نحوه پیگیری افراد برای اخذ کارت پایان خدمت واصل نشده
 

در صورت دریافت پیامک صدورکارت

  چنانچه حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت پیامک ، کارت پایان خدمت برای شما ارسال نشد ، شما می توانید برای پیگیری کارت پایان خدمت خود ، ابتدا به پست محل سکونت خود مراجعه و در صورت نبودن کارت درمراکز پست ، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه و  درخواست ارسال مجدد کارت  پایان خدمت  را ثبت کنید.

 در صورت عدم دریافت پیامک صدورکارت

ابتدا از طریق سامانه تلفن گویا به شماره 096480 ویا با ارسال علامت سئوال (؟) به پیامک سازمان وظیفه  عمومی  به شماره 110206010  وانتخاب گزینه مربوطه از آخرین وضعیت صدورکارت پایان خدمت خود مطلع شوید .

 درصورت عدم صدورکارت ، به منظور پیگیری لازم به آخرین رده خدمتی خود ویا معاونت نیروی انسانی نیروی مربوط مراجعه کنید.

 در صورت صدور کارت ، به دفاتر (پلیس +10) مراجعه تا ضمن بروز رسانی اطلاعات مربوط به نشانی محل سکونت و شماره تماس ،  درخواست ارسال مجدد کارت پایان خدمت برای شما ثبت شود.