت مفاصل (آرنج، شانه، لگن، زانو، مچ دست و مچ پا) :
الف) در فرم شديد و ناتوان كننده كه تغيير شكل و يا اختلال در عملكرد عضو ايجاد نموده باشد : معاف دائم
ب) در فرم خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 9:

شانه منجمد ، پارگي روتاتوركاف و يا پري آرتريتها ي شانه : معاف دائم
تبصره: در خصوص پارگي روتاتوركاف براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند 10:

اليگونوروديستروفي RSDS : معاف دائم

بند 11:

آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو) : معاف دائم

بند 12:

شبه تومورهاي مفاصل : سينوويت ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ ، همانژيوم : معاف دائم

بند 13:

استئونكروز مفاصل بزرگ و يا مفاصل كوچك كه اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 14:

اسپونديلودسيت يا اسپونديلوديسكيت بروسلائي ، استافي ، سالمونلائي و سلي ستون فقرات : معاف دائم

بند 15:

بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنزيس ايمپرفكتا ،اهلر دانلوس وهمو سيتينوريمارفان : معاف دائم

بند 16:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 17:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم