سوالات متداول
 

سوالات متداول در مورد کسر خدمت ایثارگران 

1- به ازای هر ماه جبهه یا درصد جانبازی یا اسارت به فرزندان ایثارگران چند ماه کسر خدمت تعلق میگیرد ؟

-پاسخ :
به ازای هر ماه جبعه یا درصد جانبازی مورد تایید بنیاد شهید و یا هر ماه اسارت (12 روز)  کسر خدمت به فرزندان ایثارگران که به خدمت سربازی اعزام شده اند تعلق می گیرد.
2- نحوه استفاده  کسر از خدمت سربازی چگونه می باشد ؟
-پاسخ:
کسر خدمت سربازی فقط شامل کارکنان وظیفه در حین خدمت بوده و سازمان های نیروهای مسلح صرفا می بایست در صورت ارائه گواهی حین خدمت ، تایید یه کسر خدمت را صادر  ودر سامانه وظیفه عمومی ثبت نمایند و هیچ یگانی مجاز به صدور گواهی کسر از خدمت برای مشمولین وظیفه قبل از شروع خدمت نمی باشند .
3-  آیا کسر خدمت سربازی شامل مشمولین  غایب می شود ؟
- پاسخ:
کسر از خدمت سربازی شامل مشمولین وظیفه غایب نمی گردد ودر صورت بخشش یا عفو اضافه خدمت سنواتی آنان ، آثار وتبعات آن مانند ممنوعیت بهره مندی از کسر خدمت از بین نمی رود .
4- آیا برای کسر از خدمت سربازی ،  گواهی  درصد جانبازی  نیروهای مسلح  قابل قبول می باشد ؟
-پاسخ :
کسر خدمت سربازی ، با استفاده از درصد جانبازی والدین ایثارگر، فقط با گواهی مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد قبول می باشد .
5- شرایط  ایثارگرانی که از تلفیق  استفاده نموده اند  به چه شکل می باشد ؟
-پاسخ :
ایثارگرانی که از تلفیق برای معافیت استفاده نموده اند دیگر نمی توانند برای معافیت فرزند بعدی استفاده نمایند وفقط می توانند از کسری خدمت استفاده در موارد استثنایی که ایثارگری با ارائه مستندات جدید مدت جبهه جدید را به تایید سازمان مربوط برساند می بایست مدارک ایشان را به معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ارسال تا پس از تایید این معاونت از تسهیلات مربوط استفاده نمایند.
6- امکان تقسیم کسر خدمت ایثارگری بین فرزندان وجود دارد ؟
- پاسخ:
کسر خدمت تنها برای یک فرزند قابل استفاده بوده و امکان تقسیم کسر خدمت بین چند فرزند میسر نیست؛ چنانچه مدت کسر خدمت بیش از مدت باقی مانده خدمت باشد ، فرزند دوم می تواند از سابقه باقی  مانده بهره مند شود .
مثال : فردی دارای 25 ماه سابقه جبهه والدین  بوده  و می تواند از 10 ماه کسر خدمت برخوردار شوند ، لیکن مدت باقی مانده خدمت فرزند در حال سربازی وی 6 ماه می باشد در این صورت فرزند دوم می تواند از 4 ماه کسر خدمت باقی مانده استفاده نماید .
7- کارکنان وظیفه که قبلا از کسر خدمت استفاده کرده اند ،میتوانند از قانون جدید بهره مند شوند ؟
- پاسخ:
کلیه کارکنان وظیفه حین خدمت که قبلا از کسر خدمت مطابق مقررات ابلاغی سال 90 بهره مند شده اند ( میانگین 9 روز به ازای هر ماه ) می توانند با مراجعه به یگان محل خدمت ، کسر خدمت را اصلاح و کسری جدید بر مبنای 12 روز را دریافت نمایند .
 
8- آیا معافیت 28و 29 ماه ایثارگری هنوز اجرا می شود ؟
-پاسخ :
 
مقررات قبلی ابلاغی در خصوص معافیت 28و28 ماه ایثارگری که جزء توافقات سال 1396 ستاد کل با مجلس شورای اسلامی بوده تا زمانی که سقف واجدین شرایط استفاده به تعداد 20 هزار نفر  برسد به قوت خود باقی است ، لذا فرزندان ذکوری که مشمول قانون خدمت وظیفه می گردند و والدین آنان دارای 28و 29 امتیاز هستند می توانند کماکان از مقررات فوق بهره مند شوند .
 
9- کسر خدمت ایثارگری شامل سربازان فراری می شود ؟

پاسخ : کلیه کارکنان وظیفه در شمول کسر خدمت ایثارگری ، در صورتی که جرم فرار حین خدمت مرتکب شده باشند به شرط رسیدگی به جرم فرار آنان توسط مراجع قضایی ، می توانند از کسری خدمت بهره مند شوند.

10- کارکنان ایثارگر دولت ،  که در مناطق جنگی حضور داشته  برای گواهی کسر خدمت از چه طریقی اقدام نمایند .
پاسخ :
 
کارکنان دولت که به موجب سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در منطقه جنگی حضور داشته اند در صورت تایید کمیسیون مربوط در معاونت سرمایه انسانی بسیج از طریق آن معاونت گواهی کسر خدمت یا معافیت را دریافت خواهند کرد. 


11- کارکنان دولت که در مناطق امنیتی درگیر هستند فرزندان آنان می توانند از کسر خدمت ایثارگری بهره مند شوند .

پاسخ :

کارکنان دولت که شاغل در مناطق امنیتی درگیر هستند نمی توانند از امتیازات خدمت در مناطق امنیتی درگیر بهره مند شوند و تنها می توانند از امتیاز خدمت در مناطق جنگی از تاریخ 31/06/59 تا 27/05/67 بهره مند شوند .