بخش هفدهم : بيماري هاي عفوني
 
بند 1:

بيماران مبتلاء به هپاتيت :
الف) هپاتيت حاد : شش ماه معاف موقت

توضيحات بند(1)جزء(الف):لازم است طی این مدت مشمول جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمان مورد نیاز به یکی از مراکز درمانی نیروهای مسلح یا دانشگاهی مراجعه داشته و سوابق اقدامات مذکور را پس از طی دوره معافیت موقت ارائه نماید.
ب) هپاتيت مزمن (بيش از 6 ماه) : معاف دائم .

توضيحات جزء(ب):افزایش آنزیم های کبدی(حداقل دو برابرنرمال)و تداوم آن پس از شش ماه معافیت موقت،موید هپاتیت مزمن باشد.توضیح این که افزایش آنزیم ها در کبد چرب شامل این بند نمی گردد.

بند 2:

بيماران داراي (HBSAg )مثبت :
الف) در صورتيكه يك آزمايش مثبت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي داشته باشد : شش ماه معاف موقت


توضيحات بند(2) جزء(الف):لازم است طی این مدت مشمول جهت انجام اقدامات تشخیصی ودرمانی مورد نیاز به یکی از مراکز درمانی نیروهای مسلح یا دانشگاهی مراجعه داشته و سوابق اقدامات ذمذکور را پس از طی دوره معافیت موقت ارائه نماید.
ب) بعداز شش ماه مجدداً در صورت مثبت شدن آزمايش مذكور : معاف دائم

جزء (ب) : در صورت منفی شدن آزمایش فوق پس از شش ماه ، به استناد بند (الف) قسمت سایر بیماریها (معاف از رزم ) قابل رسیدگی می باشد .

بند 3:

بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تأييد آزمايشگاههاي مورد تأييد نظامي يا دانشگاهي و وجود عوارض: معاف دائم

توضيحات بند(3):افزایش آنزیم های کبدی(حداقل بیش از دو برابر نرمال)به عنوان عارضه منظور می گردد و در موارد بدون عارضه جهت طی مراحل درمانی به استناد بند(ب)قسمت سایر بیماریها(معاف موقت)قابل رسیدگی می باشد.

بند 4:

بيماران مبتلاء به 2و HTLV1: معاف دائم

بند 5:

سل :
الف) سل ريه فعال : معاف دائم
ب) سل احشائي فعّال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل در هر مرحله : معاف دائم
ج) سل ريه بهبود يافته وآدنيتهاي سلي درمان شده(با رؤيت و تأييد سوابق و مستندات كلينيكي و پاراكلينيكي توسط شورا):معاف ازخدمات رزمي

بند 6:

جذام به هر شكل و در هر مرحله : معاف دائم

بند 7:

عوارض بيماريهاي عفوني مداوم ( مانند سيفليس ، مننژيت و…) كه بيش از 6 ماه پايدار باشد واختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند 8:

بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV با تأييد بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي : معاف دائم

توضيحات بند(8):جهت برسی HIV Ab،لازم است با آزمایشاتWestern blotمورد تایید و ارزیابی قرار گیرند.

بند 9:

بيماري مالاريا مقاوم به درمان (مقاوم به كلروكين) : معاف دائم

توضيحات بند(9):در موارد مالاریای،حاد جهت طی مراحل درمانی در یکی از مراکز دانشگاهی با نیروهای مسلح با استناد بند(ب)قسمت سایر بیماری ها (معاف موقت)قابل رسدگی می باشد.

بند 10:

بروسلوز عود كننده و يا مقاوم به درمان : معاف دائم

توضيحات بند(10):در مورد بروسلوز حاد جهت طی مراحل درمانی در یکی از مراکزدانشگاهی یا نیروهای مسلح به استناد بند(ب)قسمت سایر بیماریها(معاف موقت)قابل رسیدگی می باشد.

تبصره  : منظور از بروسلوز مقاوم به درمان،عدم پاسخ به درمان(عدم نزول تیتر تست رایت یا2ME)پس از انجام درمان سه دارویی به مدت سه ماه می باشد.

بند 11:

هرگونه بيماري نقص ايمني مادرزادي بعلت اختلال كمي يا كيفي سلولهاي خون يا مغز استخوان : معاف دائم

بند 12:

ابتلاء به بيماري تب خونريزي دهنده(کريمه کنگو) در طول خدمت : معاف دائم
تبصره: ابتلاء به بيماري تب خونريزي دهنده(کريمه کنگو) قبل از اعزام : شش ماه معاف موقت

بند(7):در موارد عفونت پایدار و بدون اختلال عملکرد به استناد بند (الف)قسمت سایربیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 13:

کيست هيداتيک : معاف دائم

بند 14:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند(بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد)ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 15:

ساير بيماريها :
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم