آیین نامه معافیت کفالت
 
آئین نامه اجرائی مواى (44)،(44)مکرر . (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391/04/02 وزرای عضو کمیسییون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ابلاغی مورخ 1392/05/10


بخش اول: معافیت کفالت

ماده 122:

منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.

تبصره:

از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

ماده 124:

مشمولان زیر برابر مقررات ماده44 قانون خدمت وظیفه عمومی کفیل شناخته می شوند و چنانچه در5سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت یکساله باشند در پایان سال پنجم به آنان معافیت دائم زمان صلح داده خواهد شد.

1- یگانه مراقب و نگه دارنده پدری که به سن 70سالگی رسیده و یا پدری که طبق نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگه داری داشته و به تشخیص هیات رسیدگی قادر به اداره امورخود نباشد.
2- یگانه مراقب و نگه دارنده مادر فاقد شوهر (در صورت مطلقه بودن مادر باید تاریخ ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی قبل از ورود به سن 16سالگی مشمول باشد).

تبصره:چنانچه تاریخ ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی بعد از ورود به سن16سالگی و قبل از سن مشمولیت باشد پرونده در شورای پیش بینی شده در تبصره2 ماده21 قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح و شورا بادر نظر گرفتن وضع خانوادگی مشمول مجوز طرح پرونده در هیاتهای رسیدگی را صادر خواهد نمود.

3- یگانه مراقب و نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو و یا کهولت بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
4- یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند.
5- یگانه مراقب و نگهدارنده برادر فاقد پدر و همسر و فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
6- یگانه مراقب و نگهدارنده خواهر فاقد پدر و همسر و فرزندی که به علت بیماری یا نقص عضو بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
7- یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر.

ماده 125:

در مورد معافیت به منظور سرپرستی و نگهداری برادر یا خواهر صغیر، مشمولی که با صغار از یک پدر و مادر باشد حق تقدم خواهد داشت و در غیر این صورت مشمولی که با صغار از یک پدر باشد حق تقدم دارد و وجود برادران ناتنی صغار مانع از معافیت برادر پدر و مادری آنان نخواهد بود.

ماده 126:

مشمولانی که تنها برادر خواهری باشند که فاقد پدر بوده و تا سن 24سالگی شوهر انتخاب ننماید تارسیدن خواهر به سن24سال تمام می توانند سالانه از معافیت موقت استفاده نمایند و پس از آن به خدمت اعزام خواهند شد.

ماده 127:

از دو یاسه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن او از دیگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشد با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می تواند به تاریخ خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران دفترچه آماده به خدمت در یافت نماید.

تبصره 1:

برادر بزرگتری که برادر یا برادران کوچکتر او به خدمت اعزام شده اند و اعزام وی قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غیبت باشد می تواند تا خاتمه خدمت یکی از آنان از تاخیر در اعزام به خدمت استفاده نماید.

تبصره 2:

در صورتیکه مشمولان مذکور به خدمت اعزام شده باشندنمی توانند از معافیت تاخیر در اعزام موضوع بند(د) ماده44 قانون خدمت وظیفه عمومی استفاده نمایند.

ماده 128:

به مشمولانی که کفیل خواهر صغیر می شوند چنانچه تا5 سال متوالی دارای شرایط معافیت باشند در پایان سال پنجم معافیت دائم زمان صلح داده خواهد شد.

تبصره:

چنانچه مدت معافیت موقت موضوع ماده فوق کمتر از پنج سال بوده و مشمول بلافاصله واجد شرایط مندرج در ماده 126 این آئین نامه بشود مدت معافیت کفالت در زمان صغر خواهر بامدت معافیت کفالت خواهر مجرد در زمان کبرقابل جمع نبوده و مشمول پس از رسیدن خواهر به سن 24 سالگی تمام به خدمت اعزام خواهد شد.

ماده 129:

مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار می شوند چنانچه در تاریخ های معینه خود را معرفی نکنند از معافیت های مذکور در این فصل محروم می شوندمگر این که در طول مدت غیبت وحین رسیدگی واجد شرائط معافیت کفالت بوده باشند ودر سایر موارد تشخیص عذر موجه با رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او خواهد بود.

ماده 130:

مدارک لازم برای تشخیص یگانه سرپرست بودن مشمول:
الف- فتوکپی شناسنامه افراد ذینفع که مأمور مربوطه با اصل سند سجلی تطبیق داده وذیل آن نام ونشان خود را با ذکر تاریخ تیید وامضاء مینماید .
ب- استشهاد امضاءشده توسط سه نفر از بستگان مشمول که به تیید مراجع انتظامی محل رسیده باشد.
ج- انجام تحقیقات در مورد صحت وسقم ادعای مشمول ومفاد استشهاد تنظیمی توسط مأموران حوزه یا پاسگاه انتظامی یکلانتری مربوط واحراز هویت بستگان شهود وی که به گواهی ومهروامضاءفرمانده حوزه یا پاسگاه انتظاماتی یا کلانتری محل رسیده باشد.

ماده 131:

در پایان هرسال که مشمولان سالم وبلامانع موضوع بند(1)ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی که به خدمت اعزام شده اند بیش از میزان نیازمندی نیروهای مسلح باشد که در اول همان سال از طرف ستاد مشترک اعلام گردیده است تعداد اضافی از مشمولان بند2 ماده 39 که مدت خدمت ضرورت آنان بیشتر است حسب اعلام اداره وظیفه عمومی از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده معرفی خواهند شد.حوزه وظیفه ذیربط کارت معافیت در زمان صلح جهت آنان صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره:

چنانچه افرادی از مشمولان این ماده مایل به ادامه خدمت باشند در صورت نیاز نیروها و سازمان ها می توانند به خدمت ادامه دهند.

ماده 132:

در صورت تأمین نیازمندی نیروهای مسلح به شرح ماده قبل برای مشمولانی که حداقل دوسال تمام از معافیت موقت استفاده نموده اند به وسیله حوزه وظیفه ذیربط کارت معافیت دائم در زمان صلح صادر و تحویل خواهد شد.

ماده 158:

مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه مراقب و نگهدارنده پدر که قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زیر است :
1- تصویر شناسنامه پدر .
2- تصویر شناسنامه مادر .
3- تصویر شناسنامه برادران و خواهران مشمول (در صورتیکه هر یک از آنان فوت کرده باشند برگه فوت آنان ).
4- عکس پدر مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
5- تصویر شناسنامه همسر یا همسران دیگر پدر مشمول .
6- پاسخ اداره ثبت و احوال محل صدور شناسنامه پدر و مادر مشمول به استعلام حوزه وظیفه ذیربط در مورد مشخصات فرزندان ذکور پدر و مادر .
7- در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت وی از حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه ژاندارمری محل صدور شناسنامه مشمول .
8- برگ تحقیق وضعیت (این برگ بدوا" حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه و یا محل سکونت مشمول تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر وی فرستاده میشود مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود ) .
9- برگ معاینه پزشکی پدر مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر عدم قدرت به اداره امور و نیاز به مراقبت و نگهداری به علت کهولت یا بیماری یا نقص عضو .
10- برگ معاینه پزشکی برادر بیش از 18 سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از پدر خود نمیباشد .
11- برگ استشهاد تائید وضعیت و صحت ادعای مشمول به امضای 3 نفر از بستگان مشمول که به تائید مراجع انتظامی محل رسیده باشد .

تبصره 1:

حضور پدر مشمول در جلسه هیئت رسیدگی ضروری است چنانچه پدر مشمول قادر به حضور در جلسه هیئت رسیدگی نباشد گواهی مراجع ذیصلاح مبنی بر عدم امکان حضور پدر مشمول در جلسه الزامی است .

تبصره 2:

مشمولان هر یک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند نمود .

ماده 159:

مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد شوهر به شرح زیر است .
1- گواهی فوت پدر .
2- رونوشت طلاقنامه مادر در صورتیکه مادر مشمول مطلقه باشد .
3- تصویر شناسنامه مادر .
4- تصویر شناسنامه پدر مشمول در صورتیکه مادر مشمول مطلقه شده باشد .
5- تصویر شناسنامه برادران و خواهران مشمول .
6- گواهی فوت برادر یا برادران مشمول در صورتیکه فوت شده باشند .
7- پاسخ اداره ثبت و احوال محل محل صدور شناسنامه مشمول و پدر و مادر وی به استعلام حوزه وظیفه عمومی ذیربط درباره مشخصات فرزندان ذکور مادر .
8- در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت وی از حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول .
9- برگ تحقیق وضعیت(این برگ بدوا" حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه و یا محل سکونت مشمول و مادر او تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر وی فرستاده میشود مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود ) .
10- عکس مادر مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
11- تصویر شناسنامه و یا خلاصه فوت شوهر و یا شوهران قبلی مادر مشمول.
12-برگ معاینه پزشکی برادر بیش از 18سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی مادر فاقد شوهر خود نمی باشد.
13- برگ استشهاد تایید وضعیت سه نفر از بستگان مشمول که به تایید مراجع انتظامی محل رسیده باشد.
14- رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر (به نحوی که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقی مانده باشد.)

