همدان
 
مرکز استان
آدرس پيچ زندان- خ هنرستان- معاونت وظيفه عمومي
تلفن
فکس 0813312
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان ملاير
آدرس كوي پليس- پشت اداره راه- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن
شهرستان نهاوند
آدرس ميدان سيدالشهدا- جنب راهور- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن
شهرستان تويسركان
آدرس بلوارشهيد بهشتي- بالاتراز بيمارستان فجر- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن
شهرستان اسدآباد
آدرس خ فرهنگ- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن
شهرستان بهار
آدرس ستادفرماندهي شهرستان بهار- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن
شهرستان كبودرآهنگ
آدرس ميدان جانبازان- بلوارايت الله خامنه اي- ساختمان كلانتري11- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن
شهرستان رزن
آدرس خ امام- ساختمان ستاد فرماندهي قديم- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن
شهرستان فامنين
آدرس ستاد فرماندهي فامنين- ساختمان وظيفه عمومي - معاونت وظيفه عمومي
کد پستی
تلفن