قابل توجه مشمولان غایب
 

از آنجائیکه برخی مشمولان و جوانان ایران اسلامی به دلیل مشکلات خاص تاکنون نسبت به معرفی خود جهت اعزام به خدمت مقدس سربازی ،ننموده اند این سازمان در نظر دارد تسهیلات ویژه ای برای این عزیزان قرار دهد.

نکات قابل توجه مشمولان

در صورتیکه بیش از 8 سال غیبت دارید:

مشمول گرامی در صورتی که واجد شرایط استفاده و بهرمندی از طرح جریمه مشمولان غایب ( 8 سال غیبت به بالا) میباشید میتوانید به یکی از دفاتر پلیس +10 مراجعه و نسبت به ثبت درخواست جریمه مشمولان غایب اقدام نمایید.

در صورتیکه قبلا کارت پایان خدمت یا معافیت دریافت نموده اید ولیکن کارت هوشمن نگرفتید:

مشمول گرامی چنانچه در گذشته کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت دریافت نموده و تاکنون اقدام به درخواست تعویض کارت اقدام نموده تا با بروز رسانی اطلاعات شما در سامانه وظیفه عمومی از زمره مشمولان غایب خارج شوید.

در صورتیکه در حال انجام خدمت سربازی هستید:

برابر قانون خدمت وظیفه عمومی کلیه افراد ذکوری که به سن 18 سالگی رسیده اند میبایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نمایند. در صورتیکه واجد شرایط برخورداری از معافیت کفالت، پزشکی، موارد خاص نمیباشید ضروریست در اولین فرصت با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام نموده و در تاریخ تعینن شده به مرکز آموزشی تخصیص داده شده مراجعه نمایید.

در صورتیکه متعهد خدمت در دستگاههای غیر نظامی هستید:

مشمول گرامی چنانچه برابر ظوابط و مقررات وظیفه عمومی (مواد 6،7،8،9 و بند الف ماهد 66 قانون خدمت وظیفه عمومی) به عنوان مشمول متعهد به خدمت استخدام یکی از دستگاه های غیر نظامی تعیین شده در قانون درآمده اید میبایست با مراجعه به کارگزینی دستگاه مربوطه نسبت به درخواست ثبت وضعیت خدمتی اقدام نماید.

در صورتیکه دارای بیماری خاصی هستید:

مشمول گرامی در صورتی که به بیماری خاصی مبتلا میباشید میتوانید با مراجعه به یک از دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت در خواست معافیت پزشکی اقدام نموده تا با طی مراحل مربوطه (معاینه اولیه، معرفی به بیمارستان، شوای پزشکی) به درخواست شما رسیدگی شود.

در صورتیکه متقاضی معافیت کفالت هستید:

مشمول گرامی در صورتیکه قبل از زمان ورد به غیبت واجد شرایط یکی از معافیت های کفالت مطرح شده در دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی بوده اید میتوانید نسبت به درخواست معافیت کفالت از طریق دفاتر پلیس +10 اقدام نمایید و سایر مراحل را از مرکز وظیفه عمومی محل سکونت خود پیگیری نمایید.

در صورتیکه متقاضی معافیت موارد خاص هستید:

مشمول گرامی در صورتیکه قبل از زمان ورد به غیبت واجد شرایط یکی از معافیت های موارد خاص خدمت وظیفه عمومی بوده اید می توانید نسبت به درخواست معافیت موارد خاص از طریق دفاتر پلیس +10 اقدام نمایید و سایر مراحل را از مرکز وظیفه عمومی محل سکونت خود پیگیری نمایید.

در صورتیکه هیچ یک از شرایط بالا را ندارید و متقاضی اعزام به خدمت هستید:

برابر قانون خدمت وظیفه عمومی کلیه افراد ذکوری که به سن 18 سالگی رسیده اند میبایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نمایند. در صورتیکه واجد شرایط برخورداری از معافیت کفالت، پزشکی، موارد خاص نمیباشید ضروریست در اولین فرصت با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام نموده و در تاریخ تعینن شده به مرکز آموزشی تخصیص داده شده مراجعه نمایید.