تردد مشمولین غایب بیش از 8 سال غیبت
 

مشمولین غایب بیش از 8 سال که در شمول مقررات پرداخت جریمه مشمولین غایب قانون بودجه سال 1396 می باشد ، ضمن بهره بندی ازتسهیلات ورود و خروج از کشور صرفاً تا پایان سال جاری می توانند تردد نمایند لذا در این مدت باید نسبت به تعیین تکلیف خدمت سربازی با پرداخت جریمه یا انجام خدمت دوره ضرورت اقدام نمایند.