نحوه ارائه درخواست المثنی پایان خدمت
 

پس از اطمینان از عدم پیداشدن کارت پایان خدمت خود ، به یکی از دفاتر (پلیس+10) مراجعه و درخواست المثنی پایان خدمت را ثبت کنید.

به هنگام ثبت درخواست ، کاربر دفاتر می بایست  مشخصات فرد را در بانک کارت های پیدایشی و با عودتی از پست را مورد بررسی  و در صورت موجود بودن کارت ، ابتدا نشانی محل سکونت فرد  را بروز رسانی نموده و سپس درخواست ارسال مجدد کارت پایان خدمت بجای صدور المثنی، برای وی تکمیل می شود.

 

در صورت عدم وجود کارت در بانک کارت های پیدایشی وعودتی ، از طریق دفاتر، درخواست المثنی کارت پایان خدمت ثبت می شود.