تبصره 1:

حضور مادر مشمول در جلسه هیات رسیدگی ضروری است چنانچه مادر مشمول قادر به حضور در جلسه هیات رسیدگی نباشد، گواهی مراجع ذیصلاح مبنی بر عدم امکان حضور مادر مشمول در جلسه الزامی است.

تبصره 2:

مشمولان باید هریک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی تحویل نمایند.

ماده 160:

مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه مراقب و نگهدارنده جد یا جده پدری یا مادری که قادر به اداره امور خود نباشند به شرح زیر است:
الف- جد پدری یا مادری.
1- تصویر شناسنامه جد.
2- تصویر شناسنامه نوه های ذکور و اناث.
3-گواهی فوت فرزندان جد.
4- عکس جد مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
5- برگ تحقیق وضعیت (این برگ بدوا" حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه و یا محل سکونت مشمول در مورد فرزندان و نوه های جد تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و جد وی فرستاده میشود مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود ) .
6- برگ معاینه پزشکی جدمشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر نیاز به مراقبت و نگهداری به علت بیماری یا نقص عضو یا کهولت.
7- چنانچه جد دارای همسران دیگر باشد تصویب شناسنامه آنها.
8- پاسخ ادارةثبت احوال محل صدور شناسنامه افرادبندهای 1و2 به استعلام حوزه وظیفه ذیربط درموردمشخصات‌آنان.
9- در صورتی که به وضع مشمول در خارج از محل صدور شاسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت از حوزه یا گروهان ویا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول .
10- برگ معاینه پزشکی برادر بیش از 18سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از جد خود نمی باشد.
11- برگ استشهاد تایید وضعیت و صحت ادعای مشمول به امضای 3نفر از بستگان مشمول که به تایید مراجع انتظامی محل رسیده باشد .

تبصره1:حضور جد مشمول با شناسنامه عکس دار در جلسه هیات رسیدگی ضروری است در صورتی که جد به هر علت قادر به حضور در جلسه دادگاه نباشد. گواهی مراجع ذیصلاح ذیربط مبنی بر عدم امکان حضور وی در جلسه الزامی است.
تبصره2:مشمولان هر یک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی مربوطه تحویل خواهند داد.

ب- جده مادری یا پدری.
1- در مورد مشمولانی که ادعای تکفل جده مادری یا پدری خود را نموده باشند مدارک مذکور در بند الف این ماده به استثنای مدارک مندرج در بند6.
2- گواهی فوت شوهر یا طلاقنامه جده که تاریخ وقوع طلاق قبل از رسیدن مشمول به سن مشمولیت باشد.

ماده 161:

مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه مراقب و نگهدارنده خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زیر است:
1- گواهی فوت پدر.
2- تصویر شناسنامه خواهر.
3- تصویر شناسنامه مادر مشمول و همسر یا همسران دیگر پدر مشمول.
4- برگ تحقیق وضعیت (این برگ بدوا حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و خواهر تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و خواهر وی فرستاده میشود. مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود).
5- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سکونت مشمول و پدر و مادر او به استعلام حوزه وظیفه عمومی ذیربط در مورد فرزندان آنها.
6- در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت وی از حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول.
7- عکس خواهر مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
8- در صورتیکه پدر مشمول قبلا همسران دیگری داشته است تصویر شناسنامه آنها.
9- برگ معاینه پزشکی برادر بیش از 18 سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه بعلت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از خواهر خود نمیباشد.
10- برگ استشهاد تائید وضعیت و صحت ادعای مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که به تائید مراجع انتظامی محل رسیده باشد.
11- برگ معاینه پزشکی خواهر مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه بعلت بیماری یا نقص عضو قادر به اداره امور خود نمیباشد و نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.
12- رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر (به نحوی که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقیمانده باشد).

تبصره 1:

حضور خواهر مشمول در جلسه هیات رسیدگی ضروری است. چنانچه خواهر مشمول قادر به حضور در جلسه هیات رسیدگی نباشد گواهی مراجع ذیصلاح ذیربط مبنی بر عدم امکان حضور خواهر مشمول در جلسه الزامی است.

تبصره 2:

مشمولان هر یک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد.

