نحوه اقدام برای اصلاح مندرجات کارت پایان خدمت
 

 

برای اصلاح هرگونه سوابق مندرج در کارت پایان خدمت سربازان منقضی خدمت (صدور اولیه)، می بایست به همراه  مدارک مربوط ،  به آخرین رده خدمتی خود مراجعه تا ابتدا اطلاعات در سامانه رده خدمتی اصلاح و پس از انتقال موارد اصلاحی به سامانه وظیفه عمومی و تایید آن ، کارت پایان خدمت صادرگردد .

تذکر: اصلاح مندرجات کارت های هوشمند پایان خدمت طرح تعویض و کارت های المثنی پایان خدمت توسط سازمان وظیفه عموی انجام می شود لذا افراد می بایست با مراجعه حضوری به رده وظیفه عمومی محل سکونت خود و ارائه اسناد و مدارک مربوط نسبت به اصلاح کارت خود اقدام کنند.