میزان جریمه
 

ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدورکارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی به شرح جدول زير مي‌باشد:

پايه ريالي جريمه مشمولين غايب
مقطع پزشكان متخصص و بالاتر دكتراي پزشكي دكتراي غيرپزشكي كارشناسي ارشد كارشناسي فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم
مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نکات قابل توجه :

  • 1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه می گردد
  • 2- مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يكسال محسوب مي‌شود.
  • 3- براي مشمولان متأهل،پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند پنج‌درصد(5% ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.