ماده 162:

مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه مراقب و نگهدارنده برادر که قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زیر است:
1- گواهی فوت پدر.
2- تصویر شناسنامه برادر بیمار مشمول.
3- تصویر شناسنامه سایر برادران مشمول.
4- برگ تحقیق وضعیت (این برگ بدوا حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و خواهر تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و برادر وی فرستاده میشود. مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود).
5- عکس برادر مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
6- درصورتی که پدر مشمول قبلا همسران دیگری داشته است تصویر شناسنامه آنها.
7- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سکونت پدر و مادر به استعلام حوزه وظیفه ذیربط در مورد فرزندان آنها.
8- در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت وی از حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول.
9- برگ معاینه پزشکی برادر بیش از 18 سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه بعلت بیماری یا نقص عضو قادر اداره امور خود نمباشد و نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.
10- برگ استشهاد تائید وضعیت و صحت ادعای مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که به تائید مراجع انتظامی محل رسیده باشد.
11- رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر (به نحوی که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقیمانده باشد).

تبصره 1:

حضور برادر مشمول در جلسه هیات رسیدگی ضروری است. چنانچه برادر مشمول قادر به حضور در جلسه هیات رسیدگی نباشد گواهی مراجع ذیصلاح ذیربط مبنی بر عدم امکان حضور برادر مشمول در جلسه الزامی است.

تبصره 2:

مشمولان هر یک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد.

ماده 163:

مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر و یا خواهر صغیر به شرح زیر است:
1- گواهی فوت پدر.
2- تصویر شناسنامه برادران و یا خواهران صغیر.
3- تصویر شناسنامه مادر مشمول و همسر یا همسران دیگر پدر مشمول.
4- برگ تحقیق وضعیت (این برگ بدوا حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و خواهر و برادر او تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و خواهر و برادر وی فرستاده میشود. مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود).
5- عکس برادر یا برادران و خواهر یا خواهران صغیر مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
6- درصورتی که پدر مشمول قبلا همسران دیگری داشته است تصویر شناسنامه آنها.
7- برگ معاینه پزشکی برادر بیش از 18 سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه بعلت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی و نگهداری از برادر یا خواهر صغیر خود نمباشد.
8- برگ استشهاد تائید وضعیت و صحت ادعای مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که به تائید مراجع انتظامی محل رسیده باشد.
9- در صورتیکه وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت وی از حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول.
10- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سکونت پدر و مادر و مشمول به استعلام حوزه وظیفه عمومی ذیربط درباره مشخصات فرزندان آنها.
11- رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر (به نحوی که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقیمانده باشد).

تبصره 1:

حضور یکی یا کلیه برادران و خواهران صغیر مشمول در جلسه هیات رسیدگی ضروری است، چنانچه هر یک از برادران یا خواهران صغیر مشمول قادر به حضور در جلسه هیات رسیدگی نباشند،‌گواهی مراجع ذیصلاح مبنی بر عدم امکان حضور در جلسه الزامی است.

تبصره 2:

مشمولان هر یک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد.

ماده 164:

مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه سرپرست خواهر مجرد:
1- گواهی فوت پدر.
2- تصویر شناسنامه خواهر.
3- تصویر شناسنامه مادر مشمول و همسر یا همسران دیگر پدر مشمول.
4- برگ تحقیق وضعیت (این برگ بدوا حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و خواهر او تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و خواهر وی فرستاده میشود. مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود).
5- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سکونت مشمول و پدر و مادر او به استعلام حوزه وظیفه عمومی ذیربط در مورد فرزندان آنها.
6- در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت وی از حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول.
7- عکس خواهر مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
8- درصورتی که پدر مشمول قبلا همسران دیگری داشته است تصویر شناسنامه آنها.
9- برگ معاینه پزشکی برادر بیش از 18 سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه بعلت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی از خواهر مجرد خود نمیباشد.
10- برگ استشهاد تائید وضعیت و صحت ادعای مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که به تائید مراجع انتظامی محل رسیده باشد.
11- رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر (به نحوی که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقیمانده باشد).

تبصره 1:

حضور خواهر مشمول در جلسه هیات رسیدگی ضروری است چنانچه خواهر مشمول قادر به حضور در جلسه هیات رسیدگی نباشد، گواهی مراجع ذیصلاح ذیربط مبنی بر عدم امکان حضور خواهر مشمول در جلسه الزامی است.

تبصره 2:

مشمولان هر یک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد.